Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình CAD/CAM/CNC

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 5236 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CAD/CAM/CNC
Theo chương trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lưu hành nội bộ)

Thái Nguyên, năm 2011

Biên soạn
Hoàng Vị
Dương Công Định - Nguyễn Thuận - Nguyễn Thế Đoàn
Vũ Như Nguyệt - Ngô Minh Tuấn - Hoàng Trung Kiên

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CAD/CAM/CNC
Theo chương trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lưu hành nội bộ)

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2010
Trưởng bộ môn

Trưởng khoa Cơ khí

2

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

*Mục lục ………………………………………………………………….

3

*Đề cƣơng chi tiết học phần. ……………………………………………

7

A. Phần lý thuyết ………………………………………………………..

13

CHƢƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ ….

14

1.1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật điều khiển số ……………………….

14

1.1.1. Các giai đoạn phát triển …………………........................................

14

1.1.2 . Sự phát triển của CNC …………………………………………….

15

1.2. Các khái niệm cơ bản ………………………………………………..

18

1.2.1. Hệ trục toạ độ và trục NC ………………………………………….

18

1.2.2. Phần cứng ……………….................................................................

19

1.2.3. Phần mềm …………………………………………………………

19

1.2.4. Các dạng điều khiển ………………………………………………

19

1.3. Các hệ thống điều khiển số máy công cụ ……………………………

22

1.3.1. Hệ thống NC ……………………………………………………….

23

1.3.2. Hệ thống CNC ……………………………………………………..

23

1.3.3. Hệ thống DNC …………………………………………………….

24

1.3.4. Hệ thống điều khiển thích nghi ……………………………………

25

1.4. Nội suy (Interpolation) ………………………………………………

26

1.4.1. Nội suy đường thẳng (Linear Interpolation) ………………………

26

1.4.2. Nội suy cung tròn ( Circular Interpolation) ……………………….

27

1.4.3. Nội suy parabol (Parabol Interpolation) …………………………...

28

1.4.4. Nội suy Spline ……………………………………………………..

29

1.5. Chương trình chi tiết …………………………………………………

29

1.5.1. Dữ liệu chương trình ……………………………………………….

29

1.5.2. Dạnh chương trình …………………………………………………

29

1.5.3. Kích thước và các chức năng phụ ………………………………….

29

1.5.4. Kích thước tuyệt đối và kích thước gia số …………………………

29

1.6. Thiết bị nhập dữ liệu …………………………………………………

31

1.7. Giá thành và lựa chọn hệ thống CNC ……………………………….

31

CHƢƠNG II. KHÁI QUÁT VỀ CAD/CAM-CNC …………………..

34

3

2.1. Một số khái niệm và định nghĩa ……………………………………..

34

2.2. Lịch sử phát triển của kỹ thuật CAD/CAM …………………………

34

2.3. Các mối quan hệ của CAD/CAM .......................................................

34

2.4. Mục tiêu, ý nghĩa của hệ thống CAD/CAM ......................................

37

CH...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA CƠ K
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CAD/CAM/CNC
Theo chương trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lưu hành nội bộ)
Thái Nguyên, năm 2011
giáo trình CAD/CAM/CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình CAD/CAM/CNC - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
giáo trình CAD/CAM/CNC 9 10 631