Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cấp thoát nước trong nhà

Được đăng lên bởi Chien Bui
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3144 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NỘI DUNG
PHẦN I: MỞ ðẦU ................................................................................................................................. 3
I.1. PHẠM VI TỔNG QUÁT CỦA CÔNG VIỆC ............................................................................... 3
I.2. CÁC ðIỀU LUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ QUY CÁCH ðƯỢC ÁP DỤNG .................................... 3
I.3. BẢO ðẢM CHẤT LƯỢNG.......................................................................................................... 4
I.4. LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG............................................... 4
I.5. TÀI LIỆU THIẾT KẾ.................................................................................................................... 4
I.6. ðỆ TRÌNH .................................................................................................................................... 4
I.7. BẢN VẼ GHI NHẬN .................................................................................................................... 5
I.8. AN TOÀN ..................................................................................................................................... 5
I.9. THANH TRA VÀ THỬ NGHIỆM ............................................................................................... 5
I.10. HƯỚNG DẪN, SỐ LIỆU VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ............................................................... 5
I.11. THỜI HẠN BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ KHUYẾT TẬT ......................................... 6
I.12. PHỤ TÙNG................................................................................................................................. 6
I.13. ðỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ ............................................................... 6
PHẦN II : DỊCH VỤ NƯỚC.................................................................................................................. 7
II.1. TỔNG QUAN .............................................................................................................................. 7
II.1.1. Mô tả Dịch vụ nước......................................................................................................... 7
II.1.2. Công việc do nhà thầu khác thực hiện............................................................................. 7
II.1.3. ðào và Lấp hào ............................................................................................................... 8
II.1.4. Bảo ñảm chất lượng ........................
Trang 1 / 68
NỘI DUNG
PHẦN I: MỞ ðẦU.................................................................................................................................3
I.1.
PHẠM
VI
TỔNG
QUÁT
CỦA
CÔNG
VIỆC...............................................................................3
I.2.
CÁC
ðIỀU
LUẬT,
TIÊU
CHUẨN
QUY
CÁCH
ðƯỢC
ÁP
DỤNG ....................................3
I.3.
BẢO
ðẢM
CHẤT
LƯỢNG..........................................................................................................4
I.4.
LỆ
PHÍ
CÁC
KHOẢN
NỘP
CHO
QUAN
CHỨC
NĂNG...............................................4
I.5.
TÀI
LIỆU
THIẾT
KẾ....................................................................................................................4
I.6.
ðỆ
TRÌNH ....................................................................................................................................4
I.7.
BẢN
VẼ
GHI
NHẬN....................................................................................................................5
I.8.
AN
TOÀN.....................................................................................................................................5
I.9.
THANH
TRA
THỬ
NGHIỆM ...............................................................................................5
I.10.
HƯỚNG
DẪN,
SỐ
LIỆU
VẬN
HÀNH
BẢO
TRÌ...............................................................5
I.11.
THỜI
HẠN
BẢO
HÀNH
TRÁCH
NHIỆM
VỀ
KHUYẾT
TẬT .........................................6
I.12.
PHỤ
TÙNG.................................................................................................................................6
I.13.
ðỊNH
NGHĨA
GIẢI
THÍCH
CÁC
THUẬT
NGỮ ...............................................................6
PHẦN II : DỊCH VỤ NƯỚC..................................................................................................................7
II.1.
TỔNG
QUAN..............................................................................................................................7
II.1.1. Mô tả Dịch vụ nước.........................................................................................................7
II.1.2. Công việc do nhà thầu khác thực hiện.............................................................................7
II.1.3. ðào và Lấp hào ...............................................................................................................8
II.1.4. Bảo ñảm chất lượng ........................................................................................................9
II.1.5. Bảo hành..........................................................................................................................9
II.1.6. Bản vẽ thi công của nhà thầu Nước.................................................................................9
II.1.7. Lệ phí và các khoản nộp cho cơ quan chức năng............................................................9
II.1.8. Các bản vẽ “Lắp ñặt xong” .............................................................................................9
II.1.9. Sách hướng dẫn bảo trì....................................................................................................9
II.2.
HỆ
THỐNG
ðƯỜNG
ỐNG
THẢI
VỆ
SINH
THẢI
THÔNG
DỤNG................................15
II.2.1. Phạm vi công việc .........................................................................................................15
II.2.2. Các tiêu chuẩn tham khảo .............................................................................................16
II.2.3. Ống và chi tiết nối.........................................................................................................16
II.2.4. Thử nghiệm ñường ống thải..........................................................................................17
II.2.5. ðộ võng.........................................................................................................................17
II.2.6. Thiết bị xử lý chất thải ..................................................................................................17
II.2.7. Thử nghiệm hệ thống tháo nước....................................................................................18
II.2.8. Vận hành bơm và tình trạng báo lỗi, báo ñộng: ............................................................18
II.3.
HỆ
THỐNG
ỐNG
NƯỚC
VỆ
SINH .........................................................................................19
II.3.1. Phạm vi công việc .........................................................................................................19
II.3.2. Ống và chi tiết nối.........................................................................................................19
II.3.3. Các trụ ñỡ ống bằng gang ñúc, UPVC và ñồng.............................................................20
II.3.4. Bảo v.........................................................................................................................21
II.3.5. Cửa kiểm tra và lỗ thoát sạch........................................................................................21
II.3.6. Nhận dạng ống ..............................................................................................................21
II.3.7. Chống thấm ...................................................................................................................21
II.3.8. Thử nghiệm ...................................................................................................................21
II.3.9. Các ñồ gá vệ sinh ..........................................................................................................21
II.4.
CÁC
DỊCH
VỤ
NƯỚC
SINH
HOẠT
VÒI
RỒNG
CỨU
HỎA ..........................................21
II.4.1. Phạm vi công việc .........................................................................................................21
II.4.2. Nguồn cung cấp.............................................................................................................22
II.4.3. Các tiêu chuẩn tham khảo .............................................................................................22
II.4.4. Ống và chi tiết nối.........................................................................................................22
II.4.5. Van................................................................................................................................23
II.4.6. Hệ thống........................................................................................................................23
II.4.7. Thử nghiệm ...................................................................................................................24
Giáo trình cấp thoát nước trong nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cấp thoát nước trong nhà - Người đăng: Chien Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình cấp thoát nước trong nhà 9 10 922