Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cắt gọt kim loại

Được đăng lên bởi Lại Ngọc Biểu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề “Cắt gọt kim loại”
Ng y 29 t

t
g 07 ă 2011

T ô g tư s 21/2011/TT - LĐT XH
trư g
L
g-T ư g
v X

)

Chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề
Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Mã nghề: 40510201
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo);
Số lƣợng môn học, mô đun đào tạo: 46
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. K ế t ứ , ỹ ă g g ề g ệp:
- Kiến thức:
+ Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và
các phương pháp xử lý nhiệt;
+ Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 - 2245;
+ Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công;
+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các
loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện không đồng bộ ba pha,
phương pháp sử dụng một số loại khí cụ điện đơn giản dùng trong máy cắt kim loại;
+ Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất;
+ Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia
công cắt gọt của ngành;
+ Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng,
nguyên nhân, biện pháp khắc phục;
+ Phân tích được quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển
số (tiện phay CNC);
+ Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng
chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh
gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao
động, tăng năng suất;
Trang 1/8

+ Có khả năng tiếp tục học tập lên cao.
- Kỹ năng:
+ Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay;
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;
+ Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ
bản đạt cấp chính xác từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ thuật,
đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối ...
Trang 1/8
Chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề “Cắt gọt kim loại”
 21/2011/TT - 
Ny 29 07  2011 -)
Chƣơng trình khung trình độ trung cấp nghề
Tên nghề: Cắt gọt kim loại
Mã nghề: 40510201
Trình đ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phthông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo);
Số lƣợng môn học, mô đun đào tạo: 46
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Kiến thức:
+ Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và
các phương pháp xử lý nhiệt;
+ Giải tch được hệ thng dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 - 2245;
+ Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công;
+ Giải tch được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiu chỉnh, bảo qun các
loại dụng c đo cần thiết của nghề;
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng ca động cơ điện không đồng bộ ba pha,
phương pháp sử dụng một số loại k cụ điện đơn giản dùng trong máy cắt kim loại;
+ Trình bày được nguyên tắc, trình tự chun bị phục vụ cho quá trình sản xuất;
+ Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia
công cắt gọt của ngành;
+ Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng,
nguyên nhân, biện pháp khắc phục;
+ Phân tích được quy trình vận hành, điu chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khin
số (tiện phay CNC);
+ Giải tch được ý nghĩa, trách nhim, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng
chống tai nạn lao động, vsinh công nghip, phòng chng cháy nổ,cứu thương nhằm tránh
gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các bin pháp nhm giảm cường độ lao
động, tăng năng suất;
giáo trình cắt gọt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cắt gọt kim loại - Người đăng: Lại Ngọc Biểu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo trình cắt gọt kim loại 9 10 352