Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Catia V5 R16 - Bài 1

Được đăng lên bởi quangtoai91
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 16 lần
                    Trung Tâm Đào Tạo Và Ứng Dụng Công Nghệ VTech 2009
tæng quan vÒ phÇn mÒm catia
i/ giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm catia:

Phaàn meàm Catia laø moät phaàn meàm hoã trôï cho coâng vieäc thieát keá caùc chi tieát maùy cuûa ngöôøi kyõ sö
thieát keá. Ngoaøi ra Catia coøn cung caáp chöùc naêng laép gheùp caùc chi tieát maùy rôøi raïc thaønh moät cuïm chi
tieát, moät cô caáu maùy hay moät maùy cô khí hoaøn chænh. Vaø sau ñoù, ngöôøi söû duïng phaàn meàm Catia coù
theå moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa cuïm chi tieát, cô caáu hay maùy cô khí ñaõ laép raùp ôû treân moät caùch sinh
ñoäng.
Söï chuyeån ñoåi giöõa caùc moâi tröôøng laøm vieäc trong Catia heát söùc linh hoaït baèng caùch söû duïng
thanh coâng cuï Start giuùp cho ngöôøi thieát keá caûm thaáy thoaûi maùi vaø tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi gian.
Vôùi nhöõng phaàn meàm thieát keá cô khí khaùc nhö Pro/E, Solid Edge, Solid Word,… Ñeå baét ñaàu laép
raùp caùc chi tieát maùy ñaõ thieát keá caùc baïn caàn thöïc hieän caùc thao taùc nhö thoaùt file cuûa chi tieát baïn
ñang thieát keá vaø taïo moät file laép raùp môùi raát maát thôøi gian. Ñoái vôùi Catia, ngay khi baïn ñang laøm
vieäc trong moâi tröôøng thieát keá chi tieát maø baïn muoán chuyeån sang moâi tröôøng laép raùp thì baïn chæ vieäc
choïn thanh coâng cuï Start vaø sau ñoù choïn moâi tröôøng laép raùp chi tieát laø baïn ñaõ thöïc hieän böôùc taïo file
laép raùp raát nhanh choùng vaø linh hoaït. Hoaëc khi muoán moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa cô caáu ñaõ laép raùp
baïn cuõng chæ vieäc thöïc hieän thao taùc töông töï ôû treân ñeå vaøo moâi tröôøng moâ phoûng chuyeån ñoäng.
Ngoaøi ra caùc baïn coù theå caûm thaáy ñöôïc nhöõng chöùc naêng, tính naêng thieát keá vaø moâ phoûng cuûa Catia
khi caùc baïn söû duïng noù.

1/ Híng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm catia:
1.1/ CÊu h×nh ®ßi hái cña m¸y tÝnh :
_ PhÇn cøng m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i chÊp nhËn ®îc c¸c ®ßi hái sau ®©y:
• Disk drive : 1 Disk drive bªn trong hay bªn ngoa× ( dung lîng tèi thiÓu theo yªu cÇu lµ 4GB )
®uîc ®ßi hái ®Ó lu tr÷ ch¬ng tr×nh thùc hiÖn, ch¬ng tr×nh d÷ liÖu, m«i trêng sö dông vµ kh«ng gian trèng.
Cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña phiªn b¶n CATIA 5 ®ßi hái 2.0 GB trªn Windows vµ cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c
s¶n phÈm cña ENOVIA DMU ®ßi hái 700 MB trªn Windows.
• Bé nhí ( Memory ) : RAM 256 lµ dung läng tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc cña bé nhí dµnh cho tÊt c¶
c¸c øng dông. RAM 512 lµ chÊp nhËn ®îc cho øng dông cña DMU trªn mét bé phËn lín. §ßi hái cã lÏ
sÏ cao h¬n khi sè l¬ng d÷ liÖu lín.
_ VÒ phÇn mÒm phiªn b¶n CATI...
Trung Tâm Đào Tạo Và Ứng Dụng Công Nghệ VTech
2009
tæng quan vÒ phÇn mÒm catia
i/ giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm catia:
Phaàn meàm Catia laø moät phaàn meàm hoã trôï cho coâng vieäc thieát keá caùc chi tieát maùy cuûa ngöôøi kyõ sö
thieát keá. Ngoaøi ra Catia coøn cung caáp chöùc naêng laép gheùp caùc chi tieát maùy rôøi raïc thaønh moät cuïm chi
tieát, moät caáu maùy hay moät maùy khí hoaøn chænh. Vaø sau ñoù, ngöôøi söû duïng phaàn meàm Catia coù
theå moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa cuïm chi tieát, caáu hay maùy khí ñaõ laép raùp ôû treân moät caùch sinh
ñoäng.
Söï chuyeån ñoåi giöõa caùc moâi tröôøng laøm vieäc trong Catia heát söùc linh hoaït baèng caùch söû duïng
thanh coâng cuï Start giuùp cho ngöôøi thieát keá caûm thaáy thoaûi maùi vaø tieát kieäm ñöôïc nhieàu thôøi gian.
Vôùi nhöõng phaàn meàm thieát k khí khaùc n Pro/E, Solid Edge, Solid Word,… Ñeå baét ñaàu laép
raùp caùc chi tieát maùy ñaõ thieát keá caùc baïn caàn thöïc hieän caùc thao taùc nhö thoaùt file cuûa chi tieát baïn
ñang thieát k v taïo moät file laép raùp môùi raát maát thôøi gian. Ñoái vôùi Catia, ngay khi baïn ñang laøm
vieäc trong moâi tröôøng thieát keá chi tieát maø baïn muoán chuyeån sang moâi tröôøng laép raùp thì baïn chæ vieäc
choïn thanh coâng cuï Start vaø sau ñoù choïn moâi tröôøng laép raùp chi tieát laø baïn ñaõ thöïc hieän böôùc taïo file
laép raùp raát nhanh choùng vaø linh hoaït. Hoaëc khi muoán moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa caáu ñaõ laép raùp
baïn cuõng c vieäc thöïc hieän thao taùc ông töï ôû treân ñeå vaøo moâi tröôøng moâ phoûng chuyeån ñoäng.
Ngoaøi ra caùc baïn coù theå caûm thaáy ñöôïc nhöõng chöùc naêng, tính naêng thieát keá vaø moâ phoûng cuûa Catia
khi caùc baïn söû duïng noù.
1/ Híng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm catia:
1.1/ CÊu h×nh ®ßi hái cña m¸y tÝnh :
_ PhÇn cøng m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i chÊp nhËn ®îc c¸c ®ßi hái sau ®©y:
Disk drive : 1 Disk drive n trong hay bªn ngoa× ( dung lîng i thiÓu theo yªu cÇu lµ 4GB )
®uîc ®ßi hái ®Ó lu tr÷ ch¬ng tr×nh thùc hiÖn, ch¬ng tr×nh d÷ liÖu, m«i trêng sö dông vµ kh«ng gian trèng.
Cµi ®Æt tÊt c¸c s¶n phÈm cña phiªn b¶n CATIA 5 ®ßi hái 2.0 GB trªn Windows vµ cµi ®Æt tÊt cc¸c
s¶n phÈm cña ENOVIA DMU ®ßi hái 700 MB trªn Windows.
nhí ( Memory ) : RAM 256 dung läng tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc cña nhí dµnh cho tÊt
c¸c øng dông. RAM 512 chÊp nhËn ®îc cho øng dông cña DMU trªn t phËn lín. §ßii
sÏ cao h¬n khi sè l¬ng d÷ liÖu lín.
_ VÒ phÇn mÒm phiªn b¶n CATIA 5 ch¹y ®îc trªn :
• Windows 2000
• Windows XP
1.2/ Cµi ®Æt phÇn mÒm:
_ Cµi ®Æt nµy gièng nh cµi ®Æt ch¬ng tr×nh b×nh thêng víi mét vµi sù kh¸c biÖt nhá.
_ Tríc tiªn, bá ®Üa vµo å CD_ROM vµ cµi ®Æt gièng nh c¸c kiÓu cµi ®Æt b×nh thêng.
_ Khi coù doøng nhaéc caùc baïn nhaäp caùc yeâu caàu ( neáu coù ) cho quaù trình caøi ñaët phaàn meàm.
www.vtechco.org
Page 1
Giáo trình Catia V5 R16 - Bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Catia V5 R16 - Bài 1 - Người đăng: quangtoai91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Giáo trình Catia V5 R16 - Bài 1 9 10 352