Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cấu tạo kiếm trúc

Được đăng lên bởi hoan1207
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 3890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc

CHƯƠNG 1
CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO
VÀ HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CƠ BẢN NHÀ DÂN DỤNG
1.1 Ý NGHĨA MÔN HỌC:
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý
luận cơ bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thoả mãn hai mục tiêu
sau:
• Tao ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.
• Xác định hệ kết cấu chịu lực tương ứng với vỏ bọc nêu trên.
Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông dụng thường dùng,
đồng thời chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi các cấu tạo đó theo sự phát triển của khoa
học kỹ thuật và sự đổi mới của hình thức kiến trúc.
1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP CẤU TẠO KIẾN TRÚC:
Sáng tạo ra kiến trúc là con người đã mong muốn tạo ra một môi trường sống tốt
hơn so với môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khai thác các mặt có lợi và hạn chế các
mặt bất lợi của môi trường tự nhiên cũng như của bản thân con người tác động đến
môi trường sống mà họ sáng tạo ra.
Những mặt bất lợi này có thể qui thành hai loại:
• Do ảnh hưởng của thiên nhiên.
• Do ảnh hưởng trực tiếp của con người.
1.2.1 Ảnh hưởng của thiên nhiên
Trong thiên nhiên công trình luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tự nhiên,
lực trọng trường, động đất, bão từ, các loại côn trùng ... Mức độ ảnh hưởng lớn hay
nhỏ tuỳ theo vị trí địa lý của từng khu vực xây dựng công trình. Ảnh hưởng bất lợi của
điều kiện khí hậu tự nhiên gồm :
• Chế độ bức xạ của mặt trời: quỹ đạo, cường độ bức xạ mặt trời...
• Chế độ gió (tần xuất xuất hiện, tốc độ gió, hướng gió...)
• Chế độ mưa, tuyết..
• Chế độ thuỷ văn, ngập lụt
• Địa hình, địa mạo
• Địa chất công trình ( sức chịu tải của nền đất, nước ngầm, độ lún, mức đồng
đều của cấu tạo các lớp đất, ổn định của đất..)
• Mức xâm thực hoá - sinh của môi trường.
• Ngoài ra ở những nơi có nhiều côn trùng, đặc biệt nhà kết cấu gỗ cần có biện
pháp chống mối, mọt ,mục, để chống sự phá hoại của côn trùng.

NGUYỄN NGỌC BÌNH ( sưu tầm và biên soạn )

TRANG 1

Bài giảng học phần Cấu tạo Kiến trúc

Hình 1.2 Các ảnh hưởng đến giải pháp cấu tạo kiến trúc
• Ảnh hưởng cuả thiên nhiên:
1- Bức xạ mặt trời ; 2- Khí hậu thời tiết; 3- Nước ngầm; 4- Động đất; 5- Côn trùng
• Ảnh hưởng của con người
6 - Trọng lượng; 7 - Chấn động; 8- Cháy nổ; 8- Tiếng ồn.
1.2.2 Ảnh hưởng của con người.
Khi xây dựng công trình con người đã tạo ra các bộ phận, cấu kiện và các thiết bị
sử dụng. Rõ ràng những bộ phận và cấu kiện này sẽ phải có một khối lượng nhất định.
Khối lượng đó chính là tải ...
Bài ging hc phn Cu to Kiến trúc
NGUYN NGC BÌNH ( sưu tm và biên son ) TRANG 1
CHƯƠNG 1
CÁC B PHN CU TO
VÀ H KT CU CHU LC CƠ BN NHÀ DÂN DNG
1.1 Ý NGHĨA MÔN HC:
Cu to kiến trúc nhà dân dng là môn hc nghiên cu các nguyên tc và các lý
lun cơ bn nht để thiết kế, chế to các b phn ca nhà nhm tho mãn hai mc tiêu
sau:
Tao ra v bc bao che cho công năng s dng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.
Xác định h kết cu chu lc tương ng vi v bc nêu trên.
Môn hc này còn có chc năng gii thiu các c
u to thông dng thường dùng,
đồng thi ch ra hướng ci tiến, thay đổi các cu to đó theo s phát trin ca khoa
hc k thut và s đổi mi ca hình thc kiến trúc.
1.2 CÁC YU T NH HƯỞNG ĐẾN GII PHÁP CU TO KIN TRÚC:
Sáng to ra kiến trúc là con người đã mong mun to ra mt môi trường sng tt
hơn so vi môi trường t
nhiên. Có nghĩa là khai thác các mt có li và hn chế các
mt bt li ca môi trường t nhiên cũng như ca bn thân con người tác động đến
môi trường sng mà h sáng to ra.
Nhng mt bt li này có th qui thành hai loi:
Do nh hưởng ca thiên nhiên.
Do nh hưởng trc tiếp ca con người.
1.2.1 nh hưởng ca thiên nhiên
Trong thiên nhiên công trình luôn chu nh hưởng ca
điu kin khí hu t nhiên,
lc trng trường, động đất, bão t, các loi côn trùng ... Mc độ nh hưởng ln hay
nh tu theo v trí địa lý ca tng khu vc xây dng công trình. nh hưởng bt li ca
điu kin khí hu t nhiên gm :
Chế độ bc x ca mt tri: qu đạo, cường độ bc x
mt tri...
Chế độ gió (tn xut xut hin, tc độ gió, hướng gió...)
Chế độ mưa, tuyết..
Chế độ thu văn, ngp lt
Địa hình, địa mo
Địa cht công trình ( sc chu ti ca nn đất, nước ngm, độ lún, mc đồng
đều ca cu to các lp đấ
t, n định ca đất..)
Mc xâm thc hoá - sinh ca môi trường.
Ngoài ra nhng nơi có nhiu côn trùng, đặc bit nhà kết cu g cn có bin
pháp chng mi, mt ,mc, để chng s phá hoi ca côn trùng.
Giáo trình cấu tạo kiếm trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cấu tạo kiếm trúc - Người đăng: hoan1207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Giáo trình cấu tạo kiếm trúc 9 10 270