Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CHI TIẾT MÁY (PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN)

Được đăng lên bởi ckhuy06
Số trang: 275 trang   |   Lượt xem: 6497 lần   |   Lượt tải: 54 lần
PGS. TS. NGUYÃÙN VÀN YÃÚN

GIAÏO TRÇNH

CHI TIÃÚT MAÏY
ΙΙ

2.5

0.63

1.25

1.25

2.5

2.5

2 bên

NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI

Ι

PGS. TS. NGUYÃÙN VÀN YÃÚN

GIAÏO TRÇNH

CHI TIÃÚT MAÏY
II
I
d1

d2

n1

n2

a

KHOA SÆ PHAÛM KYÎ THUÁÛT
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA

MUÛC LUÛC
Trang
Caïc kyï hiãûu duìng trong Giaïo trçnh chi tiãút maïy

4

Caïc âån vë cå baín

8

Pháön thæï nháút: Nhæîng âãö cå baín trong thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy
Chæång I: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy
1.1. Caïc váún âãö chung
1.1.1. Maïy, bäü pháûn maïy vaì chi tiãút maïy
1.1.2. Nhæîng yãu cáöu chuí yãúu âäúi våïi maïy, chi tiãút maïy
1.1.3. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt maïy
1.1.4. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt chi tiãút maïy
1.1.5. Mäüt säú âiãøm cáön chuï yï khi thiãút kãú chi tiãút maïy
1.2. Taíi troüng vaì æïng suáút
1.2.1. Taíi troüng taïc duûng lãn maïy vaì chi tiãút maïy
1.2.2. ÆÏng suáút
1.3. Âäü bãön moíi cuía chi tiãút maïy
1.3.1. Hiãûn tæåüng phaï hoíng do moíi
1.3.2. Nhæîng nhán täú aính hæåíng âãún sæïc bãön moíi cuía chi tiãút maïy
1.3.3. Caïc biãûn phaïp náng cao sæïc bãön moíi cuía chi tiãút maïy
1.4. Váût liãûu chãú taûo chi tiãút maïy
1.4.1. Nhæîng yãu cáöu âäúi våïi váût liãûu chãú taûo chi tiãút maïy
1.4.2. Caïc váût liãûu thæåìng duìng trong ngaình chãú taûo maïy
1.5. Váún âãö tiãu chuáøn hoaï trong thiãút kãú maïy
1.5.1. Khaïi niãûm chung
1.5.2. Caïc âäúi tæåüng âæåüc tiãu chuáøn hoaï trong ngaình chãú taûo maïy
1.5.3. Caïc cáúp tiãu chuáøn hoaï
1.5.4. Êch låüi cuía tiãu chuáøn hoaï
Chæång II: Caïc chè tiãu khaí nàng laìm viãûc chuí yãúu cuía chi tiãút maïy
2.1. Chè tiãu âäü bãön
2.1.1. Yãu cáöu vãö âäü bãön
2.1.2. Caïch xaïc âënh æïng suáút sinh ra trong chi tiãút maïy
2.1.3. Caïch xaïc âënh æïng suáút cho pheïp
2.2. Chè tiãu âäü bãön moìn
2.3. Chè tiãu âäü cæïng
2.3.1. Yãu cáöu vãö âäü cæïng
2.3.2. Caïch âaïnh giaï chè tiãu âäü cæïng cuía chi tiãút maïy

9
9
11
12
13
14
16
16
17
19
19
20
22
23
23
23
26
26
26
27
28
29
29
30
31
32
33
33
33

2.4. Chè tiãu chëu nhiãût
2.4.1. Yãu cáöu vãö chè tiãu chëu nhiãût
2.4.2. Caïch âaïnh giaï chè tiãu chëu nhiãût cuía maïy
2.5. Chè tiãu chëu dao âäüng
Chæång III: Âäü tin cáûy cuía maïy vaì chi tiãút maïy
3.1. Nhæîng váún âãö chung
3.2. Caïch xaïc âënh caïc chè tiãu âaïnh giaï âäü tin cáûy
3.2.1. Tênh xaïc suáút laìm viãûc khäng hoíng R vaì hoíng F cuía mäüt âäúi tæåüng
3.2.2. Tênh xaïc suáút Rnt vaì Fnt cuía mäüt hãû gäöm n âäúi tæåüng màõc näúi tiãúp
3.2.3. Tênh xaïc suáút laìm RS vaì FS cuía mä...
PGS. TS. NGUYÃÙN VÀN YÃÚN
GIAÏO TRÇNH
CHI TIÃÚT MAÏY
2 bên
2.5
0.63
2.5
2.5
1.25
1
.25
Ι
ΙΙ
NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI
GIÁO TRÌNH CHI TIẾT MÁY (PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CHI TIẾT MÁY (PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN) - Người đăng: ckhuy06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
275 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CHI TIẾT MÁY (PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN) 9 10 513