Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cnc

Được đăng lên bởi Tran Van Thang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÆÅNG VI

ÂIÃÖU CHÈNH MAÏY GIA CÄNG
6.1 Dëch chuyãøn âiãøm gäúc (zero offset)
6.1.1 Âàût váún âãö
Trong quaï trçnh láûp chæång trçnh gia cäng chi tiãút, ngæåìi ta thæåìng chè quan
tám âãún caïc yãúu täú hçnh hoüc (biãn daûng cuía chi tiãút gia cäng) vaì caïc thäng säú cäng
nghãû nhæ: Gia cäng thä, baïn tinh hoàûc tinh; tênh cháút váût liãûu cuía chi tiãút gia cäng;
chãú âäü tæåïi dung dëch bäi trån, laìm maït... vaì chuïng âæåüc thãø hiãûn qua caïc daîy lãûnh
trong chæång trçnh våïi caïc chæïc nàng G code vaì M code maì chæa quan tám âãún vë
trê cuía âiãøm gäúc chæång trçnh so våïi vë trê cuía âiãøm gäúc cuía maïy cuîng nhæ vë trê cuía
læåîi càõt, âàûc biãût laì khi coï nhiãöu dao khaïc nhau âæåüc sæí duûng âãø gia cäng cuìng mäüt
bãö màût hoàûc caïc bãö màût khaïc nhau trãn cuìng mäüt chi tiãút (khi gia cäng trãn caïc trung
tám våïi chæång trçnh gia cäng sæí duûng nhiãöu dao). Âãø coï thãø chuyãøn chæång trçnh
gia cäng âæåüc thiãút láûp thaình quaï trçnh gia cäng thæûc tãú trãn maïy thç âiãöu cáön thiãút
phaíi thæûc hiãûn laì âàût chæång trçnh gia cäng cuìng våïi chi tiãút vaì duûng cuû càõt vaìo
trong khäng gian thæûc cuía maïy âãø xaïc âënh vë trê cuía gäúc toaû âäü cäú âënh trãn chi tiãút
so våïi gäúc toaû âäü cuía maïy vaì âæa giaï trë naìy vaìo trong hãû thäúng âo læåìng cuía maïy.
Viãûc laìm naìy âæåüc goüi laì dëch chuyãøn âiãøm gäúc hay coìn goüi laì zero offset.
Váûy viãûc dëch chuyãøn âiãøm gäúc âæåüc xem laì viãûc laìm âäöng nháút vë trê gäúc toaû
âäü cuía maïy våïi gäúc toaû âäü cuía chæång trçnh gia cäng âãø hãû thäúng âo læåìng cuía maïy
giaïm saït sæû hoaût âäüng vaì âiãöu khiãøn chênh xaïc, këp thåìi caïc cå cáúu dáùn âäüng trong
quaï trçnh duûng cuû dëch chuyãøn theo caïc toaû âäü âaî âæåüc láûp trçnh.
Vê duû

ZP
YP

ZM
YM
Dëch chuyãøn
âiãøm gäúc

P
XP
ZMP

YMP
XMP
M
XM

Hçnh 6-1: Vê duû vãö dëch chuyãøn âiãøm gäúc trãn maïy phay
91

Vê duû:

XM
M
XP

ZM
ZMP
Dëch chuyãøn
âiãøm gäúc

XMP
ZP

P

Hçnh 6-2: Dëch chuyãøn âiãøm gäúc trãn maïy tiãûn

6.1.2 Tênh toaïn dëch chuyãøn âiãøm gäúc
Z MR

E ≡N

Z MRO
X

XPE

p

R
ZPE

M

Z

E ≡N
XMR

XMRO

X

R

XRE

p

ZRE

Z
P

Hçnh 6-3: Så âäö tênh toaïn caïc giaï trë dëch chuyãøn âiãøm gäúc

92

Âãø coï thãø tênh toaïn xaïc âënh caïc giaï trë xã dëch âiãøm gäúc, træåïc hãút cáön phaíi
xaïc âënh âæåüc caïc vë trê âiãøm gäúc cuía maïy M, âiãøm chuáøn R, âiãøm gäúc chæång trçnh
P, gäúc chi tiãút W vaì caïc âiãøm chuáøn gaï dàût dao E vaì muîi dao p. Âäúi våïi mäùi maïy
khaïc nhau, nhaì chãú taûo seî ...
91
CHÆÅNG VI
ÂIÃÖU CHÈNH MAÏY GIA CÄNG
6.1 Dëch chuyãøn âiãøm gäúc (zero offset)
6.1.1 Âàût váún âãö
Trong quaï trçnh láûp chæång trçnh gia cäng chi tiãút, ngæåìi ta thæåìng chè quan
tám âãún caïc yãúu täú hçnh hoüc (biãn daûng cuía chi tiãút gia cäng) vaì caïc thäng säú cäng
nghãû nhæ: Gia cäng thä, baïn tinh hoàûc tinh; tênh cháút váût liãûu cuía chi tiãút gia cäng;
chãú âäü tæåïi dung dëch i trån, laìm maït... vaì chuïng âæåüc thãø hiãûn qua caïc daîy lãûnh
trong chæång trçnh våïi caïc chæïc nàng G code vaì M code maì chæa quan tám âãún vë
trê cuía âiãøm gäúc chæång trçnh so våïi vë trê cuía âiãøm gäúc cuía maïy cuîng nhæ vë trê cuía
læåîi càõt, âàûc biãût laì khi coï nhiãöu dao khaïc nhau âæåüc sæí duûng âãø gia cäng cuìng mäüt
bãöût hoàûc caïc bãöût khaïc nhau trãn cuìng mäüt chi tiãút (khi gia cäng trãn caïc trung
tám våïi chæång trçnh gia cäng sæí
duûng nhiãöu dao). Âãø coï thãø chuyãøn chæång trçnh
gia cäng âæåüc thiãút láûp thaình quaï trçnh gia cäng thæûc tãú trãn maïy thç âöu cáön thiãút
phaíi thæûc hiãûn laì âàût chæång trçnh gia cäng cuìng våïi chi tiãút vaì duûng cuûõt vaìo
trong khäng gian thæûc cuía maïy âãø xaïc âënh vë trê cuía gäúc toaû âäüú âënh trãn chi tiãút
so våïi gäúc toaû âäü cuía maïy vaì âæa giaï trë naìy vaìo trong hãû thäúng âo læåìng cuía maïy.
Viãûc laìm naìy âæåüc goüi laì dëch chuyãøn âiãøm gäúc hay coìn goüi laì zero offset.
Váûy viãûc dëch chuyãøn âiãøm gäúc âæåüc xem laì viãûc laìm âäöng nháút vë trê gäúc toaû
âäü cuía maïy våïi gäúc toaû âäü cuía chæång trçnh gia cäng âãøû
thäúng âo læåìng cuía maïy
giaïm saït sæû hoaût âäüng vaì âiãöu khiãøn chênh xaïc, këp thåìi caïc cå cáúu dáùn âäüng trong
quaï trçnh duûng cuû dëch chuyãøn theo caïc toaû âäü âaî âæåüc láûp trçnh.
Vê duû
ZMP
D
ëch chuyãøn
âiãøm gäúc
XMP
YMP
M
XM
YM
ZM
XP
ZP
YP
P
H
çnh 6-1: Vê duûö dëch chuyãøn âiãøm gäúc trãn maïy phay
giáo trình cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cnc - Người đăng: Tran Van Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
giáo trình cnc 9 10 358