Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cnc1

Được đăng lên bởi luonghd
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình cnc1
1
ÌI NOÏI ÂÁÖU
ïi sæû phaït triãøn khäng ngæìng cuía caïc thaình tæûu Khoa hoüc - Cäng
nghãû, âàûc biãût laì lénh væûc âiãöu khiãøn säú vaì tin hoüc âaî cho pheïp caïc nhaì Chãú
taûo maïy æïng duûng vaìo maïy càõt kim loaûi caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn ngaìy caìng tin
cáûy hån våïi täúc âäüî lyï nhanh hån vaì giaï thaình haû hån. Váún âãö taìi chênh
khäng coìn laìún âãö âaïng quan tám cuía caïc nhaì doanh nghiãûp khi mua sàõm
maïy cäng cuû âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú, ngay caí caïc doang nghiãûp loaûi
væìa vaì nhoí cuîng âãöu coï thãøû trang bë âæåüc.
Âãø coï thãø giuïp cho sinh viãn ngaình chãú taûo maïy coï thãøõ
m bàõt âæåüc
cäng nghãûïi naìy, chuïng täi xin giåïi thiãûu táûp taìi liãûu CÄNG NGHÃÛ GIA
CÄNG TRÃN MAÏY CNC âãøút caí caïc baûn âoüc tham khaío vaì æïng duûng.
ïi muûc âêch cáön âaût âæåüc laì sinh viãn tæû mçnh coï thãø thæûc hiãûn âæåüc
caïc cäng viãûc tæì viãûc láûp chæång trçnh cho âãún thæûc hiãûn viãûc gia cäng thæûc
ú trãn caïc maïy CNC. Doûy maìüi dung bao quaït cuía táûp taìi liãûu naìy laì
trçnh baìy mäüt caïch coïû thäúng caïc váún âãö cå baín nháút mang tênh æïng duûng
vãö cäng nghãû gia cäng trãn maïy âiãöu khiãøn theo chæång trçnh säú trãn cå såí
cuía nhiãöu taìi liãûu tham khaío trong vaì ngoaìi næåïc cuìng våïi nhæîng kinh
nghiãûm têch luyî
âæåüc qua quaï trçnh thæûc tãú gia cäng trãn caïc maïy CNC åí taûi
phoìng thê nghiãûm Saín xuáút tæû âäüng cuía khoa Cå khê.
ûp taìi liãûu naìy âæåüc chia laìm 7 chæång, trong âoï caïc chæång 2 vaì 3
trçnh baìy täøng quaït caïc váún âãöö maïy CNC liãn quan våïi quaï trçnh gia cäng.
Chæång 4 giåïi thiãûu caïc hçnh thæïc láûp trçnh vaì ngän ngæîûp trçnh. Âãø coï thãø
khai thaïc täút vaì hiãûu quaí caïc maïy CNC hiãûn coï, âiãöu træåïc tiãn sinh viãn cáön
phaíi coï nhæîng khaïi nûm cå baín nháút vãöûp trçnh gia cäng bàòng ngän ngæî
maïy nãn chuíúu trong pháön naìy giåïi thiãûu vaì giaíi thêch yï nghéa cuía caïc chæïc
nàng G code, M code vaìüt säú âëa chè âæåüc duìng khi láûp trçnh. Chæång 5
trçnh baìy mäüt säú chu trçnh gia cäng trãn hai hãû
âiãöu khiãön FANUC vaì FAGOR.
Âãø baûn âoüc coï thãø æïng duûng âæåüc ngay vaìo trong thæûc tãú, trong pháön naìy
trçnh baìy thãm mäüt säú vê duû âaî âæåüc thæûc hiãûn gia cäng trãn maïy. Chæång 6
laìüt chæång ráút quan troüng vç noïìa mang tênh cå baín vãöût lyï thuyãút vãö
baín cháút cuía quaï trçnh taûo hçnh khi gia cäng trãn maïy CNC laûi væìa mang tênh
æïng duûng ráút cuû thãø. Chæång 7 laì chæång náng cao daình cho sinh viãn tham
khaío sau naìy khi cäng taïc taûi caïc doanh nghiãûp coï caïc maïy CNC.
Giáo trình cnc1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cnc1 - Người đăng: luonghd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Giáo trình cnc1 9 10 517