Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Cơ Học Đá _ Nguyễn Sỹ Ngọc

Được đăng lên bởi tothanhnu
Số trang: 354 trang   |   Lượt xem: 3028 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGUYỄN SỸ NGỌC

CƠ HỌC ðÁ
DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

.
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2005

C¬ häc ®¸.1

Chịu trách nhiệm xuất bản
LÊ TỬ GIANG
Biên tập
THÂN NGỌC ANH
Chế bản và sửa bài
XƯỞNG IN TRƯỜNG ðẠI HỌC GTVT

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
80B Trần Hưng ðạo – Hà Nội
ðT: 9423345 – Fax: 8224784
MS

075(6V)
230/8 − 05
GTVT − 05

In 620 cuốn, khổ 19x27cm tại Xưởng in Trường ðại học GTVT. In xong và nộp lưu
chiểu quý III năm 2005. Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản số 230/XB – QLXB ngày
03/03/2005

LỜI NÓI ðẦU
2.C¬ häc ®¸

Cơ học ñá là một môn học trong chương trình ñào tạo kỹ sư xây dựng công
trình giao thông của Trường ðại học Giao thông vận tải, nhằm cung cấp cho sinh
viên những kiến thức cơ bản nhất về các tính chất trạng thái của ñá và khối ñá
nguyên trạng; các quá trình và hiện tượng cơ học xảy ra khi xây dựng các công trình
trên ñá và trong ñá,từ ñó tìm ra các phương pháp phá huỷ có hiệu quả, cách ñiều
khiển hợp lý áp lực ñá, làm ổn ñịnh các công trình xây dựng trên ñá, trong ñá và
bằng ñá.
Với thời gian giảng dạy của môn học là 60 tiết, cuốn sách nhỏ này không thể
trình bày hết ñược ñầy ñủ mọi khía cạnh của cơ học ñá lý thuyết và ứng dụng, mà
mới chỉ nêu ñược một cách tóm tắt một số vấn ñề rất cơ bản của cơ học ñá.
Do trình ñộ bản thân có hạn mà kiến thức cơ học ñá lại rộng, nên chắc chắn sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót trong khi viết. Người viết rất mong ñược sự chỉ bảo
của bạn ñọc gần xa.
Những ý kiến ñóng góp xin gửi về Bộ môn ðịa kỹ thuật – Khoa Công trình –
Trường ðại học Giao thông Vận tải – Hà Nội.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hà nội ngày 30 – 12 – 2004
Người viết
PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc
Chủ nhiệm Bộ môn ðịa kỹ thuật,
Thư ký Hội Cơ học ñá Việt Nam

C¬ häc ®¸.3

MỤC LỤC
Lời nói ñầu
Mở ñầu

3
7

Chương I
ðÁ VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ðÁ

1.1. Các khái niệm cơ bản về ñá
1.1.1. Sự thành tạo các loại ñá
1.1.2. Thành phần của ñá
4.C¬ häc ®¸

16
17

1.1.3. Kiến trúc của ñá
1.1.4. Cấu tạo của ñá
1.1.5- Tính không ñồng nhất và dị hướng của ñá
1.1.6. Một số loại ñá thường gặp
1.2. Các tính chất cơ bản của ñá
1.2.1. Một số chỉ tiêu ñặc trưng cho hàm lượng các pha trong ñá
1.2.2. Tính chất cơ học

25
26
27
28
35
37
54

Chương II
CÁC TÍNH CHẤT CỦA KHỐI ðÁ NGUYÊN TRẠNG

2.1. Khối ñá nguyên trạng và một vài ñặc ñiểm của nó.
2.1.1. Khái niệm về khối ñá nguyên trạng
2.1.2. Vài ñặc ñiểm của khối ñá nguyên trạng
2.2. Các tính chất của khối ñá nguyên trạng
2.2.1. Tính phong hoá
2.2.2. Tính chất nứt nẻ
2.2.3. Tính chất cơ học...
C¬ häc ®¸.
1
NGUYỄN SỸ NGỌC


CƠ HỌC ðÁ
DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
.
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2005
Giáo Trình Cơ Học Đá _ Nguyễn Sỹ Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Cơ Học Đá _ Nguyễn Sỹ Ngọc - Người đăng: tothanhnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
354 Vietnamese
Giáo Trình Cơ Học Đá _ Nguyễn Sỹ Ngọc 9 10 37