Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ học đất

Được đăng lên bởi chaomao9xxx
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và
học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường
của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường
Sơn.
Giáo trình gồm 8 chương:
Chương 1. Các tính chất vật lý của đất
Chương 2. Các tính chất cơ học của đất
Chương 3. Phân bố ứng suất trong đất
Chương 4. Biến dạng lún của nền
Chương 5. Sức chịu tải của đất nền
Chương 6. Ổn định của mái đất
Chương 7. Áp lực đất lên tường chắn
Chương 8. Khái niệm địa chất tự nhiên và địa chất công trình
Phần phụ lục. Thí nghiệm xác định một số chỉ tiêu vật lý của đất
Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông
đường bộ và các giáo trình địa chất công trình, giáo trình cơ học đất đã và đang được
giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp nghành Giao thông vận tải.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý
báu của các đồng nghiệp để xây dựng nội dung cuốn giáo trình. Song do trình đọ có
hạn, nên trong giáo trình không tránh khỏi các thiếu sót. Rất mong các đồng chí tiếp tục
đóng góp các ý kiến để chúng tôi tu chỉnh nội dung giáo trình hoàn chỉnh hơn nhằm đáp
ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập trong nhà trường.
TÁC GIẢ

BÀI MỞ ĐẦU

1.Đối tượng nghiên cứu của môn học

Đối tượng nghiên cứu của môn học là đất đá thiên nhiên lớp trên cùng của vỏ trái
đất. Đối với nghành xây dựng các côngtrình giao thông cần phải nắm vững những khái
niệm cơ bản về địa chất công trình, quá trình hình thành đất tạo ra nhiều loại đất có tính
chất khác nhau.
Đất không phải là vật thể liên tục, mà là vật thể do nhiều hạt khoáng vật bé, có kích
thước khác nhau hợp thành. Các hạt này tạo thành một khung kết cấu có nhiều lỗ hổng,
trong đó thường chứa nước và khí. Trong khung kết cấu, các hạt đất có thể sắp xếp rời
rạc hoặc được gắn kết liền với nhau bởi những liên kết yếu hơn rất nhiều so với cường
đọ bản thân hạt.
Chính những đặc điểm đó làm cho đất có những tính chất khác hẳn so với các vật liệu
khác, đồng thời làm cho các hiên tượng cơ học xảy ra trong đất theo những quy luật đặc
thù riêng.
Để sử dụng đất vào xây dựng công trình giao thông được tốt, cần phải xác định được
sức chịu tải và biến dạng của đất dưới tác dụng của tải trọng và áp lực của nó lên các vật
chắn.
2. Nội dung và đặc điểm của môn học

Cơ học đất - địa chất là môn học khoa học nghiên cứu các quá trình địa chất tự
nhiên và các quá trình cơ học xảy ra trong...
LI NÓI ĐẦU
Giáo trình cơ hc đất - địa cht được biên son làm cơ s cho vic ging dy và
hc tp môn hc Cơ hc đất và địa cht công trình ca hc viên h trung hc cu đường
ca trường Trung hc Cu đường và dy ngh thuc Tng công ty xây dng Trường
Sơn.
Giáo trình gm 8 chương:
Chương 1. Các tính cht vt lý ca đất
Chương 2. Các tính ch
t cơ hc ca đất
Chương 3. Phân b ng sut trong đất
Chương 4. Biến dng lún ca nn
Chương 5. Sc chu ti ca đất nn
Chương 6. n định ca mái đất
Chương 7. Áp lc đất lên tường chn
Chương 8. Khái nim địa cht t nhiên và địa cht công trình
Phn ph lc. Thí nghim xác định mt s ch tiêu v
t lý ca đất
Khi biên son giáo trình, chúng tôi đã da vào tiêu chun k thut công trình giao thông
đường b và các giáo trình địa cht công trình, giáo trình cơ hc đất đã và đang được
ging dy ti các trường chuyên nghip nghành Giao thông vn ti.
Trong quá trình biên son, chúng tôi đã nhn được nhiu ý kiến đóng góp quý
báu ca các đồng nghip để xây dng ni dung cun giáo trình. Song do trình đọ
hn, nên trong giáo trình không tránh khi các thiếu sót. Rt mong các đồng chí tiếp t
c
đóng góp các ý kiến để chúng tôi tu chnh ni dung giáo trình hoàn chnh hơn nhm đáp
ng được yêu cu ging dy và hc tp trong nhà trường.
TÁC GI
Giáo trình cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ học đất - Người đăng: chaomao9xxx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Giáo trình cơ học đất 9 10 726