Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ học môi trường liên tục

Được đăng lên bởi Nguyên Đan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II: CƠ HỌC MTLT
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
§1. TEN XƠ VÀ CÁC PHÉP TÍNH XƠ.
1.Định nghĩa:
Ten xơ là trường hợp riêng của hệ thống phần tử, các thành phần của
nó là hăöng số hoặc hàm số xác định trong hệ cơ sở đã cho với phép
biến đổi hệ tọa độ các thành phần này thay đổi theo một quy luật
xác định.
Ví dụ:

(

)

1
2
n
-Ten xơ hạng 0: F x , x ,..., x hàm đối với các biến trong không
gian.

F(X1 , X 2 ,..., X n ) = F(x 1 , x 2 ,..., x n ) = F
(F là đại lượng vô hướng)

-Ten xơ hạng 1:
r
Nếu một đối tượng A biểu diễn các véc tơ cơ sởú
r
r
r
A = A i E i → A là ten xơ hạng 1.
r
r
Khi thay đổi hệ tọa độ: E i → E 'i ta có:

r
r
r'
'j
A = A j E j = A Ei , trong đó

A' j & A i liên

r
Ei

hệ

⎛ i ∂X i ⎞
A = b A ⎜bj = j ⎟
⎜
∂x ⎟
⎝
⎠
'j

i
j

i

Ta gọi A i là các thành phần phản biến của A ten xơ hạng 1.
-Ten xơ hạng hai và hạng cao.

r r
T = T ij E i E j , khi thay đổi hệ tọa độ ta có:
Đối tượng
j
T ij' = b ip .b q T pq → T là ten xơ hạng 2.

T ij :

các thành phần phản biến.

T=T

ijklm

r r r r r
E i .E j .E k E l E m

i j
T ijklm = T sqprt b s b q b k b lr b m → T là ten xơ hạng 5.
p
t

2.Phép biến đổi tọa độ & véctơ cơ sơú.
a)Phép biến đổi tọa độ.
x i : biến ơ le
X i : biến Lagrange

(

X i = xi X 1, X 2 , X 3

)

∂x i
∂x i
j
i
dx =
dX , a j =
∂X j
∂X j
i

J = a ij

Định thức ma trận phép biến đổi Jacôbien

Phép biến đổi ngược lại.
∂X i
∂X i
i
i
i
j
i
dX =
dx ; b j =
Trong đó b j là nghịch đảo của a j
∂x j
∂x j
⎧1 i = k
∂x i ∂X j
i
j
. k = δ ik ⎨
a j .b k =
Ký hiệu Crônecke
∂X j ∂x
⎩0 i ≠ k
b) Đối với véctơ cơ sơú:

r
r r, r
r r
∂r
i
E i , E i : E i = i ; d r = E i .dx
∂x
r
r
∂r r r
E ,j = j ; d r = E 'j .dx j
∂x

r, r i
r
E i = E i .a j , E i gọi véc tơ cơ sơú hiệp biến.
r r
i, j
g = g E i .E j → g là ten xơ mêtríc
Đưa vào véc tơ cơ sơú mới trong

xi

ri
r
ij
E = g Ej

Còn trong

Xi

r p'
r
pq
E = g Eq

r p'
r
r p' r i
p i
Mỗi quan hệ E & E như sau E = b i E
r
Εi

các véc tơ cơ sơú phản biến
c)Ten xơ hỗn hợp.

r r
T = T Ei E j
ij

rir j
T = Tij E E

T ij phản biên
Tij hiệp biên

rir
T = Ti E E j →
j

T là ten xơ hỗn hợp

Ti j

3)Các phép tính của ten xơ
a)Phép cộng: Chỉ thực hiện được với các ten xơ cùng hạng cùng bậc
'
Aij = aiα .a β . Aαβ (α, β, i, j = 1, n )
j
'
Bij = aiα .a β .Bαβ
j

'
'
Aij + Bij = aiα a β (Aαβ + Bεβ )
j

b)Nhân với một vô hướng

j
λA 'i j = bβ a α (λAβ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ học môi trường liên tục - Người đăng: Nguyên Đan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giáo trình cơ học môi trường liên tục 9 10 610