Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ khí đại cương - Gia công cắt gọt kim loại

Được đăng lên bởi duongkck
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 10322 lần   |   Lượt tải: 23 lần
95

giáo trình: cơ khí đại c−ơng

ch−ơng 6

gia công cắt gọt kim loại
Gia công kim loại bằng cắt gọt là một quá trình công nghệ rất quan trọng
trong ngành cơ khí. Đó là ph−ơng pháp dùng những dụng cụ cắt gọt trên các
máy cắt gọt để hớt một lớp kim loại (l−ợng d− gia công cơ) khỏi phôi liệu để có
đ−ợc vật phẩm với hình dáng và kích th−ớc cần thiết.

6.1. nguyên lý cắt gọt kim loại
6.1.1. Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt
a/ Thực chất, đặc điểm
Gia công cắt gọt kim loại là quá trình cắt đi một lớp kim loại (gọi là l−ợng
d− gia công) trên bề mặt của phôi để đ−ợc chi tiết có hình dáng, kích th−ớc, độ
chính xác, độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. Quá trình đó đ−ợc thực
hiện trên các máy công cụ hay máy cắt kim loại (còn gọi là máy cái), bằng các
loại dao tiện, dao phay, dao bào, mũi khoan, đá mài v.v...gọi chung là dao cắt
kim loại.
Gia công cắt gọt có thể dùng để gia công thô, gia công tinh, gia công lần
cuối để đạt đ−ợc độ bóng, độ chính xác cao. Gia công cắt gọt kim loại dễ tự
động hoá, cơ khí hoá cho năng suất cao dùng trong sản xuất đơn chiếc, hàng loạt
và hàng khối.

b/ Chuyển động cơ bản khi cắt gọt
Trong quá trình gia công cơ khí, phôi và dụng cụ cắt gọt di chuyển t−ơng
đối với nhau nhờ những cơ cấu máy. Có hai dạng chuyển động: Chuyển động cơ
bản là chuyển động sinh ra việc cắt gọt và chuyển động phụ. Chuyển động cơ
bản có thể chia ra:
• Chuyển động chính (chuyển động cắt): có tốc độ lớn hơn tất cả các chuyển
động khác. Chuyển động chính chủ yếu thực hiện quá trình cắt tạo ra phoi,
ký hiệu là V hoặc n.
• Chuyển động b−ớc tiến (chuyển động chạy dao): có tốc độ nhỏ hơn chuyển
động chính. Đây là chuyển động thực hiện quá trình cắt tiếp tục và cắt hết
chiều dài chi tiết.
Việc cắt gọt đ−ợc tiến hành thông qua hai chuyển động này thông qua
các ph−ơng pháp cắt gọt th−ờng dùng nhiều là tiện, phay, bào, mài, khoan:

đà nẵng - 2002

96

giáo trình: cơ khí đại c−ơng

- Khi tiện thì phôi có chuyển động chính V là chuyển động quay tròn, còn
dao thì có chuyển động chạy dao gọi là b−ớc tiến S (chuyển động thẳng dọc trục
phôi).
- Khi phay thì ng−ợc lại, dao phay thực hiện chuyển động chính V
(chuyển động quay tròn) còn phôi thì thực hiện chuyển động với b−ớc tiến S
(chuyển động thẳng).

H.6.1. Sơ đồ quá trình cắt gọt kim loại và các chuyển động cơ bản
(V. Chuyển động chính; S. Chuyển động chạy dao)
a/ Tiện; b/ Khoan; c/ Bào; d/ Phay; e/ Mài

- Khi khoan thông th−ờng thì mũi khoan vừa có cả chuyển động chính V
(chuyển động quay tròn) vừa có cả chuyển độn...
gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c¬ng
®µ n½ng - 2002
9
5
ch¬ng 6
gia c«ng c¾t gät kim lo¹i
Gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gät lµ mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ rÊt quan träng
trong ngµnh c¬ khÝ. §ã lµ ph¬ng ph¸p dïng nh÷ng dông cô c¾t gät trªn c¸c
m¸y c¾t gät ®Ó hít mét líp kim lo¹i (lîng d gia c«ng c¬) khái ph«i liÖu ®Ó cã
®îc vËt phÈm víi h×nh d¸ng vµ kÝch thíc cÇn thiÕt.
6.1. nguyªn lý c¾t gät kim lo¹i
6.1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh c¾t
a/ Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm
Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i lµ qu¸ tr×nh c¾t ®i mét líp kim lo¹i (gäi lµ lîng
d gia c«ng) trªn bÒ mÆt cña ph«i ®Ó ®îc chi tiÕt cã h×nh d¸ng, kÝch thíc, ®é
chÝnh x¸c, ®é bãng theo yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc thùc
hiÖn trªn c¸c m¸y c«ng cô hay m¸y c¾t kim lo¹i (cßn gäi lµ m¸y c¸i), b»ng c¸c
lo¹i dao tiÖn, dao phay, dao bµo, mòi khoan, ®¸ mµi v.v...gäi chung lµ dao c¾t
kim lo¹i.
Gia c«ng c¾t gät cã thÓ dïng ®Ó gia c«ng th«, gia c«ng tinh, gia c«ng lÇn
cuèi ®Ó ®¹t ®îc ®é bãng, ®é chÝnh x¸c cao. Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i dÔ tù
®éng ho¸, c¬ khÝ ho¸ cho n¨ng suÊt cao dïng trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, hµng lo¹t
vµ hµng khèi.
b/ ChuyÓn ®éng c¬ b¶n khi c¾t gät
Trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¬ khÝ, ph«i vµ dông cô c¾t gät di chuyÓn t¬ng
®èi víi nhau nhê nh÷ng c¬ cÊu m¸y. Cã hai d¹ng chuyÓn ®éng: ChuyÓn ®éng c¬
b¶n lµ chuyÓn ®éng sinh ra viÖc c¾t gät vµ chuyÓn ®éng phô. ChuyÓn ®éng c¬
b¶n cã thÓ chia ra:
ChuyÓn ®éng chÝnh (chuyÓn ®éng c¾t): cã tèc ®é lín h¬n tÊt c¶ c¸c chuyÓn
®éng kh¸c. ChuyÓn ®éng chÝnh chñ yÕu thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¾t t¹o ra phoi,
ký hiÖu lµ V hoÆc n.
ChuyÓn ®éng bíc tiÕn (chuyÓn ®éng ch¹y dao): cã tèc ®é nhá h¬n chuyÓn
®éng chÝnh. §©y lµ chuyÓn ®éng thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¾t tiÕp tôc vµ c¾t hÕt
chiÒu dµi chi tiÕt.
ViÖc c¾t gät ®îc tiÕn hµnh th«ng qua hai chuyÓn ®éng nµy th«ng qua
c¸c ph¬ng ph¸p c¾t gät thêng dïng nhiÒu lµ tiÖn, phay, bµo, mµi, khoan:
Giáo trình cơ khí đại cương - Gia công cắt gọt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ khí đại cương - Gia công cắt gọt kim loại - Người đăng: duongkck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo trình cơ khí đại cương - Gia công cắt gọt kim loại 9 10 789