Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cơ khí đại cương Phần 1

Được đăng lên bởi trungspcd-trung
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c−¬ng

Ch−¬ng 1

C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt
c¬ khÝ
1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
1.1.1. S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
Kü thuËt c¬ khÝ lµ m«n häc giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt c¬ khÝ vµ ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng kim lo¹i vµ hîp kim ®Ó chÕ t¹o
c¸c chi tiÕt m¸y hoÆc kÕt cÊu m¸y.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ®ã bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau ®−îc
tãm t¾t nh− sau:
Tµi nguyªn
thiªn nhiªn

ChÕ t¹o vËt
liÖu

LuyÖn kim

ChÕ t¹o ph«i

§óc, c¸n, rÌn dËp,
hµn...

Gia c«ng c¾t
gät

Phi kim

QuÆng, nhiªn liÖu,
trî dung...

TiÖn, phay, bµo,
khoan, mµi...

Xö lý vµ b¶o
vÖ

NhiÖt luyÖn, ho¸
nhiÖt luyÖn, m¹,
s¬n...

PhÕ phÈm vµ
phÕ liÖu

PhÕ phÈm vµ
phÕ liÖu

Chi tiÕt m¸y

H.1.1.S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ

®µ n½ng - 2002

ThÐp, gang, ®ång,
nh«m vµ hîp kim

2

gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c−¬ng

1.1.2. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ
Lµ qu¸ tr×nh khëi th¶o, tÝnh to¸n, thiÕt kÕ ra mét d¹ng s¶n phÈm thÓ hiÖn
trªn b¶n vÏ kü thuËt, thuyÕt minh, tÝnh to¸n, c«ng tr×nh v.v...§ã lµ qu¸ tr×nh tÝch
luü kinh nghiÖm, sö dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ó s¸ng t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm míi ngµy cµng hoµn thiÖn. B¶n thiÕt kÕ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó kiÓm tra, ®o l−êng, thùc hiÖn c¸c hîp
®ång. v.v...

1.1.3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng trùc tiÕp cña con ng−êi th«ng qua
c«ng cô s¶n xuÊt nh»m biÕn ®æi tµi nguyªn thiªn nhiªn hoÆc b¸n thµnh phÈm
thµnh s¶n phÈm cô thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th−êng bao gåm nhiÒu giai ®o¹n. Mçi giai ®o¹n t−¬ng
øng víi mét c«ng ®o¹n, mét ph©n x−ìng hay mét bé phËn....lµm nh÷ng nhiÖm
vô chuyªn m«n kh¸c nhau.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®−îc chia ra c¸c c«ng ®o¹n nhá, theo mét qu¸ tr×nh
c«ng nghÖ.

1.1.4. Qui tr×nh c«ng nghÖ
QTCN lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m trùc tiÕp lµm thay ®æi
tr¹ng th¸i cña ®èi t−îng s¶n xuÊt theo mét thø tù chÆt chÏ, b»ng mét c«ng nghÖ
nhÊt ®Þnh. VÝ dô: QTCN nhiÖt luyÖn nh»m lµm thay ®æi tÝnh chÊt vËt lý cña vËt
liÖu chi tiÕt nh− ®é cøng, ®é bÒn.v.v...C¸c thµnh phÇn cña quy tr×nh c«ng nghÖ
bao gåm:
a/ Nguyªn c«ng: lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ do mét hoÆc mét
nhãm c«ng nh©n thùc hiÖn liªn tôc t¹i mét chç lµm viÖc ®Ó gia c«ng chi tiÕt (hay
mét nhãm chi tiÕt cïng gia c«ng mét lÇn).
b/ B−íc: lµ mét phÇn cña nguyªn c«ng ®Ó trùc tiÕp lµm thay ®æi tr¹ng th¸i
h×nh d¸ng kü thuËt cña s¶n phÈm b»ng mét hay mét tËp hîp dông cô víi chÕ ®é
lµm viÖc kh«ng ®æi. Khi thay ®æi dông cô, thay ®æi bÒ mÆ...
gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c¬ng
®µ n½ng - 2002
1
Ch¬ng 1
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt
c¬ khÝ
1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
1.1.1. S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
Kü thuËt c¬ khÝ lµ m«n häc giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt c¬ khÝ vµ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng kim lo¹i vµ hîp kim ®Ó chÕ t¹o
c¸c chi tiÕt m¸y hoÆc kÕt cÊu m¸y.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ®ã bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau ®îc
tãm t¾t nh sau:
H.1.1.S¬ ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ
Tµi nguyªn
thiªn nhiªn
ChÕ t¹o vËt
li
Ö
u
ChÕ t¹o ph«i
Gia c«n
g
c¾t
gät
Xö l
ý
vµ b¶o
v
Ö
Chi tiÕt m¸
y
QuÆng, nhiªn liÖu,
tr
î
dun
g
...
LuyÖn kim
§óc, c¸n, rÌn dËp,
hµn...
TiÖn, phay, bµo,
khoan
,
mµi...
NhiÖt luyÖn, ho¸
nhiÖt luyÖn, m¹,
s¬n...
ThÐp, gang, ®ång,
nh«m vµ h
îp
kim
Phi kim
PhÕ phÈm vµ
p
hÕ li
Ö
u
PhÕ phÈm vµ
p
hÕ li
Ö
u
Giáo trình Cơ khí đại cương Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cơ khí đại cương Phần 1 - Người đăng: trungspcd-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo trình Cơ khí đại cương Phần 1 9 10 622