Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi authienvu8
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 4934 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.oto-hui.com
-1phÇn më ®Çu
C¬ häc nghiªn cøu c¸c quy luËt c©n b»ng vµ chuyÓn ®éng cña vËt thÓ d−íi
t¸c dông cña lùc. C©n b»ng hay chuyÓn ®éng trong c¬ häc lµ tr¹ng th¸i ®øng yªn
hay dêi chç cña vËt thÓ trong kh«ng gian theo thêi gian so víi vËt thÓ kh¸c ®−îc
lµm chuÈn gäi lµ hÖ quy chiÕu. Kh«ng gian vµ thêi gian ë ®©y ®éc lËp víi nhau.
VËt thÓ trong c¬ häc x©y dùng d−íi d¹ng c¸c m« h×nh chÊt ®iÓm, c¬ hÖ vµ vËt
r¾n.
C¬ häc ®−îc x©y dùng trªn c¬ së hÖ tiªn ®Ò cña Niu t¬n ®−a ra trong t¸c
phÈm næi tiÕng " C¬ së to¸n häc cña triÕt häc tù nhiªn" n¨m 1687 - chÝnh v× thÕ
c¬ häc cßn ®−îc gäi lµ c¬ häc Niu t¬n.
C¬ häc kh¶o s¸t c¸c vËt thÓ cã kÝch th−íc h÷u h¹n vµ chuyÓn ®éng víi vËn
tèc nhá h¬n vËn tèc ¸nh s¸ng. C¸c vËt thÓ cã kÝch th−íc vÜ m«, chuyÓn ®éng cã
vËn tèc gÇn víi vËn tèc ¸nh s¸ng ®−îc kh¶o s¸t trong gi¸o tr×nh c¬ häc t−¬ng ®èi
cña Anhxtanh.
Trong c¸c tr−êng ®¹i häc kü thuËt, c¬ häc lµm nÒn t¶ng cho c¸c m«n häc
kü thuËt c¬ së vµ kü thuËt chuyªn ngµnh nh− søc bÒn vËt liÖu, nguyªn lý m¸y,
®éng lùc häc m¸y, ®éng lùc häc c«ng tr×nh, lý thuyÕt tÝnh to¸n m¸y n«ng nghiÖp,
lý thuyÕt « t« m¸y kÐo v.v...
C¬ häc ®· cã lÞch sö l©u ®êi cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khoa häc tù
nhiªn, b¾t ®Çu tõ thêi kú phôc h−ng sau ®ã ®−îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn.
C¸c kh¶o s¸t cã tÇm quan träng ®Æc biÖt lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn cña c¬
häc lµ c¸c c«ng tr×nh cña nhµ b¸c häc ng−êi ý Galilª (1564- 1642). Galilª ®·
®−a ra c¸c ®Þnh luËt vÒ chuyÓn ®éng cña vËt thÓ d−íi t¸c dông cña lùc, ®Æc biÖt lµ
®Þnh luËt qu¸n tÝnh. §Õn thêi kú Niut¬n (1643- 1727) «ng ®· hoµn tÊt trªn c¬ së
thèng nhÊt vµ më réng c¬ häc cña Galilª, x©y dùng hÖ thèng c¸c ®Þnh luËt mang
tªn «ng - ®Þnh luËt Niut¬n. TiÕp theo Niut¬n lµ §al¨mbe (1717- 1783),
¬le ( 1707 - 1783) ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho c¬ häc hiÖn ®¹i ngµy nay.

www.oto-hui.com
-2¬le lµ ng−êi ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh m«n c¬ häc gi¶i tÝch mµ
sau nµy Lag¬r¨ng, Hamint¬n, Jaccobi, Gaox¬ ®· hoµn thiÖn thªm.
C¨n cø vµo néi dung vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña bµi to¸n kh¶o s¸t, ch−¬ng tr×nh
c¬ häc gi¶ng cho c¸c tr−êng ®¹i häc kü thuËt cã thÓ chia ra thµnh c¸c phÇn: TÜnh
häc, ®éng häc, ®éng lùc häc vµ c¸c nguyªn lý c¬ häc. TÜnh häc nghiªn cøu c¸c
quy luËt c©n b»ng cña vËt thÓ d−íi t¸c dông cña lùc. §éng häc chØ nghiªn cøu
c¸c quy luËt chuyÓn ®éng cña vËt thÓ ®¬n thuÇn vÒ mÆt h×nh häc. §éng lùc häc
nghiªn cøu c¸c quy luËt chuyÓn ®éng cña vËt thÓ d−íi t¸c dông cña lùc. C¸c
nguyªn lý c¬ häc lµ néi dung c¬ b¶n nhÊt cña c¬ häc gi¶i tÝch. C¬ häc gi¶i tÝch
ch...
-1-
phÇn ®Çu
C¬ häc nghiªn cøu c¸c quy luËt c©n b»ng vµ chuyÓn ®éng cña vËt thÓ díi
t¸c dông cña lùc. C©n b»ng hay chuyÓn ®éng trong c¬ häc lµ tr¹ng th¸i ®øng yªn
hay dêi chç cña vËt thÓ trong kh«ng gian theo thêi gian so víi vËt thÓ kh¸c ®îc
lµm chuÈn gäi lµ hÖ quy chiÕu. Kh«ng gian vµ thêi gian ë ®©y ®éc lËp víi nhau.
VËt thÓ trong c¬ häc x©y dùng díi d¹ng c¸c m« h×nh chÊt ®iÓm, c¬ hÖ vµ vËt
r¾n.
C¬ häc ®îc x©y dùng t
rªn c¬ së hÖ tiªn ®Ò cña Niu t¬n ®a ra trong t¸c
phÈm næi tiÕng " C¬ së to¸n häc cña triÕt häc tù nhiªn" n¨m 1687 - chÝnh v× thÕ
c¬ häc cßn ®îc gäi lµ c¬ häc Niu t¬n.
C¬ häc kh¶o s¸t c¸c vËt thÓ cã kÝch thíc h÷u h¹n vµ chuyÓn ®éng víi vË
n
tèc nhá h¬n vËn tèc ¸nh s¸ng. C¸c vËt thÓ cã kÝch thíc vÜ m«, chuyÓn ®éng cã
vËn tèc gÇn víi vËn tèc ¸nh s¸ng ®îc kh¶o s¸t trong gi¸o tr×nh c¬ häc t¬ng ®èi
cña Anhxtanh.
Trong c¸c trêng ®¹i
häc kü thuËt, c¬ häc lµm nÒn t¶ng cho c¸c m«n häc
kü thuËt c¬ së vµ kü thuËt chuyªn ngµnh nh søc bÒn vËt liÖu, nguyªn lý m¸y,
®éng lùc häc m¸y, ®éng lùc häc c«ng tr×nh, lý thuyÕt tÝnh to¸n m¸y n«ng nghiÖp,
lý thuyÕt « t« m¸y kÐo v.v...
C¬ häc ®· cã lÞch sö l©u ®êi cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khoa häc t
ù
nhiªn, b¾t ®Çu tõ thêi kú phôc hng sau ®ã ®îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn.
C¸c kh¶o s¸t cã tÇm quan träng ®Æc biÖt lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn cña c¬
häc lµ c¸c c«ng tr×nh cña nhµ b¸c häc ngêi ý Galilª (1564- 1642). Galilª ®·
®a ra c¸c ®Þnh luËt vÒ chuyÓn ®éng cña vËt thÓ díi t¸c dông cña lùc, ®Æc biÖt lµ
®Þnh luËt qu¸n tÝnh. §Õn thêi kú Niut¬n (1643- 1727) «ng ®· hoµn tÊt trªn c¬ së
thèng nhÊt vµ më réng c¬ häc cña Galilª, x©y dùng hÖ thèng c¸c ®Þnh luËt mang
tªn «ng - ®Þnh luËt Niut¬n. TiÕp theo Niut¬n lµ §al¨mbe (1717- 1783),
¬le ( 1707 - 1783) ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho c¬ häc hiÖn ®¹i ngµy nay.
www.oto-hui.com
Giáo trình cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ lý thuyết - Người đăng: authienvu8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
Giáo trình cơ lý thuyết 9 10 73