Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện I

Được đăng lên bởi le-dung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện I

Trang 8

CHƯƠNG 1
MẠCH NĂNG LƯỢNG ( MẠCH KIRHOF )
Khi các quá trình chỉ phụ thuộc vào thời gian (mô hình hệ thống) còn gắn cả sự
lưu thông (chảy, truyền đạt) giữa những bộ phận của hệ thống ta sẽ gọi là mô hình
mạch, áp dụng các bước xây dựng mô hình toán học đã nêu ta xây dựng mô hình cho
một thiết bị điện, vì ở đây có dòng chảy năng lượng - Ta có mô hình mạch năng lượng
(mạch KF).
§1. Mô hình mạch năng lượng
1. Điều kiện mạch hóa :
Những điều kiện cần phải thỏa mãn để có thể mô tả quá trình bằng mô hình mạch
(để quá trình chỉ phân bố theo thời gian - để quá trình chỉ mô tả bằng hệ phương trình
chỉ phụ thuộc thời gian).
a. Độ dài của bước sóng trường điện từ phải rất lớn so với kích thước TBĐ để có
1
= ∞ ; đây là điều kiện cơ
thể coi quá trình là tức thời,vận tốc truyền tương tác v =
µε
bản để bỏ qua sự phân bố không gian của quá trình mà chỉ xét phân bố thời gian, nên
quá trình có tính chất thế và có tính chất liên tục.
b. Độ dẫn điện ε và độ từ thẩm µ của môi trường rất nhỏ so với các vật dẫn ghép
thành TBĐ. Điều kiện này giúp bỏ qua dòng chảy rò qua môi trường giữa các vật dẫn,
khẳng định tính liên tục của các dòng dẫn.
c. Chỉ quan tâm đến hữu hạn điểm trên vật.
2. Nhóm đủ các hiện tượng cơ bản :
Các hiện tượng điện từ của TBĐ gồm rất nhiều vẻ như tiêu tán, tích phóng, tạo
sóng, tạo xung, phát cơ năng, biến áp, khuếch đại, chỉnh lưu, tách sóng,... về nguyên
tắc là chưa biết hết. Tuy vậy xét theo quan điểm năng lượng, qua thực tiễn có thể phân
tích mọi quá trình trao đổi năng lượng thành nhóm đủ các hiện tượng cơ bản sau đây :
a. Hiện tượng tiêu tán năng lượng ứng với vùng tiêu tán là vùng biến năng lượng
điện từ thành các dạng năng lượng khác như : cơ, nhiệt năng...(tức là vùng tiêu thụ mất
năng lượng của TĐT).
b. Hiện tượng phát ứng với vùng (nguồn) phát là vùng biến các dạng năng lượng
khác thành năng lượng điện từ.
c. Hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường ứng với vùng kho điện là vùng
năng lượng điện từ tập trung vào vùng điện trường của một không gian như các bản
cực tụ điện hoặc ngược lại đưa từ vùng đó trả lại nguồn TĐT.
d. Hiện tượng tích phóng năng lượng từ trường ứng với vùng kho từ là vù...
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
8
CHÆÅNG 1
MAÛCH NÀNG LÆÅÜNG ( MAÛCH KIRHOF )
Khi caïc quaï trçnh chè phuû thuäüc vaìo thåìi gian (mä hçnh hãû thäúng) coìn gàõn caíû
læu thäng (chaíy, truyãön âaût) giæîa nhæîng bäü pháûn cuía hãû thäúng ta seî goüi laì mä hçnh
maûch, aïp duûng caïc bæåïc xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc âaî nãu ta xáy dæûng mä hçnh cho
üt thiãút bë âiãûn, vç åí âáy coï doìng chaíy nàng læåüng - Ta coï mä hçnh maûch nàng læåüng
(maûch KF).
§1. Mä hçnh maûch nàng læåüng
1.
Âiãöu kiãûn maûch hoïa :
Nhæîng âiãöu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âãø coï thãø mä taí quaï trçnh bàòng mä hçnh maûch
(âãø quaï trçnh chè phán bäú theo thåìi gian - âãø quaï trçnh chè mä taíòng hãû phæång trçnh
chè phuû thuäüc thåìi gian).
a. Âäü daìi cuía bæåïc soïng træåìng âiãûn tæì phaíi ráút låïn so våïi kêch thæåïc TBÂ âãø coï
thãø coi quaï trçnh laìïc thåìi,váûn täúc truyãön tæång taïc
=
µε
=
1
v ; âáy laì âiãöu kiãûn cå
baín âãø boí qua sæû phán bäú khäng gian cuía quaï trçnh maì chè xeït phán bäú thåìi gian, nãn
quaï trçnh coï tênh cháút thãú vaì coï tênh cháút liãn tuûc.
b. Âäüùn âiãûn ε vaì âäüì tháøm µ cuía mäi træåìng ráút nhoí so våïi caïc váût dáùn gheïp
thaình TBÂ. Âiãöu kiãûn naìy giuïp boí qua doìng chaíy roì qua mäi træåìng giæîa caïc váût dáùn,
khàóng âënh tênh liãn tuûc cuía caïc doìng dáùn.
c. Chè quan tám âãún hæîu haûn âiãøm trãn váût.
2.
Nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín :
Caïc hiãûn tæåüng âiãûn tæì cuía TBÂ gäöm ráút nhiãöu veí nhæ tiãu taïn, têch phoïng, taûo
soïng, taûo xung, phaït cå nàng, biãún aïp, khuãúch âaûi, chènh læu, taïch soïng,... vãö nguyãn
õc laì chæa biãút hãút. Tuy váûy xeït theo quan âiãøm nàng læåüng, qua thæûc tiãùn coï thãø phán
têch moüi quaï trçnh trao âäøi nàng læåüng thaình nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín sau âáy :
a. Hiãûn tæåüng tiãu taïn nàng læåüng æïng våïi vuìng tiãu taïn laì vuìng biãún nàng læåüng
âiãûn tæì thaình caïc daûng nàng læåüng khaïc nhæ : cå, nhiãût nàng...(tæïc laì vuìng tiãu thuûút
nàng læåüng cuía TÂT).
b. Hiãûn tæåüng phaït æïng våïi vuìng (nguäön) phaït laì vuìng biãún caïc daûng nàng læåüng
khaïc thaình nàng læåüng âiãû
n tæì.
c. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng âiãûn træåìng æïng våïi vuìng kho âiãûn laì vuìng
nàng læåüng âiãûn tæìûp trung vaìo vuìng âiãûn træåìng cuía mäüt khäng gian nhæ caïc baín
ûc tuû âiãûn hoàûc ngæåüc laûi âæa tæì vuìng âoï traí laûi nguäön TÂT.
d. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng tæì træåìng æïng våïi vuìng kho tæì laì vuìng nàng
læåüng âiãûn tæì têch tæì træåìng vaìo khäng gian nhæ lán cáûn mäüt cuäün dáy coï doìng âiãûn,
hoàûc âæa traíì vuìng âoï tråí laûi nguäön TÂT.
3.
Biãún traûng thaïi âo quaï trçnh :
a. Biãún traûng thaïi cäng suáút P : Mäüt caïch tæû nhiãn coï thãø choün cäng suáút P laìm
biãún traûng thaïi âo quaï trçnh nàng læåüng âiãûn tæì. Nhæ váûy, nãúu coï n vuìng nàng læåüng thç
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa- Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện I - Người đăng: le-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện I 9 10 304