Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (ThS. Lê Mỹ Hồng)

Được đăng lên bởi duyhieu04
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 9214 lần   |   Lượt tải: 79 lần
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp

By:
ThS. Lê Mỹ Hồng

Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp

By:
ThS. Lê Mỹ Hồng

Online:
< http://cnx.org/content/col10811/1.1/ >

CONNEXIONS
Rice University, Houston, Texas

This selection and arrangement of content as a collection is copyrighted by ThS. Lê Mỹ Hồng. It is licensed under
the Creative Commons Attribution 3.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Collection structure revised: July 30, 2009
PDF generated: February 5, 2011
For copyright and attribution information for the modules contained in this collection, see p. 109.

Table of Contents
1 Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng cơ học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Quá tình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng nhiệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 Quá trình cho sản phẩm vào bao bì - bài khí - ghép kín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4 Cơ sở của quá trình thanh trùng đồ hộp thực phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5 Quá trình bảo ôn - đóng gói đồ hộp thực phẩm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6 Kỹ thuật chế biến đồ hộp quả nước đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7 Kỹ thuật chế biến đồ hộp nước quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9 Kỹ thuật chế biến đồ hộp cá – thịt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

iv

Chương 1

Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu
bằng cơ học
1

1.1 CHẦN, HẤP, ĐUN NÓNG NGUYÊN LIỆU
1.1.1 Khái quát
- Trong quá trình ...
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm
đóng hộp
By:
ThS. Mỹ Hồng
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (ThS. Lê Mỹ Hồng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (ThS. Lê Mỹ Hồng) - Người đăng: duyhieu04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (ThS. Lê Mỹ Hồng) 9 10 798