Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 1

Được đăng lên bởi Ngũ Thành Nhân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

Ch−¬ng 1

ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ
gia c«ng chi tiÕt m¸y
1.1- ý nghÜa cña c«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt
BÊt cø mét s¶n phÈm nµo tr−íc khi ®−a vµo s¶n xuÊt ®Òu ph¶i qua giai ®o¹n
chuÈn bÞ s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng c«ng viÖc chÝnh cña c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt lµ
thiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬.
ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ lµ lËp nªn nh÷ng v¨n kiÖn, tµi liÖu
®Ó phôc vô vµ h−íng dÉn cho viÖc gia c«ng c¸c chi tiÕt trªn m¸y, bao gåm c¶ viÖc
thiÕt kÕ nh÷ng trang bÞ cÇn thiÕt. Môc ®Ých lµ nh»m h−íng dÉn c«ng nghÖ, lËp c¸c
chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.
Møc ®é phøc t¹p cña QTCN phô thuéc vµo d¹ng s¶n xuÊt. Trong s¶n xuÊt lo¹t
nhá, ®¬n chiÕc quy tr×nh c«ng nghÖ chØ bao gåm tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng víi mét sè
th«ng sè cÇn thiÕt nh− chØ râ m¸y, dao, thêi gian gia c«ng, bËc thî... Cßn s¶n xuÊt
lo¹t lín, hµng khèi th× quy tr×nh rÊt quy m«, tû mû, bao gåm nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau.
§Ó mét quy tr×nh c«ng nghÖ thiÕt kÕ ra ®−îc tèt th× ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- Ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm.
- Ph−¬ng ph¸p gia c«ng ph¶i kinh tÕ nhÊt.
- ¸p dông ®−îc nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt trong khoa häc kü thuËt.
- Ph¶i thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ m¸y, kh¶ n¨ng vµ lùc l−îng
c¸n bé, c«ng nh©n, thiÕt bÞ...
- Ph¶i tranh thñ sö dông c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hîp lý hãa s¶n xuÊt.
- øng dông nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn.
Cã hai tr−êng hîp lËp quy tr×nh c«ng nghÖ, mét lµ khi thiÕt kÕ mét nhµ m¸y
míi, hai lµ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña mét nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng.
c LËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo ®å ¸n ®−îc dïng khi thiÕt kÕ nh÷ng nhµ
m¸y míi, ph©n x−ëng míi.
Lóc ®Çu ta thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸c tµi liÖu ban ®Çu cña vËt
phÈm chÕ t¹o trong nhµ m¸y ®· cho. Sau ®ã tÝnh phô t¶i cña m¸y, ®ång thêi trªn c¬ së
quy tr×nh ®· thiÕt kÕ ta ph¶i ®Þnh tr−íc viÖc ph©n nhãm lo¹t thiÕt bÞ nµy theo tõng
ph©n x−ëng riªng vµ bè trÝ chóng. Tr−êng hîp nµy, ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän trang thiÕt
bÞ réng r·i h¬n, quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i linh ho¹t ®Ó cã thÓ söa ®æi theo yªu cÇu.
d LËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®ang tån t¹i ®−îc dïng
khi ph©n x−ëng, nhµ m¸y ®· cã ph¶i chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm míi.
Khi lËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸ch nµy th× quy tr×nh c«ng nghÖ chÞu nh÷ng
h¹n chÕ chÆt chÏ h¬n vÒ thiÕt bÞ, diÖn tÝch, t¶i träng m¸y, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt... nh−ng
l¹i ®−îc thõa kÕ nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt.

1

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

1.2- ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ qtcn gi...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Ch¬ng 1
ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ
gia c«ng chi tiÕt m¸y
1.1- ý nghÜa cña c«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt
BÊt cø mét s¶n phÈm nµo tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt ®Òu ph¶i qua giai ®o¹n
chuÈn bÞ s¶n xuÊt. Mét trong nh÷ng c«ng viÖc chÝnh cña c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt lµ
thiÕt lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬.
ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ lµ lËp nªn nh÷ng v¨n kiÖn, tµi liÖu
®Ó phôc vô vµ híng dÉn cho viÖc gia c«ng c¸c chi tiÕt trªn m¸y, bao gåm c¶ viÖc
thiÕt kÕ nh÷ng trang bÞ cÇn thiÕt. Môc ®Ých lµ nh»m híng dÉn c«ng nghÖ, lËp c¸c
chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.
Møc ®é phøc t¹p cña QTCN phô thuéc vµo d¹ng s¶n xuÊt. Trong s¶n xuÊt lo¹t
nhá, ®¬n chiÕc quy tr×nh c«ng nghÖ chØ bao gåm tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng víi mét sè
th«ng sè cÇn thiÕt nh chØ râ m¸y, dao, thêi gian gia c«ng, bËc thî... Cßn s¶n xuÊt
lo¹t lín, hµng khèi th× quy tr×nh rÊt quy m«, tû mû, bao gåm nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau.
§Ó mét quy tr×nh c«ng nghÖ thiÕt kÕ ra ®îc tèt th× ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- Ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm.
- Ph¬ng ph¸p gia c«ng ph¶i kinh tÕ nhÊt.
- ¸p dông ®îc nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt trong khoa häc kü thuËt.
- Ph¶i thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ m¸y, kh¶ n¨ng vµ lùc lîng
c¸n bé, c«ng nh©n, thiÕt bÞ...
- Ph¶i tranh thñ sö dông c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hîp lý hãa s¶n xuÊt.
- øng dông nh÷ng h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn.
Cã hai trêng hîp lËp quy tr×nh c«ng nghÖ, mét lµ khi thiÕt kÕ mét nhµ m¸y
míi, hai lµ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cña mét nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng.
c LËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo ®å ¸n ®îc dïng khi thiÕt kÕ nh÷ng nhµ
m¸y míi, ph©n xëng míi.
Lóc ®Çu ta thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸c tµi liÖu ban ®Çu cña vËt
phÈm chÕ t¹o trong nhµ m¸y ®· cho. Sau ®ã tÝnh phô t¶i cña m¸y, ®ång thêi trªn c¬ së
quy tr×nh ®· thiÕt kÕ ta ph¶i ®Þnh tríc viÖc ph©n nhãm lo¹t thiÕt bÞ nµy theo tõng
ph©n xëng riªng vµ bè trÝ chóng. Trêng hîp nµy, ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän trang thiÕt
bÞ réng r·i h¬n, quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i linh ho¹t ®Ó cã thÓ söa ®æi theo yªu cÇu.
d LËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®ang tån t¹i ®îc dïng
khi ph©n xëng, nhµ m¸y ®· cã ph¶i chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm míi.
Khi lËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸ch nµy th× quy tr×nh c«ng nghÖ chÞu nh÷ng
h¹n chÕ chÆt chÏ h¬n vÒ thiÕt bÞ, diÖn tÝch, t¶i träng m¸y, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt... nh
ng
l¹i ®îc thõa kÕ nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt.
1
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 1 - Người đăng: Ngũ Thành Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 1 9 10 937