Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 2

Được đăng lên bởi Ngũ Thành Nhân
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ
2.1- Khái niệm chung về đồ gá.
2.1.1- Nhiệm vụ của đồ gá
- Xác định vị trí của chi tiết gia công so với máy và dụng cụ cắt (định vị)
- Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho ngọai lực làm xê dịch hay rung
động (kẹp chặt)
- Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
- Tạo thêm một số chuyển động để gia công các bề mặt phức tạp
2.1.2- Cấu tạo của đồ gá
- Bộ phận định vị
- Bộ phận kẹp chặt
- Các cơ cấu truyền lực
- Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
- Các cơ cấu quay và phân độ
- Thân và đế đồ gá
- Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy
2.1.3- Tác dụng của đồ gá
- Nâng cao năng suất và độ chính xác
- Mở rộng khả năng công nghệ của thiết bị
- Giúp gia công được các nguyên công khó
- Giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân
- Không cần sử dụng thợ bậc cao
2.1.4- Các yêu cầu đối với đồ gá

17

Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

- Kết cấu đồ gá phải phù hợp với công dụng (đồ gá chuyên dùng nên có kết
cấu đơn giản)
- Đồ gá phải đảm bảo độ chính xác của chi tiết
- Sử dụng đồ gá phải thuận tiện (gá đặt dễ dàng, nhanh chóng...) và an toàn
2.1.5- Phân loại đồ gá
+ Phân loại theo máy
- Đồ gá trên máy tiện, máy tiện rơvonve
- Đồ gá trên máy phay
- Đồ gá trên máy bào
- Đồ gá trên máy mài
- Đồ gá trên máy khoan
- Đồ gá trên máy doa
- Đồ gá trên máy chuốt
- Đồ gá trên máy gia công bánh răng
+ Phân loại theo công dụng
- Đồ gá vạn năng thông dụng
- Đồ gá vạn năng điều chỉnh
- Đồ gá chuyên môn hóa điều chỉnh
- Đồ gá chuyên dùng
- Đồ gá tổ hợp
MỘT SỐ VÍ DỤ:

18

Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Hình 2.1: Đồ gá sử dụng trên máy phay

19

Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Hình 2.2: Đồ gá sử dụng trên máy mài
20

Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Hình 2.3: Đồ gá sử dụng trên máy tiện

Hình 2.4: Đồ gá sử dụng trên máy khoan.
21

Giáo trình: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

2.2 - Phương pháp thiết kế đồ gá
2.2.1 - Phương hướng chung khi thiết kế
- Tiêu chuẩn hóa kết cấu của đồ gá hay từng bộ phận
- Dùng các phương tiện tác dụng nhanh
- Tự động hóa
- Hướng tới sử dụng đồ gá tháo tổ hợp tháo lắp
Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối yêu cầu chính là cơ khí hóa và tự động
hóa nhằm nâng cao ĐCX, năng suất và giảm sức lao động.
Dùng nhiều các đồ gá nhiều vị trí, bán tự động và tự động, gia công liên tục, phân
độ và kẹp chặt tự động …
2.2.2 - Các tài liệu ban đầu khi thiết đồ gá
- Bản vẽ chi tiết gia công
- Sơ đồ gá đặt của nguyên công đang thiết kế
- Sản lượng
- Các bước gia công, máy, dao, chế đ...
Giáo trình: CÔNG NGH CH TO MÁY
17
CHƯƠNG 2: THIT K ĐỒ
2.1- Khái nim chung v đồ gá.
2.1.1- Nhim v của đồ
- Xác định v trí ca chi tiết gia công so vi máy và dng c cắt (định v)
- C định v trí chi tiết đã định v, không cho ngai lc làm xê dch hay rung
động (kp cht)
- Xác định v trí và dẫn hướng dng c ct
- To thêm mt s chuyển động để gia công các b mt phc tp
2.1.2- Cu to của đồ
- B phận định v
- B phn kp cht
- Các cơ cấu truyn lc
- Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
- Các cơ cấu quay và phân độ
- Thân và đế đồ
- Cơ cấu định v và kp chặt đồ gá vào máy
2.1.3- Tác dng của đồ
- Nâng cao năng suất và độ chính xác
- M rng kh năng công nghệ ca thiết b
- Giúp gia công được các nguyên công khó
- Gim nh s căng thẳng và ci thiện điều kin làm vic ca công nhân
- Không cn s dng th bc cao
2.1.4- Các yêu cầu đối vi đồ
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 2 - Người đăng: Ngũ Thành Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 2 9 10 162