Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 3

Được đăng lên bởi Ngũ Thành Nhân
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

Ch−¬ng 3

Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o
C¸c chi tiÕt ®iÓn h×nh
Trong ngµnh ChÕ t¹o m¸y, chi tiÕt gia c«ng cã h×nh d¹ng h×nh häc rÊt phong
phó vµ víi mçi chi tiÕt th× sÏ mét cã quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o. Tuy nhiªn, chóng ta
cã thÓ tËp hîp mét sè rÊt lín c¸c chi tiÕt vµ nhãm m¸y thµnh mét sè lo¹i cã h¹n, b¶o
®¶m cã kh¶ n¨ng chuyÓn tõ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n chiÕc thµnh qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
hµng lo¹t mang dÊu hiÖu ®iÓn h×nh ®Æc tr−ng cho tõng lo¹i. Nh÷ng chi tiÕt ®−îc xÕp
cïng mét lo¹i hay nhãm khi chóng cã chøc n¨ng vµ quy tr×nh c«ng nghÖ t−¬ng tù
nhau.
Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t, quy tr×nh c«ng nghÖ ®iÓn h×nh cã t¸c dông
lµm gi¶m bít c«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt, kh«ng cÇn lËp mét hoÆc mét vµi ph−¬ng ¸n
c«ng nghÖ cho riªng tõng chi tiÕt, kh«ng cÇn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o trang bÞ c«ng nghÖ
riªng cho tõng chi tiÕt...
HiÖn nay, c¸c chi tiÕt c¬ khÝ ®−îc ph©n lo¹i thµnh c¸c chi tiÕt d¹ng hép, d¹ng
cµng, d¹ng b¹c, d¹ng trôc, d¹ng ®Üa. Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy quy tr×nh c«ng
nghÖ gia c«ng cho tõng d¹ng chi tiÕt ®iÓn h×nh nµy.
Khi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt mét chi tiÕt nµo ®ã, tr−íc hÕt cÇn xem xÐt
nã thuéc d¹ng chi tiÕt nµo trong c¸c d¹ng trªn ®Ó ®Þnh h−íng vµ tham kh¶o quy tr×nh
c«ng nghÖ ®iÓn h×nh cña chi tiÕt t−¬ng øng, trªn c¬ së ®ã bæ sung nh÷ng néi dung cÇn
thiÕt ®Ó cã ®−îc quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cho chi tiÕt cÇn s¶n xuÊt.
3.1- quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt d¹ng hép
Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y mãc ®Òu cã chi tiÕt d¹ng hép. Hép bao gåm nh÷ng chi
tiÕt cã h×nh khèi rçng (xung quanh cã thµnh v¸ch) th−êng lµm nhiÖm vô cña chi tiÕt c¬
së ®Ó l¾p c¸c ®¬n vÞ l¾p (nhãm, côm, bé phËn) cña nh÷ng chi tiÕt kh¸c lªn nã t¹o thµnh
mét bé phËn m¸y nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô ®éng häc nµo ®ã cña m¸y.
Hép cã rÊt nhiÒu kiÓu vµ c«ng dông còng kh¸c nhau tïy theo yªu cÇu lµm viÖc.
§Æc ®iÓm cña c¸c chi tiÕt hép lµ cã nhiÒu v¸ch, ®é dµy máng cña c¸c v¸ch kh¸c nhau,
trong c¸c v¸ch l¹i cã nhiÒu g©n, nhiÒu phÇn låi lâm; nhiÒu mÆt ph¼ng ph¶i gia c«ng ®Ó
lµm mÆt tiÕp xóc; ®Æc biÖt trªn hép cã nhiÒu lç ph¶i gia c«ng chÝnh x¸c ®Ó thùc hiÖn
c¸c mèi l¾p ghÐp.
Nh×n chung, hép lµ lo¹i chi tiÕt phøc t¹p, khã gia c«ng, khi chÕ t¹o ph¶i ®¶m
b¶o nhiÒu yªu cÇu kü thuËt kh¸c nhau.
3.1.1- Yªu cÇu kü thuËt
Hép cã nh÷ng bÒ mÆt chÝnh nh− mÆt ®¸y, mÆt lç yªu cÇu ®é chÝnh x¸c kh¸ cao.
40

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y

Ngoµi ra, cßn cã c¸c bÒ mÆt phô nh− bÒ mÆt ®Ëy n¾p, lç b¾t bul«ng...
Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n cña hép lµ:
- §é kh«ng ph¼ng vµ ®...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Ch¬ng 3
Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o
C¸c chi tiÕt ®iÓn h×nh
Trong ngµnh ChÕ t¹o m¸y, chi tiÕt gia c«ng cã h×nh d¹ng h×nh häc rÊt phong
phó vµ víi mçi chi tiÕt th× sÏ mét cã quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o. Tuy nhiªn, chóng ta
cã thÓ tËp hîp mét sè rÊt lín c¸c chi tiÕt vµ nhãm m¸y thµnh mét sè lo¹i cã h¹n, b¶o
®¶m cã kh¶ n¨ng chuyÓn tõ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n chiÕc thµnh qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
hµng lo¹t mang dÊu hiÖu ®iÓn h×nh ®Æc trng cho tõng lo¹i. Nh÷ng chi tiÕt ®îc xÕp
cïng mét lo¹i hay nhãm khi chóng cã chøc n¨ng vµ quy tr×nh c«ng nghÖ t¬ng tù
nhau.
Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t, quy tr×nh c«ng nghÖ ®iÓn h×nh cã t¸c dông
lµm gi¶m bít c«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt, kh«ng cÇn lËp mét hoÆc mét vµi ph¬ng ¸n
c«ng nghÖ cho riªng tõng chi tiÕt, kh«ng cÇn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o trang bÞ c«ng nghÖ
riªng cho tõng chi tiÕt...
HiÖn nay, c¸c chi tiÕt c¬ khÝ ®îc ph©n lo¹i thµnh c¸c chi tiÕt d¹ng hép, d¹ng
cµng, d¹ng b¹c, d¹ng trôc, d¹ng ®Üa. Ch¬ng nµy sÏ tr×nh bµy quy tr×nh c«ng
nghÖ gia c«ng cho tõng d¹ng chi tiÕt ®iÓn h×nh nµy.
Khi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt mét chi tiÕt nµo ®ã, tríc hÕt cÇn xem xÐt
nã thuéc d¹ng chi tiÕt nµo trong c¸c d¹ng trªn ®Ó ®Þnh híng vµ tham kh¶o quy tr×nh
c«ng nghÖ ®iÓn h×nh cña chi tiÕt t¬ng øng, trªn c¬ së ®ã bæ sung nh÷ng néi dung cÇn
thiÕt ®Ó cã ®îc quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cho chi tiÕt cÇn s¶n xuÊt.
3.1- quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt d¹ng hép
Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y mãc ®Òu cã chi tiÕt d¹ng hép. Hép bao gåm nh÷ng chi
tiÕt nh khèi ng (xung quanh thµnh v¸ch) thêng m nhiÖm a chi tiÕt
së ®Ó l¾p c¸c ®¬n vÞ l¾p (nhãm, côm, bé phËn) cña nh÷ng chi tiÕt kh¸c lªn nã t¹o thµnh
mét bé phËn m¸y nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô ®éng häc nµo ®ã cña m¸y.
Hép rÊt nhiÒu kiÓu c«ng dông còng kh¸c nhau tïy theo yªu cÇu lµm viÖc.
§Æc ®iÓm cña c¸c chi tiÕt hép nhiÒu v¸ch, ®é dµy máng cña c¸c v¸ch kh¸c nhau,
trong c¸c v¸ch l¹i cã nhiÒu g©n, nhiÒu phÇn låi lâm; nhiÒu mÆt ph¼ng ph¶i gia c«ng ®Ó
lµm mÆt tiÕp xóc; ®Æc biÖt trªn hép nhiÒu ph¶i gia c«ng chÝnh x¸c ®Ó thùc hiÖn
c¸c mèi l¾p ghÐp.
Nh×n chung, hép lo¹i chi tiÕt phøc
t¹p, khã gia c«ng, khi chÕ t¹o ph¶i ®¶m
b¶o nhiÒu yªu cÇu kü thuËt kh¸c nhau.
3.1.1- Yªu cÇu kü thuËt
Hép nh÷ng mÆt chÝnh nh mÆt ®¸y, mÆt yªu cÇu ®é chÝnh x¸c kh¸ cao.
40
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 3 - Người đăng: Ngũ Thành Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY PHẦN 3 9 10 334