Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi N Ngọc Machinery
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y Lu ®øc b×nh
Ch¬ng 5
C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng chuÈn bÞ
5.1- chän ph«i
Muèn chÕ t¹o mét chi tiÕt m¸y ®¹t yªu cÇu kü thuËt vµ chØ tiªu kinh tÕ, ta ph¶i
x¸c ®Þnh ®îc kÝch thíc cña ph«i vµ chän lo¹i ph«i thÝch hîp. KÝch thíc cña ph«i
®îc tÝnh to¸n theo lîng d gia c«ng, cßn chän lo¹i ph«i th× ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu
tè sau:
- VËt liÖu vµ c¬ tÝnh cña vËt liÖu mµ chi tiÕt cÇn cã theo yªu cÇu thiÕt kÕ.
- KÝch thíc, h×nh d¸ng vµ kÕt cÊu cña chi tiÕt.
- sè lîng chi tiÕt cÇn cã hoÆc d¹ng s¶n xuÊt.
- C¬ së vËt chÊt kü thuËt cô thÓ cña n¬i s¶n xuÊt.
Chän ph«i hîp lý kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o tèt nh÷ng tÝnh n¨ng kü thuËt cña chi
tiÕt mµ cßn cã ¶nh hëng tèt ®Õn n¨ng suÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Chän ph«i tèt sÏ lµm cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n ®i nhiÒu vµ phÝ tæn vÒ
vËt liÖu còng nh chi phÝ gia c«ng gi¶m ®i. Chi phÝ kim lo¹i khi gia c«ng ®îc ®¸nh
gi¸ b»ng hÖ sè sö dông vËt liÖu K:
ph
ct
G
G
K =
trong ®ã, G
ct
: khèi lîng chi tiÕt hoµn thiÖn (kg)
G
ph
: khèi lîng ph«i (kg)
Trong gia c«ng c¬ khÝ, c¸c d¹ng ph«i cã thÓ lµ: Ph«i ®óc, ph«i rÌn, ph«i dËp,
ph«i c¸n vµ c¸c lo¹i vËt liÖu phi kim lo¹i nh gç, phÝp, nhùa...
5.2- c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng chuÈn bÞ
Gia c«ng chuÈn bÞ ph«i lµ nh÷ng nguyªn c«ng chuÈn bÞ ph«i cho qu¸ tr×nh
gia c«ng c¬, bao gåm lµm s¹ch, n¾n th¼ng ph«i, gia c«ng ph¸, gia c«ng lç t©m.
Ph«i sau khi ®îc chÕ t¹o xong thêng cã chÊt lîng bÒ mÆt xÊu nh xï x×, rç,
nøt, chai cøng...; h×nh d¸ng h×nh häc cã nhiÒu sai lÖch nh mÐo, «van, c«n, cong vªnh...
NÕu ta ®a ph«i sau khi chÕ t¹o xong vµo gia c«ng chi tiÕt ngay th× sai sè in dËp cña
ph«i lªn chi tiÕt gia c«ng sÏ lín, ph¶i gia c«ng nhiÒu lÇn th× míi ®¶m b¶o yªu cÇu cña
chi tiÕt. Nh vËy mÊt thêi gian, chi phÝ gia c«ng lín, gi¸ thµnh s¶n xuÊt sÏ t¨ng.
§èi víi c¸c lo¹i ph«i thanh cÇn ph¶i n¾n th¼ng tríc khi ®a lªn m¸y gia c«ng;
ph«i thanh thÐp c¸n l¹i ph¶i c¾t thµnh tõng ®o¹n cho phï hîp víi chiÒu dµi cña chi tiÕt
vµ dÔ g¸ ®Æt. Ngoµi ra, ë nguyªn c«ng ®Çu tiªn ph¶i dïng chuÈn th«, mµ chuÈn th« th×
ph¶i t¬ng ®èi b»ng ph¼ng.
Do vËy, viÖc gia c«ng chuÈn bÞ ph«i lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ
thiÕu. Nã lµ nh÷ng nguyªn c«ng më ®Çu cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ (s¶n
xuÊt ®¬n chiÕc, lo¹t nhá). ThËm chÝ, ®èi víi s¶n xuÊt cã s¶n lîng lín th× gia c«ng
Khoa C¬ khÝ - Trêng §¹i häc B¸ch khoa
56
Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Người đăng: N Ngọc Machinery
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình công nghệ chế tạo máy 9 10 587