Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ đúc - chương 5 hệ thống rót

Được đăng lên bởi hoang-viet1
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1657 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ ®óc
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa - 2006
24
Ch¬ng 5
HÖ thèng rãt
5.1. Kh¸i niÖm chung
HÖ thèng rãt lµ hÖ thèng dÉn kim lo¹i láng tõ thïng rãt vµo khu«n. Sù bè trÝ hÖ
thèng rãt quyÕt ®Þnh chÊt lîng vËt ®óc vµ gi¶m ®îc sù hao phÝ kim lo¹i vµo hÖ thèng
rãt. Hao phÝ do hÖ thèng rãt g©y nªn ®¹t ®Õn 30%. C¸c bé phËn chÝnh cña hÖ thèng rãt thÓ
hiÖn trªn h×nh vÏ:
Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng rãt:
- Toµn bé lßng khu«n ph¶i ®îc ®iÒn ®Çy kim lo¹i.
- Dßng kim lo¹i ch¶y ph¶i ®Òu, c©n, kh«ng va ®Ëp.
- HÖ thèng rãt ph¶i ch¾c kh«ng bÞ vì.
Chó ý:
- Kh«ng nªn ®Æt m¸ng dÉn n»m díi èng rãt v×
nh thÕ xØ dÔ ®i vµo trong khu«n.
- Kh«ng nªn ®Æt m¸ng dÉn n»m ë mÐp tËn cïng cña r·nh läc xØ v× kim lo¹i dÔ b¾n
tung toÐ lµm háng khu«n vµ xØ dÔ vµo khu«n.
- Kh«ng nªn ®Æt m¸ng dÉn n»m trªn r·nh läc xØ v× nh thÕ r·nh läc xØ sÏ mÊt t¸c
dông läc xØ.
5.2. c¸c bé phËn cña hÖ thèng rãt
5.2.1. Cèc rãt
Cèc rãt cã 3 t¸c dông chñ yÕu lµ giö xØ vµ t¹p chÊt kh«ng cho ch¶y vµo èng rãt;
®ãn kim lo¹i tõ thïng chøa rãt vµo khu«n, lµm gi¶m lùc xung kÝch cña dßng kim lo¹i
láng, khèng chÕ tèc ®é cña kim lo¹i ch¶y vµo khu«n. Cã c¸c lo¹i cèc rãt sau:
a/ Cèc rãt h×nh phÔu (H.5.2a)
§©y lµ lo¹i cèc rãt ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o khi lµm khu«n, nhng v× thÓ tÝch nhá lµm
cho dßng kim lo¹i bÞ xo¸y, dÓ cuén khÝ vµ xØ vµo èng rãt. Lo¹i nµy chØ chØ dïng cho vËt
®óc cì nhá, yªu cÇu chÊt lîng kh«ng cao.
b/ Cèc rãt h×nh chËu (H.5.2b)
Cèc rãt h×nh chËu lµ lo¹i cã mét bªn s©u, mét bªn n«ng; khi rãt kim lo¹i vµo phÇn
lâm s©u, dßng xo¸y sinh ra n»m xa lç èng rãt. Lo¹i cèc rãt nµy cã kh¶ n¨ng läc xØ vµ t¹p
chÊt tèt song chÕ t¹o khã. Lo¹i nµy cã c¸c cèc rãt sau:
1
2
3
4
H.5.1. HÖ thèng rãt
1- PhÔu rãt; 2- èng rãt
3- R·nh läc xÜ; 4- R·nh dÉn
Giáo trình công nghệ đúc - chương 5 hệ thống rót - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ đúc - chương 5 hệ thống rót - Người đăng: hoang-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo trình công nghệ đúc - chương 5 hệ thống rót 9 10 278