Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 5 lần
2
Ch¬ng I Hµn kim lo¹i
1.1 Kh¸i niÖm chung
1.1.1 Kh¸i niÖm
Hµn kim lo¹i lµ mét ph¬ng ph¸p nèi liÒn c¸c chi tiÕt l¹i víi nhau thµnh mét
khèi kh«ng thÓ th¸o rêi ®îc b»ng c¸ch:
Nung kim lo¹i vïng hµn ®Õn nhiÖt ®é nãng ch¶y sau khi ®«ng dÆc ta ®îc mèi
liªn kÕt v÷ng ch¾c gäi lµ hµn nãng ch¶y;
HoÆc cã thÓ nung chóng ®Õn nhiÖt ®é cao nhá h¬n nhiÖt ®é nãng ch¶y cña kim
lo¹i ®ã (®èi víi kim lo¹i dÎo th× cã thÓ kh«ng nung) råi dïng lùc lín Ðp chóng
dÝnh ch¾c vµo nhau gäi lµ hµn ¸p lùc;
Cã thÓ dïng kim lo¹i trung gian nãng ch¶y råi nhê sù hoµ tan, khuyÕt t¸n kim
lo¹i hµn vµo vËt hµn mµ t¹o nªn mèi ghÐp gäi lµ hµn v¶y. HiÖn nay cßn cã thÓ
dïng keo ®Ó d¸n c¸c chi tiÐt l¹i víi nhau ®Ó t¹o nªn c¸c mèi nèi ghÐp;
Ngoµi ra ta cßn cã thÓ dung keo kim lo¹i ®Ó d¸n chung dÝnh ch¾c vµo nhau gäi lµ
d¸n kim lo¹i.
1.1.2 øng dông :
Hµn kim lo¹i dãng mét vai trß rÊt quuan träng trong qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ
t¹o vµ söa ch÷a phôc håi c¸c chi tiÕt m¸y.Hµn kh«ng chØ thÓ dïng ®Ó nèi ghÐp c¸c
kim lo¹i l¹i víi nhau mµ cßn øng dông ®Ó nèi c¸c phi kim lo¹i hoÆc hæn hîp kim
lo¹i víi phi kim lo¹i. Hµn cã mÆt trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, trong ngµnh y tÕ hay
trong c¸c ngµnh phôc håi söa ch÷a c¸c s¶n phÈm nghÖ thuËt,...
1.1.3 §Æc ®iÓm cña hµn kim lo¹i
a. TiÕt kiÖm kim lo¹i
So víi t¸n ri vª, hµn kim lo¹i cã thÓ tiÕt kiÖm tõ 10 - 15 % kim lo¹i (do phÇn
®inh t¸n, phÇn khoa læ) vµ cha kÓ ®Õn ®é bÒn kЪt cÊu bÞ gi¶m do khoan læ.
H. 1-1 So s¸nh mèi ghÐp nèi hµn vµ t¸n rivª
So víi ®óc : TiÕt kiÖm kho¶ng 50 % kim lo¹i do mèi hµn khi hµn kh«ng cÇn
hÖ th«ng ®Ëu h¬i, ®Ëu ngãt, bªn c¹nh ®ã chiÒu dµy vËt ®óc lín h¬n vËt hµn,...
TiÕt kiÖm kim lo¹i quý hiÕm : VÝ dô khi chÕ t¹o dao tiÖn ta chØ cÇn mua vËt
liÖu phÇn c¾t gät lµ thÐp dông cô cßn phÇn c¸n ta sö dông thÐp thêng CT38 SÏ
cã gÝ thµnh rÎ mµ vÉn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt.
b. §é bÒn mèi hµn cao, mèi hµn kÝn, chÞu ®îc ¸p lùc
c. ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh h¹
Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại 9 10 543