Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ khai thác dầu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC

PHAÀN 1
HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ DAÀU KHÍ
PHAÀN 2
GIAÛN ÑOÀ PHA VAØ TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ
PHAÀN 3
LÖU GIÖÕ HYDROCACBON LOÛNG
PHAÀN 4
LÖÔÏNG NÖÔÙC TRONG KHÍ HYDROCACBON
PHAÀN 5
GAS HYDRATE
PHAÀN 6
DEHYDRATE-CHOÁNG HYDRATE HOAÙ
PHAÀN 7
ÑIEÀU KHIEÅN COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN
PHAÀN 8
VAN AN TOAØN
PHAÀN 9
ÑO LÖU LÖÔÏNG
PHAÀN 10
LÖU LÖÔÏNG VAØ ÑÖÔØNG OÁNG
PHAÀN 11
ÑÖÔØNG OÁNG, MAËT BÍCH, ÑAÀU NOÁI…
PHAÀN 12
BÌNH TAÙCH DAÀU KHÍ.
PHAÀN 13
LAØM KHOÂ KHÍ BAÈNG GLYCOL
PHAÀN 14
LAØM KHOÂ KHÍ BAÈNG CHAÁT HAÁP PHUÏ
PHAÀN 16
MAÙY BÔM
PHAÀN 17
MAÙY NEÙN KHÍ
PHAÀN 18
TURBINE KHÍ
PHAÀN 19
EXPANDER
PHAÀN 20
HEÄ THOÁNG LAØM LAÏNH

Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform

page 1

PHAÀN 1
HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ DAÀU KHÍ

Moâ hình toång quaùt heä thoáng coâng ngheä khai thaùc, thu gom, söû lyù khí .
Phaàn lôùn caùc heä thoáng söû lyù daàu khí ñeàu coù caùc thaønh phaàn chung nhö hình 1.1.
Chuùng ñöôïc caáu taïo töø caùc module coù chöùc naêng vaø nhieäm vuï khaùc nhau.

Hình 1.1: Heä thoáng thu gom, xöû lyù daàu khí

Module væa:
− Bao goàm væa saûn phaåm vaø caùc gieáng khai thaùc.
Module taùch daàu khí:
- Doøng saûn phaåm töø væa ñi leân bao goàm caû chaát loûng, khí, nöôùc, caùc haït raén do ñoù phaûi coù caùc bình
taùch ñeå taùch rieâng daàu khí nöôùc goïi laø bình taùch caáp 1.
- Caùc caáp bình taùch tieáp theo coù nhieäm vuï oån ñònh thaønh phaàn daàu thoâ nhaèm ñaït yeâu taøng tröõ hay
vaän chuyeån.
Module söû lyù nöôùc thaûi:
Bao goàm caùc thieát bò söû lyù phaàn nöôùc khai thaùc cuøng saûn phaåm daàu khí töø væa vaø ñöôïc taùch qua
caùc bình taùch quaù trình naøy nhaèn thu hoài hydrocacbons, loaïi boû caùc taïp chaát raén, hay caùc chaát raén
hoaø tan nhö CaCO3, NaCl. Nhaèm muïc ñích ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng thaûi ra moâi tröôøng hoaëc taùi
söû duïng.
Module söû lyù khí vaø vaän chuyeån khí: (giaøn neùn khí trung taâm)
Xem hình 1.2
Nhieäm vuï chính nhaèm loaïi tröø caùc taïp chaát (nöôùc, taïp chaát raén, caùc chaát ñoäc haïi H2S, CO2,
N2, O2...) tröôùc khi ñöa ñeán module cheá bieán khí.
Ñeå loaïi nöôùc ngöôøi ta coù theå duøng caùc bieän phaùp nhö: haáp thuï thöôøng duøng glycol, chaát
haáp phuï nhö silica gen, alumina hay molecular sieve (zeolite), ngöng tuï nhieät ñoä thaáp,…
Module cheá bieán khí: (nhaø maùy Dinh Coá)

Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform

page 2

Xem hình 1.2
Nhieän vuï cuûa phaàn naøy bao goàm taùch hoãn hôïp khí töï nhieân thaønh caùc thaønh phaàn rieâng bieät
(thoâng thöôøng laø caùc kh...
Prepared by
Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform page
1
MUÏC LUÏC
PHAÀN 1
HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ DAÀU KHÍ
PHAÀN 2
GIAÛN ÑOÀ PHA VAØ TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ
PHAÀN 3
LÖU GIÖÕ HYDROCACBON LOÛNG
PHAÀN 4
LÖÔÏNG NÖÔÙC TRONG KHÍ HYDROCACBON
PHAÀN 5
GAS HYDRATE
PHAÀN 6
DEHYDRATE-CHOÁNG HYDRATE HOAÙ
PHAÀN 7
ÑIEÀU KHIEÅN COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN
PHAÀN 8
VAN AN TOAØN
PHAÀN 9
ÑO LÖU LÖÔÏNG
PHAÀN 10
LÖU LÖÔÏNG VAØ ÑÖÔØNG OÁNG
PHAÀN 11
ÑÖÔØNG OÁNG, MAËT BÍCH, ÑAÀU NOÁI…
PHAÀN 12
BÌNH TAÙCH DAÀU KHÍ.
PHAÀN 13
LAØM KHOÂ KHÍ BAÈNG GLYCOL
PHAÀN 14
LAØM KHOÂ KHÍ BAÈNG CHAÁT HAÁP PHUÏ
PHAÀN 16
MAÙY BÔM
PHAÀN 17
MAÙY NEÙN KHÍ
PHAÀN 18
TURBINE KHÍ
PHAÀN 19
EXPANDER
PHAÀN 20
HEÄ THOÁNG LAØM LAÏNH
Giáo trình Công nghệ khai thác dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ khai thác dầu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ khai thác dầu 9 10 121