Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 15 lần
3

phÇn thø nhÊt
kh¸i niÖm chung vÒ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong
khai th¸c than hÇm lß
Ch¬ng 1 : LÞch sö vµ híng ph¸t triÓn c«ng nghÖ
khai th¸c than hÇm lß

1.1. Kh¸i niÖm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c lµ mét tËp hîp cña nhiÒu kh©u c«ng t¸c, cÇn
ph¶i thùc hiÖn theo mét tr×nh tù thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh ®Ó lÊy ®îc
kho¸ng s¶n cã Ých.
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß cã thÓ ®îc hiÓu theo nghÜa réng
vµ theo nghÜa hÑp. Theo nghÜa réng, ®ã sÏ lµ tËp hîp c¸c qu¸ tr×nh më vØa vµ chuÈn
bÞ ruéng than, qu¸ tr×nh khÊu than trong c¸c g¬ng khai th¸c, qu¸ tr×nh vËn t¶i than
lªn mÆt ®Êt vµ hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò kh¸c nh sµng tuyÓn than, th«ng giã má, tho¸t níc, cung cÊp vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng lîng, c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trªn
mÆt b»ng c«ng nghiÖp vµ v.v... Theo nghÜa hÑp th× ®ã chØ lµ tËp hîp c¸c c«ng viÖc
chuÈn bÞ vµ khai th¸c, cÇn ®îc thùc hiÖn trong mét khu khai th¸c. Trong ph¹m vi
gi¸o tr×nh nµy, chñ yÕu chóng ta sÏ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò trong nghÜa hÑp nãi trªn.
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than ë lß chî ®îc chia thµnh c¸c c«ng t¸c
chÝnh vµ c¸c c«ng t¸c phô. C¸c c«ng t¸c chÝnh lµ c¸c kh©u t¸ch than khái khèi
nguyªn ban ®Çu, ph¸ vì than ®Õn cì h¹t cÇn thiÕt, xóc bèc vµ vËn t¶i than, chèng
gi÷ lß chî vµ ®iÒu khiÓn ¸p lùc má. C¸c c«ng t¸c phô bao gåm viÖc di chuyÓn thiÕt
bÞ vËn t¶i theo tiÕn ®é cña g¬ng lß chî, cung cÊp vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, n¨ng lîng vµo lß chî, th«ng giã, chèng bôi, tho¸t níc, chiÕu s¸ng, th«ng tin liªn l¹c... Nh
vËy, víi c¸c d¹ng c«ng nghÖ khai th¸c than kh¸c nhau, sÏ cã c¸c tËp hîp c¸c c«ng
t¸c chÝnh vµ phô kh¸c nhau, tøc lµ c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than kh¸c
nhau.
C«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß cã thÓ ®îc chia thµnh bèn d¹ng chÝnh. §ã
lµ c«ng nghÖ thñ c«ng, c«ng nghÖ b¸n c¬ khÝ ho¸, c«ng nghÖ c¬ khÝ ho¸ toµn bé vµ
c«ng nghÖ tù ®éng ho¸. Trong d¹ng c«ng nghÖ thñ c«ng, hÇu hÕt c¸c kh©u c«ng t¸c
chÝnh ®Òu ph¶i thùc hiÖn b»ng søc ngêi; cßn ë c«ng nghÖ b¸n c¬ khÝ ho¸ th× m¸y
mãc ®· lµm thay con ngêi ë mét sè c«ng t¸c chÝnh vµ khi øng dông c«ng nghÖ tù
®éng ho¸, th× cã thÓ lo¹i trõ sù cã mÆt thêng xuyªn cña con ngêi trong lß chî.
1.2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß
§Ó thÊy râ lÞch sö ph¸t triÓn c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß trªn thÕ giíi tõ
®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, chóng ta ph¶i xem xÐt c¸c bíc ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp
than ë c¸c níc s¶n xuÊt nhiÒu than vµ cã tr×nh ®é c«ng nghiÖp tiªn tiÕn trªn thÕ giíi,
®ã lµ c¸c níc ch©u ¢u, B¾c Mü...
phÇn thø nhÊt
kh¸i niÖm chung vÒ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong
khai th¸c than hÇm lß
Ch¬ng 1 : LÞch sö vµ híng ph¸t triÓn c«ng nghÖ
khai th¸c than hÇm lß
1.1. Kh¸i niÖm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c mét tËp hîp cña nhiÒu kh©u c«ng c, cÇn
ph¶i thùc hiÖn theo mét tr×nh thêi gian kh«ng gian nhÊt ®Þnh ®Ó lÊy ®îc
kho¸ng s¶n cã Ých.
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm thÓ ®îc hiÓu theo nghÜa réng
theo nghÜa hÑp. Theo nghÜa réng, ®ã tËp hîp c¸c qu¸ tr×nh vØa chuÈn
ruéng than, qu¸ tr×nh khÊu than trong c¸c g¬ng khai th¸c, qu¸ tr×nh vËn t¶i than
lªn mÆt ®Êt vµ hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò kh¸c nh sµng tuyÓn than, th«ng giã má, tho¸t n-
íc, cung cÊp vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt n¨ng lîng, c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trªn
mÆt b»ng c«ng nghiÖp v.v... Theo nghÜa hÑp th× ®ã chØ tËp hîp c¸c c«ng viÖc
chuÈn khai th¸c, cÇn ®îc thùc hiÖn trong mét khu khai th¸c. Trong ph¹m vi
gi¸o tr×nh nµy, chñ yÕu chóng ta sÏ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò trong nghÜa hÑp nãi trªn.
Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than ë chî ®îc chia thµnh c¸c c«ng c
chÝnh c¸c c«ng t¸c phô. C¸c c«ng t¸c chÝnh c¸c kh©u t¸ch than khái khèi
nguyªn ban ®Çu, ph¸ than ®Õn h¹t cÇn thiÕt, xóc bèc vËn t¶i than, chèng
gi÷ chî ®iÒu khiÓn ¸p lùc má. C¸c c«ng t¸c pbao gåm viÖc di chuyÓn thiÕt
bÞ vËn t¶i theo tiÕn ®é cña g¬ng lß chî, cung cÊp vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, n¨ng l-
îng vµo chî, th«ng giã, chèng bôi, tho¸t níc, chiÕu s¸ng, th«ng tin liªn l¹c... Nh
vËy, víi c¸c ng c«ng nghÖ khai th¸c than kh¸c nhau, c¸c tËp hîp c¸c c«ng
t¸c chÝnh p kh¸c nhau, tøc c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c than kh¸c
nhau.
C«ng nghÖ khai th¸c than hÇm thÓ ®îc chia thµnh bènng chÝnh. §ã
c«ng nghÖ thñ c«ng, c«ng nghÖ b¸n c¬ khÝ ho¸, c«ng nghÖ khÝ ho¸ toµn
c«ng nghÖ ®éng ho¸. Trongng c«ng nghÖ thñ c«ng, hÇu hÕt c¸c kh©u c«ng t¸c
chÝnh ®Òu ph¶i thùc hiÖn b»ng søc ngêi; cßn ë c«ng nghÖ b¸n k ho¸ th× m¸y
mãc ®· lµm thay con ngêi ë mét c«ng t¸c chÝnh khi øng dông c«ng nghÖ
®éng ho¸, th× cã thÓ lo¹i trõ sù cã mÆt thêng xuyªn cña con ngêi trong lß chî.
1.2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß
§Ó thÊy râ lÞch ph¸t triÓn c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß trªn thÕ giíi
®Çu thÕ XX ®Õn nay, chóng ta ph¶i xem xÐt c¸c bíc ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp
than ë c¸c níc s¶n xuÊt nhiÒu than vµ cã tr×nh ®é c«ng nghiÖp tiªn tiÕn trªn thÕ giíi,
®ã c¸c níc ch©u ¢u, B¾c Mü, óc, Trung Quèc... Qua ®ã, thÓ thÊy nh÷ng giai
®o¹n ph¸t triÓn c«ng nghÖ khai th¸c than hÇm lß nh sau:
Giai ®o¹n I - Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn tríc ®¹i chiÕn thÕ giíi lÇn thø hai: Tr×nh
®é khÝ h s¶n xuÊt cßn ë møc thÊp, nhiÒu kh©u c«ng nghÖ ph¶i thao c thñ
c«ng, nhÊt ë c kh©u chèng ®iÒu khiÓn ¸p lùc má. Trong giai ®o¹n nµy
còng chÕ t¹o c¶i tiÕn mét lo¹i m¸y ®¸nh ch, m¸y liªn hîp khÊu than
®µo lß..., nhng trong lÜnh vùc tù ®éng ho¸ vÉn cha ¸p dông ®îc g×.
3
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 311