Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 9 lần
119

§Ó kÕt thóc mét chu kú lß chî sau mét d¶i khÊu, tríc tiªn cÇn di chuyÓn thiÕt
bÞ vËn t¶i cña lß chî vÒ phÝa g¬ng lß míi, sau ®ã tiÕn hµnh ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch. NÕu
thiÕt bÞ vËn t¶i lµ m¸ng trît th× viÖc di chuyÓn nã kh¸ ®¬n gi¶n: th¸o rêi c¸c ®o¹n
m¸ng, chuyÓn chóng sang luång míi råi r¸p l¹i víi nhau. Víi m¸ng cµo th× phøc
t¹p h¬n nhiÒu: ®Çu tiªn ph¶i th¸o hÖ thèng xÝch kÐo cïng c¸c thanh cµo, th¸o rêi
®Çu truyÒn ®éng cïng c¸c ®o¹n khung m¸ng, di chuyÓn c¸c thµnh phÇn ®· ®îc th¸o
dì sang luång míi vµ l¾p r¸p trë l¹i. Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái kh¸ nhiÒu thêi gian vµ
søc lao ®éng.
Qu¸ tr×nh ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch ë lß chî cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo hai c¸ch. Trong
®ã, ë c¸ch thø nhÊt c¸c v× chèng ph¸ ho¶ sÏ ®îc th¸o dì, di chuyÓn vµ l¾p ®Æt ë vÞ
trÝ míi, lÇn lît theo tr×nh tù ®· ®Þnh. Bíc di chuyÓn v× chèng ph¸ ho¶ chÝnh lµ bíc
ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch. §¸ v¸ch sÏ sËp ®æ khi thu håi hoÆc lo¹i bá c¸c v× chèng gÇn g¬ng
cßn n»m l¹i ë phÝa sau lß chî.

A-A
A

A

B-B

B

B

H×nh 77: S¬ ®å lß chî dèc nghiªng, khÊu than
b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n

Trong c¸ch thø hai, tríc tiªn cÇn thiÕt lËp mét hµng v× chèng ph¸ ho¶ míi
däc lß chî, c¸ch hµng cò mét kho¶ng ®óng b»ng bíc ph¸ ho¶. Sau ®ã, tiÕn hµnh thu
håi c¸c v× chèng ph¸ ho¶ cò vµ c¸c v× chèng gÇn g¬ng bÞ n»m l¹i ë phÝa sau ®Ó ph¸
ho¶ ®¸ v¸ch. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông khi v¸ch trùc tiÕp cña lß chî lµ c¸c
lo¹i ®¸ cã liªn kÕt kÐm, dÔ hoÆc rÊt dÔ ph¸ ho¶.
Trong khi ph¸ ho¶ ë lß chî, cÇn chó ý tíi viÖc ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch ë c¸c vïng
tiÕp gi¸p gi÷a lß chî vµ c¸c lß chuÈn bÞ. Th«ng thêng, viÖc ph¸ ho¶ trªn møc th«ng

120

giã cña lß chî ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh ph¸ ho¶ trong lß chî. Cßn ë díi
møc vËn t¶i th× kh«ng nh vËy, bëi v× ë ®ã thêng xuyªn tån t¹i phÇn “®u«i” cña thiÕt
bÞ chuyÓn t¶i (thêng lµ m¸ng cµo), n»m lät vµo kho¶ng trèng ®· khai th¸c phÝa sau
lß chî. ChÝnh v× vËy, bíc ph¸ ho¶ ë vïng tiÕp gi¸p nµy hoµn toµn phô thuéc vµo bíc
co ng¾n thiÕt bÞ chuyÓn t¶i, thêng b»ng vµi ba lÇn bíc ph¸ ho¶ trong lß chî.
Khi sö dông v× chèng gç trong lß chî, ë mçi chu kú s¶n xuÊt cÇn ph¶i
chuyÓn vµo lß chî mét khèi lîng gç ®¸ng kÓ. NÕu chuyÓn khèi lîng nµy trong mét
lÇn vµ r¶i ®Òu trong lß chî, th× cã thÓ c¶n trë c¸c c«ng viÖc kh¸c, mÆt kh¸c søc c¶n
giã cña lß chî sÏ gia t¨ng. V× vËy, lîng gç cÇn cÊp cho mét chu kú thêng ®îc chia
lµm nhiÒu phÇn vµ ®îc ®a dÇn vµo lß chî ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. §Ó cã thÓ
lîi dông ®é dèc cña lß chî vµ tr¸nh lµm c¶n trë c¸c c«ng viÖc ë møc vËn t¶i, vËt liÖu
gç ®îc chuyÓn ®Õn lß chî theo lß däc vØ...
§Ó kÕt thóc mét chu kú lß chî sau mét d¶i khÊu, tríc tiªn cÇn di chuyÓn thiÕt
vËn t¶i cña chî phÝa g¬ng míi, sau ®ã tiÕn hµnh ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch. NÕu
thiÕt vËn t¶i m¸ng trît th× viÖc di chuyÓn nã kh¸ ®¬n gi¶n: th¸o rêi c¸c ®o¹n
m¸ng, chuyÓn chóng sang luång míi råi r¸p l¹i víi nhau. Víi m¸ng o th× phøc
t¹p h¬n nhiÒu: ®Çu tiªn ph¶i th¸o thèng xÝch kÐo cïng c¸c thanh cµo, th¸o rêi
®Çu truyÒn ®éng cïng c¸c ®o¹n khung m¸ng, di chuyÓn c¸c thµnh phÇn ®· ®îc th¸o
sang luång míi l¾p r¸p trë l¹i. Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái kh¸ nhiÒu thêi gian
søc lao ®éng.
Qu¸ tr×nh ph¸ ho¶ ®¸ v¸ch ë lß chî cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo hai c¸ch. Trong
®ã, ë c¸ch thø nhÊt c¸c v× chèng ph¸ ho¶ ®îc th¸o dì, di chuyÓn l¾p ®Æt ë vÞ
trÝ míi, lÇn lît theo tr×nh ®· ®Þnh. Bíc di chuyÓn chèng ph¸ ho¶ chÝnh lµ bíc
ph¸ h®¸ v¸ch. §¸ v¸chsËp ®æ khi thu håi hoÆc lo¹i bá c¸c v× chèng gÇn g¬ng
cßn n»m l¹i ë phÝa sau lß chî.
H×nh 77: S¬ ®å lß chî dèc nghiªng, khÊu than
b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n
Trong c¸ch thø hai, tríc tiªn cÇn thiÕt lËp mét hµng chèng ph¸ ho¶ míi
däc lß chî, c¸ch hµng cò mét kho¶ng ®óng b»ng bíc ph¸ ho¶. Sau ®ã, tiÕn hµnh thu
håi c¸c v× chèng ph¸ ho¶ cò vµ c¸c v× chèng gÇn g¬ngn»m l¹i ë phÝa sau ®Ó ph¸
ho¶ ®¸ v¸ch. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông khi v¸ch trùc tiÕp cña lß chî lµ c¸c
lo¹i ®¸ cã liªn kÕt kÐm, dÔ hoÆc rÊt dÔ ph¸ ho¶.
Trong khi ph¸ h ë chî, cÇn chó ý tíi viÖc ph¸ h ®¸ v¸ch ë c¸c vïng
tiÕp gi¸p gi÷achî c¸cchuÈn bÞ. Th«ng thêng, viÖc ph¸ h trªn møc th«ng
119
A
A
B
B
B - B
A - A
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 980