Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 3 lần
149

rd - chiÒu réng mçi d¶i khÊu, cm;
a - bíc dÞch chuyÓn cña kÝch thñy lùc di chuyÓn m¸ng cµo, cm;
tk - thêi gian chuyÓn kÝch thñy lùc sang vÞ trÝ míi, ph;
Tph - chi phÝ thêi gian cho c¸c c«ng t¸c phô sau mçi d¶i khÊu, ph;
k1 vµ k2 - hÖ sè tin cËy cña thiÕt bÞ bµo vµ cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c ¶nh
hëng ®Õn nã;
vb - tèc ®é c«ng t¸c cña m¸y bµo, m/ph;
tph - chi phÝ thêi gian cho c¸c c«ng t¸c phô kh¸c, tÝnh cho 1 m dµi cña
lß chî, ph/m;
Σlbk - tæng chiÒu dµi cña c¸c buång khÊu, m.
Qua thùc tÕ khai th¸c c¸c vØa than dèc tho¶i, cã chiÒu dµy tíi 2 m, ngêi ta ®·
chøng minh ®îc r»ng: muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chiÒu dµi cña lß chî
dïng thiÕt bÞ bµo kh«ng ®îc nhá h¬n 150-180 m. HiÖn nay cã nhiÒu lß chî kiÓu nµy
®ang ho¹t ®éng, dµi tíi 250-300 m. ThÝ dô, thiÕt bÞ bµo USB-67 cña SNG, cã chiÒu
dµi chÕ t¹o s½n lµ 200, 250 vµ 300 m, cã thÓ khÊu c¸c vØa than dµy tõ 0,9 ®Õn 2,0 m
víi gãc dèc tõ 0 ®Õn 25o, n¨ng suÊt lý thuyÕt ®¹t tíi 5 tÊn than trong 1 phót.

Ch¬ng 12: C«ng nghÖ khai th¸c than c¬ khÝ hãa toµn bé
ViÖc sö dông trong lß chî c¸c lo¹i m¸y liªn hîp vµ c¸c m¸y bµo hiÖn ®¹i
phèi hîp víi c¸c lo¹i m¸ng cµo chØ míi c¬ khÝ hãa ®îc c¸c kh©u: t¸ch ph¸, xóc bèc
vµ vËn chuyÓn than trong lß chî. Muèn c¬ khÝ hãa ®îc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ
lß chî, th× ngoµi viÖc dïng c¸c thiÕt bÞ khÊu than c¬ khÝ hãa, ph¶i ¸p dông c¸c lo¹i
v× chèng c¬ khÝ hãa, phèi hîp chÆt chÏ víi chóng. C¸c lo¹i v× chèng c¬ khÝ hãa võa
cã vai trß lµ v× chèng gÇn g¬ng, b¶o vÖ kh«ng gian c«ng t¸c cña lß chî, võa ph¶i
®¶m nhËn viÖc ®iÒu khiÓn ¸p lùc má, tøc lµ cã vai trß cña v× chèng ph¸ háa.
C¸c yÕu tè kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thÕ n»m cña vØa than quyÕt ®Þnh
cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt lµm viÖc cña c¸c tæ thiÕt bÞ lß chî dïng v× chèng c¬ khÝ hãa.
ChiÒu dµy vµ gãc dèc cña vØa than quyÕt ®Þnh kÝch thíc cña c¸c m¸y lµm viÖc trong
tæ m¸y.
Do ®ã, c¸c tæ hîp thiÕt bÞ lß chî c¬ khÝ hãa ®îc chia ra thµnh c¸c tæ dïng
cho vØa máng, dµy trung b×nh vµ c¸c tæ dïng cho vØa dµy; hay ®îc chia ra thµnh c¸c
tæ dïng cho vØa dèc tho¶i, dèc nghiªng vµ dèc ®øng.
VÒ nguyªn t¾c, c¸c v× chèng c¬ khÝ hãa cã thÓ sö dông ®îc cho bÊt kú c«ng
nghÖ khÊu nµo vµ trong bÊt kú thø tù khÊu nµo. Tuy nhiªn, c¸c tæ thiÕt bÞ c¬ khÝ hãa
víi c¸c lo¹i m¸y khÊu hÑp tá ra lµ cã hiÖu qu¶ h¬n c¶.
HÇu hÕt c¸c tæ thiÕt bÞ lß chî c¬ khÝ hãa ®îc trang bÞ c¸c v× chèng c¬ khÝ hãa
kiÓu ®ì, kiÓu ®ì-ch¾n vµ kiÓu ch¾n-®ì, cßn kiÓu v× ch¾n chØ ®îc dïng trong c¸c tæ
thiÕt bÞ lß chî cã c«ng nghÖ khÊu than ®Æc biÖt (thÝ dô tæ KTU cña SNG).
ChiÒu dµy cña...
r
d
- chiÒu réng mçi d¶i khÊu, cm;
a - bíc dÞch chuyÓn cña kÝch thñy lùc di chuyÓn m¸ng cµo, cm;
t
k
- thêi gian chuyÓn kÝch thñy lùc sang vÞ trÝ míi, ph;
T
ph
- chi phÝ thêi gian cho c¸c c«ng t¸c phô sau mçi d¶i khÊu, ph;
k
1
vµ k
2
- hÖ sè tin cËy cña thiÕt bÞ bµo vµ cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c ¶nh
hëng ®Õn nã;
v
b
- tèc ®é c«ng t¸c cña m¸y bµo, m/ph;
t
ph
- chi phÝ thêi gian cho c¸c c«ng t¸c phô kh¸c, tÝnh cho 1 m dµi cña
lß chî, ph/m;
Σl
bk
- tæng chiÒu dµi cña c¸c buång khÊu, m.
Qua thùc khai th¸c c¸c vØa than dèc tho¶i, cã chiÒu dµy tíi 2 m, ngêi ta ®·
chøng minh ®îc r»ng: muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh cao, chiÒu dµi cña chî
dïng thiÕt bÞ bµo kh«ng ®îc nhá h¬n 150-180 m. HiÖn nay cã nhiÒu lß chî kiÓu nµy
®ang ho¹t ®éng, dµi tíi 250-300 m. ThÝ dô, thiÕt o USB-67 cña SNG, chiÒu
dµi chÕ t¹o s½n 200, 250 vµ 300 m, cã thÓ khÊu c¸c vØa than dµy tõ 0,9 ®Õn 2,0 m
víi gãc dèc tõ 0 ®Õn 25
o
, n¨ng suÊt lý thuyÕt ®¹t tíi 5 tÊn than trong 1 phót.
Ch¬ng 12: C«ng nghÖ khai th¸c than c¬ khÝ hãa toµn bé
ViÖc dông trong chî c¸c lo¹i m¸y liªn hîp c¸c m¸y bµo hiÖn ®¹i
phèi hîp víi c¸c lo¹i m¸ng cµo chØ míi khÝ hãa ®îc c¸c kh©u: t¸ch ph¸, xóc bèc
vµ vËn chuyÓn than trong lß chî. Muèn khÝ hãa ®îc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ
chî, th× ngoµi viÖc dïng c¸c thiÕt khÊu than c¬ khÝ hãa, ph¶i ¸p dông c¸c lo¹i
chèng khÝ hãa, phèi hîp chÆt chÏ víi chóng. C¸c lo¹i chèng khÝ hãa võa
vai trß chèng gÇn g¬ng, o kh«ng gian c«ng t¸c cña chî, võa ph¶i
®¶m nhËn viÖc ®iÒu khiÓn ¸p lùc má, tøc lµ cã vai trß cña v× chèng ph¸ háa.
C¸c yÕu thuËt ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thÕ n»m cña vØa than quyÕt ®Þnh
cÊu t¹o tÝnh chÊt lµm viÖc cña c¸c thiÕt chî dïng chèng khÝ hãa.
ChiÒu dµy vµ gãc dèc cña vØa than quyÕt ®Þnh kÝch thíc cña c¸c m¸y lµm viÖc trong
tæ m¸y.
Do ®ã, c¸c hîp thiÕt chî khÝ hãa ®îc chia ra thµnh c¸c dïng
cho vØa máng, dµy trung b×nh vµ c¸c tæ dïng cho vØa dµy; hay ®îc chia ra thµnh c¸c
tæ dïng cho vØa dèc tho¶i, dèc nghiªng vµ dèc ®øng.
nguyªn t¾c, c¸c chèng khãa cã thÓ dông ®îc cho bÊt c«ng
nghÖ khÊu nµo vµ trong bÊt kú thø tù khÊu nµo. Tuy nhiªn, c¸c tæ thiÕt bÞ c¬ khÝ hãa
víi c¸c lo¹i m¸y khÊu hÑp tá ra lµ cã hiÖu qu¶ h¬n c¶.
HÇu hÕt c¸c tæ thiÕt bÞ lß chî c¬ khÝ hãa ®îc trang bÞ c¸c v× chèng c¬ khÝ hãa
kiÓu ®ì, kiÓu ®ì-ch¾n kiÓu ch¾n-®ì, cßn kiÓu ch¾n chØ ®îc dïng trong c¸c
thiÕt bÞ lß chî cã c«ng nghÖ khÊu than ®Æc biÖt (thÝ dô tæ KTU cña SNG).
ChiÒu dµy cña vØa cïng víi c¸c yÕu kh¸c, ®Æc trng cho tÝnh chÊt ®¸ v¸ch,
¶nh hëng ®Õn sù lùa chän kiÓu v× c¬ khÝ hãa. HiÖn nay, vÒ chiÒu dµy cña vØa, ngêi ta
t¹m quy ®Þnh giíi h¹n ®Ó chän kiÓu khÝ hãa 1,8 m, tøc khi chiÒu dµy vØa
149
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 459