Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò

Được đăng lên bởi alone0nline
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 7 lần
162
12.2.2. C«ng nghÖ khai th¸c than ë vØa dèc ®øng b»ng tæ hîp thiÕt bÞ
lß chî khÊu than theo chiÒu dèc cña vØa
Ph¸t triÓn nguyªn lý lµm viÖc cña giµn chèng cøng, mét sè tæ hîp thiÕt bÞ ®îc chÕ t¹o ®Ó khÊu than xu«i theo chiÒu dèc cña vØa. Trong môc nµy, chóng ta sÏ lÊy
tæ hîp ASa cña SNG lµm thÝ dô ®Ó xem xÐt.
Tæ hîp ASa ®îc dïng ®Ó khai th¸c c¸c vØa dèc ®øng (50÷90o), dµy tõ 1,2
®Õn 2,2 m, b»ng c¸c d¶i khÊu réng 40-60 m n»m theo chiÒu dèc (xem h×nh 119) khi
v¸ch vµ trô cã ®é æn ®Þnh tõ trung b×nh trë lªn.

H×nh 119: S¬ ®å c«ng nghÖ khai th¸c vØa dèc ®øng b»ng tæ hîp ASa
1- th¸o dì tæ hîp; 2- tæ hîp ®ang ho¹t ®éng; 3- l¾p r¸p tæ hîp

Tæ hîp ASa bao gåm giµn chèng thñy lùc c¬ khÝ hãa kiÓu ®ì-ch¾n, m¸y cµobµo vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.
Giµn chèng cña tæ hîp dïng ®Ó ng¨n c¸ch ®¸ ®· ph¸ háa vµ chèng gi÷ kh«ng
gian lß chî. Giµn chèng ®îc tËp hîp tõ nhiÒu ®o¹n giµn cã g¾n nèi khíp víi nhau
(h×nh 120). PhÝa trªn c¸c ®o¹n giµn ngêi ta l¸t líi thÐp vµ g¾n líp ®Öm gç, gåm hai
hµng gç trßn dµi 3 m, ®êng kÝnh 18-20 cm, ®îc g¾n víi nhau b»ng ®inh mãc. ë c¸c
®o¹n giµn ngoµi cïng ngêi ta g¾n thªm c¸c tÊm yÕm b»ng thÐp l¸ ®Ó ng¨n ®¸ ph¸
háa kh«ng lät vµo g¬ng lß.
ViÖc h¹ giµn chèng ®îc thùc hiÖn nhê träng lîng cña b¶n th©n giµn chèng vµ
träng lîng cña ®¸ ph¸ háa n»m trªn nã, b»ng c¸ch gi¶m tõ tõ lùc ®Èy cña c¸c cét
thñy lùc.
H×nh 120:cña tæ hîp dïng ®Ó khÊu than trªn c¶ chiÒu dµy cña vØa vµ
M¸y cµo-bµo
Tæ hîp ASa trong lß chî
chiÒu1-dµi
g¬ng
lß cÊp
chî,vËt®ång
Thïng
skÝp
liÖu;thêi vËn chuyÓn (cµo) nã vÒ häng s¸o th¸o than. M¸y
2Tr¹m
b¬m
dÇu;
cµo-bµo gåm cã: hai ®Çu truyÒn ®éng ë hai ®Çu lß chî, dÇm híng ®éng vµ bé phËn
M¸y
– c«ng
cµo;
c«ng3t¸c.
Bébµo
phËn
4§o¹n
giµn
chèng; t¸c lµ mét xÝch v« tËn, m¾t trßn, trªn nã cã g¾n c¸c tÊm g¹t
than 5cãKÝch
c¸c thuû
r¨nglùc
c¾t.l¾c;
Khi m¸y ho¹t ®éng, xÝch v« tËn sÏ kÐo c¸c tÊm g¹t trît theo
6KÝch
thuû
lùc
®Èy;
dÇm híng ®éng, nh vËy c¸c r¨ng c¾t cña c¸c tÊm g¹t sÏ t¸ch ph¸ than, cßn b¶n th©n
7-Thanh cµo g¾n r¨ng c¾t

c¸c tÊm g¹t sÏ cµo than theo chiÒu chuyÓn ®éng cña nã. M¸y bµo-cµo ®îc treo díi
c¸c ®o¹n giµn chèng b»ng c¸c kÝch thñy lùc ®Èy vµ c¸c kÝch thñy lùc l¾c, gióp nã cã
thÓ khÊu mçi d¶i than s©u 0,7 m vµ trªn suèt chiÒu dµy vØa.

163

TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c lß chî dïng tæ hîp giµn chèng ASa ®îc thùc hiÖn bëi ®éi
thî toµn n¨ng theo ca hoÆc theo ngµy ®ªm.
Trong ca khÊu than cã mét c«ng nh©n ®iÒu khiÓn tæ hîp (ca trëng) vµ hai thî
phô ®i cïng, hai c«ng nh©n chuyªn dùng hµng cét gç ë ®Çu lß chî, hai c«ng nh©n
chuyªn th¸o vµ cñ...
12.2.2. C«ng nghÖ khai th¸c than ë vØa dèc ®øng b»ng tæ hîp thiÕt bÞ
lß chî khÊu than theo chiÒu dèc cña vØa
Ph¸t triÓn nguyªn lµm viÖc cña giµn chèng cøng, méthîp thiÕt ®-
îc chÕ t¹o ®Ó khÊu than xu«i theo chiÒu dèc cña vØa. Trong môc nµy, chóng ta sÏ lÊy
tæ hîp ASa cña SNG lµm thÝ dô ®Ó xem xÐt.
hîp ASa ®îc dïng ®Ó khai th¸c c¸c vØa dèc ®øng (50÷90
o
), dµy 1,2
®Õn 2,2 m, b»ng c¸c d¶i khÊu réng 40-60 m n»m theo chiÒu dèc (xem h×nh 119) khi
v¸ch vµ trô cã ®é æn ®Þnh tõ trung b×nh trë lªn.
H×nh 119: S¬ ®å c«ng nghÖ khai th¸c vØa dèc ®øng b»ng tæ hîp ASa
1- th¸o dì tæ hîp; 2- tæ hîp ®ang ho¹t ®éng; 3- l¾p r¸p tæ hîp
Tæ hîp ASa bao gåm giµn chèng thñy lùc c¬ khÝ hãa kiÓu ®ì-ch¾n, m¸y cµo-
bµo vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.
Giµn chèng cña tæ hîp dïng ®Ó ng¨n c¸ch ®¸ ®· ph¸ háa vµ chèng gi÷ kh«ng
gian chî. Giµn chèng ®îc tËp hîp nhiÒu ®o¹n giµn g¾n nèi khíp víi nhau
(h×nh 120). PhÝa trªn c¸c ®o¹n giµn ngêi ta l¸t líi thÐp g¾n líp ®Öm gç, gåm hai
hµng trßn dµi 3 m, ®êng kÝnh 18-20 cm, ®îc g¾n víi nhau b»ng ®inh mãc. ë c¸c
®o¹n giµn ngoµi cïng ngêi ta g¾n thªm c¸c tÊm yÕm b»ng thÐp ®Ó ng¨n ®¸ ph¸
háa kh«ng lät vµo g¬ng lß.
ViÖc h¹ giµn chèng ®îc thùc hiÖn nhê träng lîng cña b¶n th©n giµn chèng vµ
träng lîng cña ®¸ ph¸ háa n»m trªn nã, b»ng c¸ch gi¶m lùc ®Èy cña c¸c cét
thñy lùc.
M¸y cµo-bµo cña hîp dïng ®Ó khÊu than trªn chiÒu dµy cña vØa vµ
chiÒu dµi g¬ng chî, ®ång thêi vËn chuyÓn (cµo) häng s¸o th¸o than. M¸y
cµo-bµo gåm cã: hai ®Çu truyÒn ®éng ë hai ®Çu lß chî, dÇm híng ®éng vµphËn
c«ng t¸c. Bé phËn c«ng t¸cmét xÝch v« tËn, m¾t trßn, trªn nã cã g¾n c¸c tÊm g¹t
than c¸c r¨ng c¾t. Khi m¸y ho¹t ®éng, xÝch n kÐo c¸c tÊm g¹t trît theo
dÇm híng ®éng, nh vËy c¸c r¨ng c¾t cña c¸c tÊm g¹t sÏ t¸ch ph¸ than, cßn b¶n th©n
c¸c tÊm g¹t cµo than theo chiÒu chuyÓn ®éng cña nã. M¸y bµo-cµo ®îc treo díi
c¸c ®o¹n giµn chèng b»ng c¸c kÝch thñy lùc ®Èy vµ c¸c kÝch thñy lùc l¾c, gióp nã cã
thÓ khÊu mçi d¶i than s©u 0,7 m vµ trªn suèt chiÒu dµy vØa.
162
H×nh 120:
Tæ hîp ASa trong lß chî
1- Thïng skÝp cÊp vËt liÖu;
2- Tr¹m b¬m dÇu;
3- M¸y bµo cµo;
4- §o¹n giµn chèng;
5- KÝch thuû lùc l¾c;
6- KÝch thuû lùc ®Èy;
7-Thanh cµo g¾n r¨ng c¾t
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò - Người đăng: alone0nline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ Khai thác than Hầm lò 9 10 449