Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ kim loại

Được đăng lên bởi letho1809
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYEÃN TAÙC AÙNH

GIAÙO TRÌNH

COÂNG NGHEÄ KIM LOAÏI
Hieäu ñính: PGS.TS. Hoaøng Troïng Baù

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
NAÊM 2004
(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)

Truong DH SPKT TP. HCMLÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñeå ñaùp öùng tình hình chuyeån bieán môùi trong coâng taùc ñaøo taïo Ñaøo taïo theo höôùng coâng ngheä, phaùt huy tính tích cöïc cuûa ngöôøi hoïc vaø
taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho giaùo vieân giaûng daï y baèng caùc phöông tieän daïy
hoïc…Giaùo trình COÂN G NGHEÄ KIM LOAÏI ñöôïc bieân soaïn laïi cô baûn döïa
treân giaùo trình CHEÁ TAÏ O PHOÂI cuûa Ñaïi Hoïc Baù ch Khoa Haø noäi vaø coù boå
sung moät soá noäi dung môùi cho phuø hôïp vôùi coâng ngheä thöï c teá hieän nay.
Maët khaùc veà boá cuïc vaø caù ch trình baø y giaùo trình theo ñeà cöông moân
h
Miyn, cô khí
hoïc ñaõ ñöôï c duyeät, aùp duïng cho khoái ngaønh kyõ thuaät: cô khíhimaù
C
Ho
oâtoâ, thieát keá maùy…taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc giaû
TPn.g daï y vaø töï ñoïc cuûa
t
a
u
h
sinh vieân.
Ky t
m
a
ph
Snu giaù
Vì trình ñoä coù haïn neânDcuoá
o trình chaéc coù thieáu soùt. Chuùng toâi
H
ng
o
u
r
mong söï ñoùng goùptyù© kieá
T n cuûa ñoàng nghieäp vaø sinh vieân ñeå laàn taùi baûn sau
gh
i
r
y
coù chaát löôï
Conpg toát hôn. Moïi goùp yù xin göûi veà boä moân KYÕ THUAÄT COÂNG
NGHIEÄP, khoa Cô khí maùy, Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaï m Kyõ Thuaät. Thaønh
phoá Hoà Chí Minh.
Taùc giaû

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMPHAÀN I

COÂNG NGHEÄ ÑUÙC
Chöông 1

KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT ÑUÙC
1.1 Phaân loaïi caùc phöông phaùp ñuùc
Ñuùc laø moät phöông phaùp cheá taïo phoâi cho quaù trình gia coâng caét goït tieáp sau.
Ngaønh coâng nghieäp cheá taïo maùy phaùt trieån, löôïng phoâi ñuùc ngaøy caøng ñoøi hoûi nhieàu hôn.

nh
i Mi
h
C
Ho
Thöïc chaát cuûa ñuùc laø quaù trình ñieàn ñaày kim loaïi aôût theå
TP. loûng vaøo loøn g khuoân ñuùc coù
u
y tnhg ñaëc, ta thu ñöôïc saûn phaåm töông
hình daïng, kích thöôùc ñònh saün . Sau khi kim loaï
iKñoâ
m
a
u tphñuùc. Neáu ñem vaät ñuùc gia coâng tieáp theo nhö
Svaä
öùng vôùi loøng khuoân. Saûn phaåm ñoù goïD
i laø
H
g
uonphoâ
gia coâng caét goït thì noù ñöôïc goï
i ñuùc.
Tirlaø
©
t
h
g
i
yr
Copm:
1.1.2 Ñaëc ñieå
1.1.1 Ñònh nghóa:

Coù nhieàu phöông phaùp taïo phoâi ñuùc khaùc nhau. Moãi phöông phaùp taïo ra saûn phaåm
coù ñaëc tính khaùc nhau, nhöng caên cöù vaøo thöïc chaát chung, saûn xuaát ñuùc coù caùc ñaëc tính
sau:
- Moïi loaïi vaät lieäu nhö ...
NGUYN TC AÙNH
GIAÙO TRÌNH
COÂNG NGHEÄ KIM LOAÏI
Hieäu ñính: PGS.TS. Hoaøng Troïng Baù
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUT TP. HOÀ CHÍ MINH
NAÊM 2004
(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)
Giáo trình công nghệ kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ kim loại - Người đăng: letho1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình công nghệ kim loại 9 10 167