Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ kim loại

Được đăng lên bởi songconghi93
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 34 lần
NGUYN TC AÙNH
GIAÙO TRÌNH
COÂNG NGHEÄ KIM LOAÏI
Hieäu ñính: PGS.TS. Hoaøng Troïng Baù
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUT TP. HOÀ CHÍ MINH
NAÊM 2004
(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)
Giáo trình công nghệ kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ kim loại - Người đăng: songconghi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Giáo trình công nghệ kim loại 9 10 8