Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy (Phần II)

Được đăng lên bởi ledinhngoccan
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3859 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy

PhÇn II: C«ng nghÖ söa ch÷a tμu thuû
Ch−¬ng 1: Nh÷ng nguyªn nh©n g©y h− háng cña c¸c c¬
cÊu th©n tμu
TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu th©n tμu, c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc l¾p ®Æt trªn tμu sau mét thêi gian
khai th¸c sÏ bÞ h− háng ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn
sù h− háng ®ã. Nh−ng chóng ta cã thÓ nªu ra 3 nguyªn nh©n sau ®©y:
¤1. Do sù mμi mßn
Sù mμi mßn lμ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh cä s¸t gi÷a c¸c vËt thÓ víi nhau( mμi
mßn c¬ häc) hoÆc do t¸c dông ho¸ häc cña vËt liÖu hoÆc do hiÖn t−îng ®iÖn ph©n.
Thùc tÕ cho thÊy sù mμi mßn cña c¸c c¬ cÊu th©n tμu do cä s¸t lμ kh«ng ®¸ng
kÓ, vμ sù mμi mßn do ho¸ häc, ®iÖn ph©n lμ c¬ b¶n. HiÖn t−îng mμi mßn ho¸ häc
lμ do t¸c dông cña kim lo¹i víi dung m«i m¹nh nh− n−íc, khÝ, x¨ng dÇu v.v...T«n
bao tμu thuû lu«n lu«n tiÕp xóc víi m«i tr−êng n−íc biÓn nªn sù mμi mßn cμng
t¨ng nhanh. C¸c c¬ cÊu vá tμu lu«n lu«n tiÕp xóc víi dÇu hoÆc khÝ dÇu nªn bÞ mμi
mßn rÊt nhanh. ë mét sè m¸y mãc cã hiÖn t−îng trao ®æi nhiÖt nh− nåi h¬i, m¸y
®iªzel v.v... còng bÞ mμi mßn nhanh do t¸c dông cña m«i tr−êng khÝ. C¸c chÊt khÝ ë
®ã cã nhiÖt ®é cao, nhiÖt ®é cμng cao th× sù mμi mßn cμng t¨ng.
HiÖn t−îng mμi mßn do ®iÖn ph©n lμ hiÖn t−îng nguy hiÓm nhÊt ®èi víi tμu vá
thÐp. B¶n chÊt hiÖn t−îng nμy gièng nh− hiÖn t−îng m¹ ®iÖn. TÊm kim lo¹i ®−îc
nhóng vμo n−íc - mét m«i tr−êng ®iÖn ph©n, dÇn dÇn bÞ ph¸ huû. Trong tr−êng hîp
nμy tÊm kim lo¹i ®−îc coi nh− cùc d−¬ng vμ c¸c phÇn tö nhá cña c¸c kim lo¹i khai
th¸c trªn bÒ mÆt tÊm t«n ®−îc coi nh− cùc ©m vμ do ®ã sinh ra dßng ®iÖn, tøc lμ
sinh ra hiÖn t−îng ph©n ly cu¶ cùc d−¬ng. §iÒu kiÖn ®Ó sinh ra hiÖn t−îng nμy lμ do
kim lo¹i kh«ng ®ång chÊt. HËu qu¶ cña sù mμi mßn ho¸ häc vμ ®iÖn ph©n cã thÓ
g©y ra nh÷ng d¹ng gØ vμ mßn nh− trªn h×nh 1
a

b

c

®

d

e

C¸c tinh thÓ kim

H×nh 1
Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m

1

Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy
a - HiÖn t−îng gØ ®Òu trªn bÒ mÆt c¬ cÊu.
b - HiÖn t−îng gØ côc bé trªn bÒ mÆt c¬ cÊu.
c - HiÖn t−îng gØ bªn trong c¬ cÊu.
d - HiÖn t−îng gØ côc bé nh−ng ®i s©u vμo bªn trong c¬ cÊu.
®- HiÖn t−îng gØ côc bé tõng ®iÓm trªn bÒ mÆt nh−ng lan réng bªn trong c¬ cÊu.
e - HiÖn t−îng gØ xung quanh c¸c tinh thÓ kim lo¹i.
Trong c¸c hiÖn t−îng trªn th× hiÖn t−îng d, ® vμ e lμ nguy hiÓm v× chóng ta khã
ph¸t hiÖn b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng.
T¹i c¸c mèi hμn vμ c¸c mèi nèi t¸n ®inh còng th−êng cã hiÖn t−îng mμi mßn ho¸
häc vÒ ®iÖn ph©n.
ë c¸c mèi hμn ®iÖn, sù mμi mßn do sù kh«ng ®ång chÊt cña kim lo¹i(vïng1)
hoÆc do...
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ söa ch÷a vá tμu thñy
PhÇn II: C«ng nghÖ söa ch÷a tμu thuû
Ch¬ng 1: Nh÷ng nguyªn nh©n g©y h háng cña c¸c c¬
cÊu th©n tμu
TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu th©n tμu, c¸c thiÕt bÞ ®· ®îc l¾p ®Æt trªn tμu sau mét thêi gian
khai th¸c sÏ bÞ h háng ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn
sù h háng ®ã. Nhng chóng ta cã thÓ nªu ra 3 nguyªn nh©n sau ®©y:
¤1. Do sù mμi mßn
Sù mμi mßn lμ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh cä s¸t gi÷a c¸c vËt thÓ víi nhau( mμi
mßn c¬ häc) hoÆc do t¸c dông ho¸ häc cña vËt liÖu hoÆc do hiÖn tîng ®iÖn ph©n.
Thùc tÕ cho thÊy sù mμi mßn cña c¸c c¬ cÊu th©n tμu do cä s¸t lμ kh«ng ®¸ng
kÓ, vμ sù mμi mßn do ho¸ häc, ®iÖn ph©n lμ c¬ b¶n. HiÖn tîng mμi mßn ho¸ häc
lμ do t¸c dông cña kim lo¹i víi dung m«i m¹nh nh níc, khÝ, x¨ng dÇu v.v...T«n
bao tμu thuû lu«n lu«n tiÕp xóc víi m«i trêng níc biÓn nªn sù mμi mßn cμng
t¨ng nhanh. C¸c c¬ cÊu vá tμu lu«n lu«n tiÕp xóc víi dÇu hoÆc khÝ dÇu nªn bÞ mμi
mßn rÊt nhanh. ë mét sè m¸y mãc cã hiÖn tîng trao ®æi nhiÖt nh nåi h¬i, m¸y
®iªzel v.v... còng bÞ mμi mßn nhanh do t¸c dông cña m«i trêng khÝ. C¸c chÊt khÝ ë
®ã cã nhiÖt ®é cao, nhiÖt ®é cμng cao th× sù mμi mßn cμng t¨ng.
HiÖn tîng mμi mßn do ®iÖn ph©n lμ hiÖn tîng nguy hiÓm nhÊt ®èi víi tμu vá
thÐp. B¶n chÊt hiÖn tîng nμy gièng nh hiÖn tîng m¹ ®iÖn. TÊm kim lo¹i ®îc
nhóng vμo níc - mét m«i trêng ®iÖn ph©n, dÇn dÇn bÞ ph¸ huû. Trong trêng hîp
nμy tÊm kim lo¹i ®îc coi nh cùc d¬ng vμ c¸c phÇn tö nhá cña c¸c kim lo¹i khai
th¸c trªn bÒ mÆt tÊm t«n ®îc coi nh cùc ©m vμ do ®ã sinh ra dßng ®iÖn, tøc lμ
sinh ra hiÖn tîng ph©n ly cu¶ cùc d¬ng. §iÒu kiÖn ®Ó sinh ra hiÖn tîng nμy lμ do
kim lo¹i kh«ng ®ång chÊt. HËu qu¶ cña sù mμi mßn ho¸ häc vμ ®iÖn ph©n cã thÓ
g©y ra nh÷ng d¹ng gØ vμ mßn nh trªn h×nh 1
a
b
C¸c tinh thÓ kim
®
c
d
e
H×nh 1
Biªn so¹n: NguyÔn Mai L©m
1
Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy (Phần II) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy (Phần II) - Người đăng: ledinhngoccan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Giáo trình: Công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy (Phần II) 9 10 423