Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Corel Draw

Được đăng lên bởi Do Tan Vu
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Corel DRAW là gì nhỉ?
Hoàng Ngọc Giao

Nêu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe "đâu đó" nói rằng Corel
DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kê đổ họa (graphics design). G iới họa sĩ
trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thê giới dùng Corel DRAW
nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer
hoặc Adobe Illustrator có lẽ vì khả năng tinh tê và tốc độ vượt trội của Corel DRAW
trong việc thực hiện những sản phẩm "văn hóa trực quan" (Corel DRAW chiếm đến
85% thị phần so với các phần mềm cùng loại (theo dư liệ u của Unit Sales, PC Data).
Bên cạnh ý tưởng sáng tạo của người thiết kế đổ họa, có thể nhận ra dấu ấn của...
Corel DRAW trong nhiều trang minh họa, quảng cáo, trong các tờ bướm, nhãn hiệu,
bích chương,... đầy rẫy chung quanh ta hiện nay. Ngoài ra, các chức năng vẽ chính
xác làm cho Corel DRAW ngày càng được Ưa chuộng trong việc thiết kê tài liệu, báo
cáo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Xin nói ngay rằng không nhất thiết phải là họa sĩ trình bày hoặc họa viên kỹ thuật
chuyên nghiệp, một khi bạn yêu thích màu sắc, đường nét và bố cục, Corel DRAW
chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những niềm vui tuyệt vời m ỗi khi có nhu cầu, có cơ
hội bộc ỉộ thị hiếu thẩm m ỹ của mình.
Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách dùng Corel DRAW thuộc bộ Corel Graphics
Suite 11 và rèn luyện những kỹ năng đổ họa căn bản. cầ n nói rằng Corel Graphics
Suite thực ra là một bộ công cụ đổ họa. Nêu cài đặt Corel Graphics Suite đẳv đủ,
bạn có trong tay nhiều công cụ khác nhau: Corel TRACE, Corel PHOTO-PAINT,
Corel R.A.V.E.... và quan trọng nhất là Corel DRAW, "trái tim" của Corel Graphics
Suite.
Cửa sổ Corel DRAW

Giả sử máy tính của bạn đă được cài đặt bộ công cụ Corel Graphics Suite. Ta bắt
đầu nhé...
Bấm nút Start, trỏ vào Programs, trỏ vào

Corel Graphics Suite 11 và bấm vào Corel
DR AW trên trình đơn vừa hiện ra.
T ừ đây về sau, thao tác mà bạn cần thực hiện được trình bày trong bảng tương tự
như trên, c ộ t trái của bảng mô tả thao tác. c ộ t phải giải thích ý nghĩa, tác dụng của
thao tác.
Khi thủ tục khởi động kết thúc, cửa sổ Corel DRAW xuất hiện trên màn hình (hình
1). Nêu chưa từng dùng Corel DRAW lần nào, có lẽ bạn sẽ hơi... hoảng (và ngao
ngán nữa!) vì những chi tiế t nhằng nhịt trong cửa sổ Corel DRAW. Thực ra không có
gì ghê gớm lắm đâu. Trấn tĩnh một chút, phân biệt từng bộ phận của cửa sổ Corel
DRAW, bạn sẽ tự tin trở lại.

ta m a
» Efe £4

O»

Vie** Lawoül Ạxanọe

a

EBeçf!

Bíiimo:

la *

Tcoẳ«

£J

loot

-

. t...
Corel DRAW nh?
Hoàng Ngc Giao
Nêu bạn đang xem những dòng y, hn bn đã nghe "đâu đó" nói rng Corel
DRAW mt công cụ dùng cho vic thiết kê đ họa (graphics design). Gii họa
trình y họa viên k thut nước ta cũng như trên thê gii dùng Corel DRAW
nhiu hơn so vi các công cng loi như Aldus Freehand, Micrografx Designer
hoc Adobe Illustrator lẽ khả năng tinh tê tốc độ vưt tri của Corel DRAW
trong việc thực hiện những sản phẩm "văn a trc quan" (Corel DRAW chiếm đến
85% thphần so vi c phần mềm cùng loi (theo dư liu của Unit Sales, PC Data).
Bên cạnh ý ng sáng tạo của ngưi thiết kế đ họa, th nhn ra du n của...
Corel DRAW trong nhiu trang minh họa, qung cáo, trong các t bưm, nhãn hiệu,
bích cơng,... đy ry chung quanh ta hiện nay. Ngoài ra, các chức năng v chính
c m cho Corel DRAW ngày ng đưc Ưa chuộng trong vic thiết tài liu, báo
cáo thuộc các lĩnh vc khoa học k thuật.
Xin nói ngay rng không nht thiết phải là họa sĩ trình bày hoc họa viên k thut
chuyên nghiệp, mt khi bạn yêu thích màu sắc, đưng nét b cục, Corel DRAW
chắc chắn sẽ đem đến cho bn những nim vui tuyt vi mi khi có nhu cầu,
hi bộc thhiếu thm m của mình.
Tài liu này gp bn tìm hiểu ch dùng Corel DRAW thuc b Corel Graphics
Suite 11 và n luyn những k ng đ họa căn bản. cn i rằng Corel Graphics
Suite thực ra là một bộ ng c đổ họa. Nêu i đt Corel Graphics Suite đv đủ,
bạn có trong tay nhiu công c khác nhau: Corel TRACE, Corel PHOTO-PAINT,
Corel R.A.V.E
....
quan trng nht Corel DRAW, "ti tim" của Corel Graphics
Suite.
Ca s Corel DRAW
Gi s y tính của bạn đă được i đt b công cụ Corel Graphics Suite. Ta bt
đầu nhé...
Bm nút Start, tr o Programs, tr vào
Corel Graphics Suite 11 và bấm vào Corel
DRAW trên trình đơn vừa hin ra.
T đây v sau, thao c mà bn cần thực hin đưc trình y trong bảng tương t
như trên, ct trái của bảng tả thao tác. ct phi gii thích ý nga, c dụng của
thao c.
Khi thủ tục khi động kết thúc, cửa sổ Corel DRAW xut hin trên màn hình (hình
1). Nêu ca từng dùng Corel DRAW lần nào, l bạn sẽ hơi... hoảng (và ngao
nn nữa!) vì những chi tiết nhng nht trong cửa sổ Corel DRAW. Thực ra không
gì ghê gm lm đâu. Trn nh một chút, phân biệt tng b phận của cửa sổ Corel
DRAW, bạn sẽ t tin tr lại.
Giáo Trình Corel Draw - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Corel Draw - Người đăng: Do Tan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Giáo Trình Corel Draw 9 10 313