Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Corrosion Control Through Organic Coatings

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình:

Corrosion Control
Through Organic
Coatings

7278_half 2/8/06 3:23 PM Page 1

© 2006 by Taylor & Francis Group, LLC

7278_series

2/8/06

3:24 PM

Page 1

CORROSION TECHNOLOGY
Editor
Philip A. Schweitzer, P.E.
Consultant
York, Pennsylvania

Corrosion Protection Handbook: Second Edition, Revised and Expanded,
edited by Philip A. Schweitzer
Corrosion Resistant Coatings Technology, Ichiro Suzuki
Corrosion Resistance of Elastomers, Philip A. Schweitzer
Corrosion Resistance Tables: Metals, Nonmetals, Coatings, Mortars, Plastics,
Elastomers and Linings, and Fabrics: Third Edition, Revised and Expanded
(Parts A and B), Philip A. Schweitzer
Corrosion-Resistant Piping Systems, Philip A. Schweitzer
Corrosion Resistance of Zinc and Zinc Alloys: Fundamentals and Applications,
Frank Porter
Corrosion of Ceramics, Ronald A. McCauley
Corrosion Mechanisms in Theory and Practice, edited by P. Marcus and J. Oudar
Corrosion Resistance of Stainless Steels, C. P. Dillon
Corrosion Resistance Tables: Metals, Nonmetals, Coatings, Mortars, Plastics,
Elastomers and Linings, and Fabrics: Fourth Edition, Revised and Expanded
(Parts A, B, and C), Philip A. Schweitzer
Corrosion Engineering Handbook, edited by Philip A. Schweitzer
Atmospheric Degradation and Corrosion Control, Philip A. Schweitzer
Mechanical and Corrosion-Resistant Properties of Plastics and Elastomers,
Philip A. Schweitzer
Environmental Degradation of Metals, U. K. Chatterjee, S. K. Bose,
and S. K. Roy
Environmental Effects on Engineered Materials, edited by Russell H. Jones
Corrosion-Resistant Linings and Coatings, Philip A. Schweitzer
Corrosion Mechanisms in Theory and Practice: Second Edition, Revised
and Expanded, edited by Philippe Marcus
Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering, Robert G. Kelly,
John R. Scully, David W. Shoesmith, and Rudolph G. Buchheit
Metallic Materials: Physical, Mechanical, and Corrosion Properties,
Philip A. Schweitzer
Corrosion Resistance Tables: Metals, Nonmetals, Coatings, Mortars, Plastics,
Elastomers and Linings, and Fabrics: Fifth Edition, Philip A. Schweitzer

© 2006 by Taylor & Francis Group, LLC

7278_series

2/8/06

3:24 PM

Page 2

Corrosion of Ceramic and Composite Materials, Second Edition,
Ronald A. McCauley
Analytical Methods in Corrosion Science and Engineering, Philippe Marcus
and Florian Mansfeld
Paint and Coatings: Applications and Corrosion Resistance, Philip A. Schweitzer
Corrosion Control Through Organic Coatings, Amy Forsgren

© 2...
Giáo trình:
Corrosion Control
Through Organic
Coatings
Giáo trình: Corrosion Control Through Organic Coatings - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Corrosion Control Through Organic Coatings - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Corrosion Control Through Organic Coatings 9 10 552