Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cung Cấp Điện

Được đăng lên bởi Trần Trọng Văn
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 4470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯ NG ð I H C QUI NHƠN
KHOA K THU T & CÔNG NGH
---o0o---

TRƯƠNG MINH T N

GIÁO TRÌNH
H TH NG CUNG C P ðI N

Qui Nhơn, 2009

M CL C
L I NÓI ð U
Chương 1: NH NG V N ð CHUNG V H TH NG CUNG C P ðI N
1.1. Khái ni m v h th ng ñi n

3
4
4

1.2. Nh ng yêu c u ñ i v i phương án cung c p ñi n
1.3. M t s ký hi u thư ng dùng
Chương 2: PH T I ðI N
2.1. Ph t i ñi n

5
7
9
9

2.2. ð th ph t i
2.3. Các ñ i lư ng v t lý cơ b n c a ph t i ñi n
2.4. Các phương pháp tính ph t i tính toán
2.5. Ph t i tính toán toàn xí nghi p
2.6. Bi u ñ ph t i
Chương 3: TÍNH TOÁN KINH T - K THU T TRONG THI T K
CUNG C P ðI N
3.1. M c ñích, yêu c u
3.2. Phương pháp tính toán so sánh kinh t - k thu t

9
13
16
20
21
23
23
23

3.3. Tính toán kinh t - k thu t khi c i t o
Chương 4: SƠ ð CUNG C P ðI N VÀ TR M BI N ÁP

25
27

4.1. C p ñi n áp
4.2. Ngu n ñi n
4.3. Sơ ñ n i dây c a m ng ñi n cao áp
4.4. Sơ ñ n i dây c a m ng ñi n h áp, m ng phân xư ng

27
29
29
31

4.5. Tr m bi n áp
Chương 5: TÍNH TOÁN ðI N TRONG M NG ðI N ð A PHƯƠNG
5.1. T n th t công su t và ñi n năng trên ñư ng dây c a m ng ñi n

33
47
47

5.1.1. ðư ng dây ch có m t ph t i
5.1.2. ðư ng dây cung c p cho nhi u ph t i
5.1.3. T n th t công su t trên ñư ng dây có ph t i phân b ñ u
5.1.4. T n th t ñi n năng trên ñư ng dây

47
47
49
49

5.1.5. T n th t ñi n năng và công su t trong máy bi n áp
5.2. T n th t ñi n áp trong m ng ñi n ñ a phương
5.2.1 Xác ñ nh t n th t ñi n áp trên ñư ng dây c a m ng ñi n ñ a phương.

50
52
53

5.2.2. Xác ñ nh t n th t ñi n áp trên ñư ng dây có ph t i phân b ñ u
5.2.3. T n th t ñi n áp trên ñư ng dây có dây trung tính
5.2.4. Xác ñ nh t n th t ñi n áp trong m ng ñi n ñ a phương kín
5.2.5. ði u ch nh ñi n áp trong lư i phân ph i

55
57
59
64

1

Chương 6: L A CH N TI T DI N DÂY D N TRONG M NG ðI N
ð A PHƯƠNG
6.1. Khái ni m chung
6.2. L a ch n ti t di n dây trên không và cáp theo ñi u ki n phát nóng
6.3. L a ch n ti t di n dây và cáp theo ñi u ki n t n th t ñi n áp cho phép
6.4. L a ch n ti t di n dây theo ñi u ki n phí t n kim lo i màu ít nh t
6.5. L a ch n ti t di n dây theo m t ñ dòng ñi n kinh t
6.6. L a ch n ti t di n dây trong m ng kín
Chương 7: L A CH N THI T B ðI N
7.1. Khái ni m chung

72
72
72
74
76
81
84
89
89

7.2.Tính toán ng n m ch trong h th ng cung c p ñi n
7.3. L a ch n thi t b và các tham s theo ñi u ki n làm vi c lâu dài
7.4. Ki m tra các thi t b ñi n

89
93
94

7.5. L a ch n máy c t ñi n
7.6. Ch n và ki m tra máy c t ph t i
7.7. Ch n và ki m tra dao cách ly
7.8. Ch n và ki m tra c u chì

96
9...
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUI NHƠN
KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
---o0o---
TRƯƠNG MINH TẤN
GIÁO TRÌNH
HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN
Qui Nhơn, 2009
Giáo trình Cung Cấp Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cung Cấp Điện - Người đăng: Trần Trọng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Giáo trình Cung Cấp Điện 9 10 991