Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 3 lần
http://www.ebook.edu.vn
TËp bµi gi¶ng m«n häc cung cÊp ®iÖn dïng chung cho ngµnh HT§ vµ
c¸c ngµnh ®iÖn kh¸c hoÆc c¸c ngµnh kh¸c cã liÖn quan. §©y chØ lµ tµi
liÖu tãm t¾t dïng lµm bµi gi¶ng cña t¸c gi¶ Tr©n TÊn Lîi. Khi sö dông
cho c¸c ®èi tîng kh¸c nhau t¸c gi¶ sÏ cã nh÷ng thªm bít cho phï
hîp h¬n.
Ch¬ng I
Bµi më ®Çu:
C¸c tµi liÖu tham kh¶o:
1. Gi¸o tr×nh CC§ cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn xuÊt b¶n 1978 (b¶n in roneo).
2. Gi¸o tr×nh CC§ (tËp 1 vµ 2)
NguyÔn C«ng HiÒn vµ nhiÒu t¸c gi¶ xuÊt b¶n 1974,1984.
3. ThiÕt kÕ CC§ XNCN.
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn (b¶n in roneo khoa TC t¸i b¶n).
4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ vµ qui hoach m¹ng ®iÖn ®Þa ph¬ng
§Æng Ngäc Dinh vµ nhiÒu t¸c gi¶.
5. Gi¸o tr×nh m¹ng ®iÖn
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn.
Mét sè tµi liÖu níc ngoµi hoÆc dÞch:
1. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1972
2. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
Tg: Epmulov NXB-N¨ng lîng 1976
3. S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn (tËp I & II s¸ch dÞch).
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1980.
Giíi thiÖu c¸c ch¬ng cña gi¸o tr×nh:
Ch¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TH-CC§.
Ch¬ng II:
Phô t¶i ®iÖn.
Ch¬ng III:
C¬ së so s¸nh-kinh tÕ kü thuËt trong CC§.
Ch¬ng IV:
S¬ ®å CC§ vµ tr¹m biÕn ¸p.
Ch¬ng V:
TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn trong xÝ nghiÖp.
Ch¬ng VI:
X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn trong m¹ng ®iÖn.
Ch¬ng VII:
TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch.
Ch¬ng VIII:
Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn.
Ch¬ng IX:
Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¹ng xÝ nghiÖp.
Ch¬ng X:
B¶o vÖ r¬-le trong m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
Ch¬ng XI:
Nèi ®Êt vµ chiÕu s¸ng.
Ch¬ng XII:
ChiÕu s¸ng c«ng nghiÖp.
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ HT-CC§
1.1 Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng ®iÖn:
Ngµy nay khi nãi ®Õn hÖ th«ng n¨ng lîng, th«ng thêng ngêi ta thêng h×nh dung nã lµ
hÖ th«ng ®iÖn, t¬ng tù nh vËy ®«i lóc ngêng ta gäi Khoa ®iÖn lµ Khoa n¨ng lîng, ®ã
kh«ng ph¶i lµ hiÖn tîng ngÉu nhiªn mµ nã chÝnh lµ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. Lý do lµ ë chç
n¨ng lîng ®iÖn ®· cã u thÕ trong s¶n xuÊt,khai th¸c vµ truyÒn t¶i, cho nªn hÇu nh to¸n
bé n¨ng lîng ®ang khai th¸c ®îc trong tù nhiªn ngêi ta ®Òu chuyÓn ®æi nã thÇnh ®iÖn
n¨ng tríc khi sö dông nã. Tõ ®ã h×nh thµnh mét hÖ thèng ®iÖn nh»m tryuÒn t¶i, ph©n phèi
vµ CC§ ®iÖn n¨ng ®Õn tõng hé sö dông ®iÖn.
Mét sè u ®iÓm cña ®iÖn n¨ng:
+ DÔ chuyÓn ho¸ thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c (Quang, nhiÖt, ho¸ c¬ n¨ng…).
+ DÔ chuyÒn t¶i vµ truyÒn t¶i víi hiÖu suÊt kh¸ cao.
+ Kh«ng cã s¾n trong tù nhiªn, ®Òu ®îc khai th¸c råi chuyÓn ho¸ thµnh ®iÖn n¨ng. ë n¬i
sö dông ®iÖn n¨ng l¹i dÏ dµng chuyÓn thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c
Ngµy nay phÇn
lín n¨ng lîng tù nhiªn kh¸c ®îc khai th¸c ngay t¹i chç råi ®îc ®æi thµnh ®iÖn n¨ng (VD
NM nhiÖt ®iÖn thêng ®îc x©y dùng t¹i n¬i gÇn nguån than; NM thû ®iÖn gÇn nguån
níc…). §ã còng chÝnh lµ lý do xuÊt hiÖn hÖ thèng tryÒn t¶i, ph©n phèi vµ cung cÊp ®iÖn
n¨ng mµ chung ta thêng giä lµ hÖ th«ng ®iÖn.
§Þnh nghÜa:
HÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c kh©u s¶n xuÊt ra ®iÖn n¨ng; kh©u tryÒn t¶i; ph©n
phèi vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng ®Õn tËn c¸c hé dïng ®iÖn (xem HV.)
NL s¬ cÊp
~
~
NM§1
NM§2
10 kV
10 kV
110 kV
220 kV
35 kV
6; 10 kV
0,4 kV
ph©n phèi & cung
cÊp ®iÖn n¨ng
(CC§)
s¶n xuÊt & tryÒn t¶i
(ph¸t dÉn ®iÖn)
HV. 01
GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 9 10 376