Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 11398 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BIEN DAN DUNG
•
•
A

A

vA CONG

NGHIEP
•

SAcH DUNG CHO cAc TRUONG DAO T~O H~ TRUNG HqC CHUYEN NGHI~P

-~' -

~

NII A XUAT BAN GlAD Dl)C

vii VAN TAM

GIAOTRINH

BIEN DAN DUNG vA CCNG NGHIEP
• •
•
Stich dung cho ctic tntimg dtlo

t~o h~

Trung h"c chuyen nghi~p

.(Taj ban liin Ihl1 ba)

NHA XUAT BAN GIAO Dl,JC

Vi~c tlf chuc bi~n sopn va xuBt ban mqt s6' giao trinh phl!-c u~ cho aao tpo cac
chuy~n

ngdnh Di~n - D~n tii, Cd khi - Dgng lIlc d cac trllilng THCN - DN la
m(it sl/ cO' gdng lan cua VI!- Trung hQc chuy~n nghi~p - Dpy nghi va Nhd xuBt
ban GUio dl!-c, nhdm titng bll(jc th6ng nhtit n(ii dung ~y va hQe d roc trlldng
THCN tr€n toan qutiC.
Ngi dung coo gUio trinh eta a/JrlC .niy d(lng tTin cd Sd kt thita nhiing nQi dung
allt/c gidng dpy lJ cac tnJilng, ktt h{IP um nhitng n(ii dung mm nMm ctap I1ng y€u
cdu nang cao cha't IIlt;1ng dao tpa phlLc v!-' s{I nghi~p cdng nghiep hoo, hi~n d{Li
h6a. Di cttdng coo gUio trinh eta att(/C VI!- Trung hg~ chuyen nghi~p - Dg.y nghi
tham khdo j kiln cua mQt s6' trttilng nhtt : Trttilng Cao adng Cdng nghi~p Hd
N(ii, Tntilng THVi~t -Hung, Trllilng TH Cong ngh~p II, Trliilng TH Cong ngh~p
III V.v ... va dii nh(in allt/c nhiiu j kiln thitt thl/c, giup cho tac gid bien sog.n phil
N!P h<1n.
Giao tnnh do cdc nha giao c6 nhilu kinh nghi~m gidng ~y d cdc trttilng Dpi
hgc, Cao acing, THCN bi€n sopn. GUio trinh allf/C bien sog.n ngdn ggn, di hie"u,
bO'sung nhilu kie" thuc mm va bien sopn theo quan ailm md, nghia la, ai c(ip
nhilng nQi dung Cd ron, c6t yeu ai tily theo tinh chtit Clla cac nganh ngh€ dao
tpo ma nha trllilng tit ailu chinh cho thich hfIP va khdng trai vm quy tJ.inh cua
chlldng trinh khung cWo tpo THCN.
Tuy cac tac gid aa co nhilu c(/ gdng khi bien sopn, nhttng giao trinh
cMc khdng tranh khat nhiing khrem khuy~t. VI!- Trung hgc chuy~n nghiqp Dpy nghi a€ nghj cac trllilng su d¥ng nhiing giao tnnh xu6t ban ldn nay al b{/
sung cho ngu6n gicio trinh dang rot thitu hi~ nay, nMm phl!-c v!-' CM vi4c ~y
va hgc cua cac trllilng aq.t chtit llif!ng cao hdn. Cac gicio trinh nay ciing rat bd
ich dOi vm a(ii ngil ki thu4t vren, -cdng nhan ki thu(it de' nang cao ki€n thuc va
tay nghi cho minh.
Hy vgng nh(tn att{1C 81/ gop j coo cac tnJilng va bpn dt?c ae' nhitng girio trinh
allf/C bi~n sopn ti~p ho4c ld'n tcii ban sau co chilt lll(/ng tm hdn. Mgi gop j:an gm
vi NXB Giao d,!c -81 Tr6n Httng Dr;I..o -Hil. Ngi.
VliTHCN-DN

3

Mtiddu
Gido trinh Dl~N DAN DVNG vA CONG NGHltp dll(jc bi~n sOt;ln d€
clldng do L'¥ THeN - DN, Be) Giaa dl;'...
BIEN
DAN
DUNG
A A
vA
CONG
NGHIEP
SAcH
DUNG
CHO
cAc
TRUONG
DAO
T~O
H~
TRUNG
HqC
CHUYEN
NGHI~P
--
~'
-
~
N
II
A
XUAT
BAN
GlAD
Dl)C
Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp 9 10 791