Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình điện tử công suất

Được đăng lên bởi 0611vpt
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1

CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT CƠ BẢN
Các phần tử bán dẫn công suất được sử dụng trong sơ đồ các bộ biến đổi như các
khoá điện tử, gọi là các van bán dẫn; khi mở dẫn dòng thì nối tải vào nguồn, khi khoá thì
ngắt tải ra khỏi nguồn, không cho dòng điện chạy qua. Các van bán dẫn có thể đóng cắt
được dòng điện lớn nhưng lại được điều khiển bởi các tín hiệu công suất nhỏ, tạo bởi các
mạch điện tử công suất nhỏ. Quy luật nối tải vào nguồn phụ thuộc vào sơ đồ bộ biến đổi
và phụ thuộc vào cách thức điều khiển các van trong bộ biến đổi.
Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và các đặc tính cơ bản của các phần tử bán dẫn là điều
vô cùng quan trọng để có thể sử dụng đúng và phát huy hết hiệu quả của các phần tử bán
dẫn trong các ứng dụng cụ thể. Tính năng kỹ thuật chủ yếu của các phần tử bán dẫn công
suất thể hiện qua khả năng chịu điện áp và các đặc tính liên quan tới quá trình đóng cắt
cũng như vấn đề điều khiển chúng. Các phần tử bán dẫn công suất đều có những đặc tính
cơ bản chung đó là:
- Các van bán dẫn chỉ làm việc trong chế độ khoá, khi mở cho dòng chạy qua thì có
điện trở tương đương rất nhỏ, khi khoá không cho dòng chạy qua thì có điện trở tương
đương rất lớn. Nhờ đó tổn hao công suất trong quá trình làm việc sẽ có giá trị rất nhỏ.
- Các van bán dẫn chỉ dẫn dòng theo một chiều khi phần tử được đặt dưới điện áp
phân cực thuận. Khi điện áp đặt lên phần tử phân cực ngược, dòng qua phần tử chỉ có giá
trị rất nhỏ, cỡ mA, gọi là dòng rò.
Về khả năng điều khiển, các van bán dẫn được phân loại thành:
- Van không điều khiển, như điôt.
- Van có điều khiển, trong đó lại phân ra:
+ Điều khiển không hoàn toàn, như tiristo, triac.
+ Điều khiển hoàn toàn, như bipolar tranzito, MOSFET, IGBT, GTO.
1.1 ĐIÔT
Điôt là phần tử được cấu tạo bởi một
lớp tiếp giáp bán dẫn p-n. Điôt có hai cực,
anôt A là cực nối với lớp bán dẫn kiểu p,
catôt K là cực nối với lớp bán dẫn kiểu n.
Dòng điện chỉ chạy qua điôt theo chiều từ
A đến K khi điện áp UAK dương. Khi UAK
âm, dòng qua điôt gần như bằng không.
Cấu tạo và ký hiệu của điôt biểu diễn trên
hình 1.1.

Anôt

A

p
n

D
Catôt

a)

K

b)

Hình 1.1. Điôt: a) Cấu tạo; b) Ký hiệu

1.1.1 Cấu tạo của điôt
Tiếp giáp bán dẫn p-n là bộ phận cơ bản trong cấu tạo của một điôt. Ở nhiệt độ môi
trường, các điện tử tự do trong lớp bán dẫn n khi khuếch tán sang lớp bán dẫn p sẽ bị
trung hoà bởi các ion dương ở đây. Do các điện tích trong vùng tiếp giáp tự trung hoà lẫn
nhau nên vùng này trở nên nghèo điện tích, hay là vùng có điện trở lớn. Tuy nhiên vùng
n...
1
CHƯƠNG 1
CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUT CƠ BẢN
Các phần tử n dn công suất được sử dụng trong đcác bộ biến đổi ncác
khoá điện tử, gọi là các van bán dẫn; khi mở dẫn dòng thì ni tải vào nguồn, khi khoá thì
ngắt tải ra khỏi nguồn, không cho dòng điện chạy qua. Các van bán dẫn có thđóng cắt
được dòng điện lớn nhưng lại được điều khiển bởi các tín hiệu công suất nhỏ, tạo bởi các
mch điện tcông suất nhỏ. Quy luật nối tải vào nguồn phụ thuộc vào sơ đồ bộ biến đổi
và ph thuộc vào cách thức điu khin các van trong b biến đổi.
Hiểu rõ nguyên hot động các đc tính bản của các phần tử bán dẫn là điều
cùng quan trọng để có thể sdụng đúng và phát huy hết hiệu qucủa c phần tử bán
dẫn trong các ứng dụng cụ thể. Tính năng k thuật chủ yếu của các phần tử bán dẫn công
suất thể hiện qua khả năng chịu điện áp và c đặc nh liên quan tới quá trình đóng cắt
cũng như vấn đề điều khiển chúng. Các phần tử bán dẫn công suất đều những đặc tính
cơ bản chung đó là:
- c van bán dn chlàm việc trong chế đkhoá, khi mở cho dòng chy qua thì có
điện trở ơng đương rất nhỏ, khi khoá không cho dòng chạy qua thì điện trở tương
đương rất lớn. Nhờ đó tổn hao công suất trong quá trình làm việc sẽ có giá trị rất nhỏ.
- Các van n dẫn chỉ dẫn dòng theo một chiều khi phần tđược đặt dưới điện áp
phân cực thun. Khi điện áp đặt lên phần tử phân cực ngược, dòng qua phần tử chỉ có giá
trị rất nhỏ, cỡ mA, gi là dòng.
Về khả năng điều khiển, các van bán dẫn được phân loại thành:
- Van không điều khiển, như điôt.
- Van có điều khiển, trong đó lại phân ra:
+ Điều khiển không hoàn toàn, như tiristo, triac.
+ Điều khiển hoàn toàn, n bipolar tranzito, MOSFET, IGBT, GTO.
1.1 ĐIÔT
Điôt phn tử được cấu tạo bởi một
lớp tiếp giáp bán dẫn p-n. Điôt hai cực,
anôt A cc nối với lớp bán dẫn kiểu p,
catôt K cực nối với lớp bán dẫn kiểu n.
Dòng điện chỉ chạy qua điôt theo chiều từ
A đến K khi điện áp U
AK
dương. Khi U
AK
âm, dòng qua điôt gần như bằng không.
Cấu tạo và hiệu của điôt biểu din trên
hình 1.1.
Anôt
Catôt
p
n
A
K
D
)
a
)
b
Hình 1.1. Điôt: a) Cấu tạo; b) Ký hiệu
1.1.1 Cu tạo của điôt
Tiếp giáp n dẫn p-n bphn cơ bản trong cấu tạo của một điôt. nhiệt độ i
trường, các điện tử tự do trong lớp bán dẫn n khi khuếch n sang lớp bán dẫn p sẽ b
trung hoà bởi các ion dương ở đây. Do các điện tích trong vùng tiếp giáp tự trung hoà ln
nhau n vùng này trnên nghèo điện tích, hay vùng có điện trlớn. Tuy nhiên vùng
nghèo điện tích này chmở rộng ra đến một độ dày nhất định vì bên vùng n khi các
điện tử di chuyển đi sẽ để lại các ion dương, còn bên vùng p khi các điện tử di chuyển
đến snhập vào lớp c điện tử htrị ngoài cùng, to nên các ion âm. Các iony nằm
giáo trình điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình điện tử công suất - Người đăng: 0611vpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
giáo trình điện tử công suất 9 10 246