Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 3

Được đăng lên bởi Phiêu Du
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Hµ Ngäc Th¾ng
Ch¬ng 3
C¸c ph¬ng ph¸p håi tiÕp tèc ®é vµ dßng
®iÖn
3.1 Kh¸i niÖm chung
Håi tiÕp tèc ®é vµ dßng ®iÖn lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn
tèc ®é ®éng c¬. §Ó ®iÒu khiÓn ®îc tèc ®é ®éng c¬ ngêi ta ph¶i biÕt ®îc gi¸ trÞ ®Çu ra cña
hÖ thèng (ë ®©y lµ tèc ®é ®éng c¬) ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp ë ®Çu vµo (®iÖn ¸p,
dßng ®iÖn, tÇn sè ...) ®Ó ®¹t ®îc tèc ®é mong muèn. §Ó håi tiÕp ®îc dßng ®iÖn vµ tèc ®é
ta ph¶i ®o ®îc dßng ®iÖn vµ tèc ®é. ThiÕt bÞ thùc hiÖn c«ng viÖc nµy ngêi ta gäi chung lµ
thiÕt bÞ ®o lêng. §é chÝnh x¸c cña c¸c thiÕt bÞ ®o lêng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt
lîng ®iÒu chØnh bëi v× nhiÖm vô cña nã lµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ ®Ó
tõ ®ã ®i ®iÒu khiÓn nã. Do vËy yªu cÇu ®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ®o lêng lµ ph¶i ®¶m b¶o ®é
chÝnh x¸c cao trong c¶ chÕ ®é ®éng vµ chÕ ®é tÜnh, ngoµi ra ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ ¶nh
hëng cña nhiÔu lo¹n bªn ngoµi.
Trong thùc tÕ ®Ó ph¶n håi tèc ®é ngêi ta thêng sö dông m¸y ph¸t tèc vµ c¸c bé ®o tèc
®é xung sè, ®Ó ph¶n håi dßng ®iÖn ngêi ta sö dông c¸c m¹ch ®o dßng.
3.2 M¸y ph¸t tèc
M¸y ph¸t tèc lµ m¸y ®iÖn nhá, lµm viÖc ë c®é m¸y ph¸t vµ thùc hiÖn chøc n¨ng biÕn
®æi chuyÓn ®éng quay cña trôc thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ra.
Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh cña m¸y ph¸t tèc nh sau:
dt
d
.Kn.KU
1F
α
==
(3.1)
trong ®ã:
: ®iÖn ¸p ra cña m¸y ph¸t tèc.
F
U
K, K1: lµ nh÷ng hÖ sè khuÕch ®¹i.
N: vËn tèc quay cña r«tor (vßng/phót)
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 3 - Người đăng: Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 3 9 10 263