Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 5

Được đăng lên bởi Phiêu Du
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Sinh viªn: Hµ Ngäc Th¾ng Líp: §KT§ 2_K42
Ch¬ng 5
X©y dùng C¸c thuËt to¸n ®IÒu khiÓn
Khi tiÕn hµnh thiÕt kÕ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng nãi chung, c«ng viÖc ®Çu tiªn ta
ph¶i x©y dùng m« h×nh to¸n häc cho ®èi tîng. C«ng viÖc nµy cung cÊp cho ta nh÷ng hiÓu
biÕt vÒ ®èi tîng, gióp ta thµnh c«ng trong viÖc tæng hîp bé ®iÒu khiÓn.
Mét c«ng viÖc quan träng kh«ng kÐm gióp ta gi¶i quyÕt tèt bµi to¸n lµ chän luËt ®iÒu khiÓn
cho hÖ thèng.
Tõ m« h×nh vµ yªu cÇu kü thuËt, ta ph¶i chän luËt ®iÒu khiÓn thÝch hîp cho hÖ thèng. §a
kÕt qu¶ cña viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng ®¹t theo mong muèn.
HiÖn nay trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng, mçi ph¬ng ph¸p cho ta
mét kÕt qu¶ cã u ®iÓm riªng.
Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc, yªu cÇu kü thuËt vµ m« h×nh ®èi tîng mµ ta chän luËt
®iÒu khiÓn phï hîp.
5.1 LuËt ®iÒu khiÓn kinh ®iÓn:
5.1.1 LuËt ®iÒu khiÓn tû lÖ, vi ph©n, tÝch ph©n
NhiÒu n¨m tríc ®©y c¸c luËt ®iÒu khiÓn kinh ®iÓn nµy chiÕm u thÕ trong ngµnh tù ®éng
ho¸, cã thÓ coi lµ bé ®iÒu khiÓn lý tëng cho c¸c ®èi tîng liªn tôc.
C¸c bé ®iÒu khiÓn PI, PD, PID thùc sù lµ c¸c bé ®iÒu khiÓn ®éng mµ viÖc thay ®æi c¸c tham
sè cña nã cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi ®Æc tÝnh ®éng vµ tÜnh cña hÖ thèng.
5.1.1.1 LuËt ®iÒu khiÓn tû lÖ (P):
TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn u(t) tû lÖ víi tÝn hiÖu vµo e(t)
Ph¬ng tr×nh vi ph©n m« t¶ ®éng häc
u(t)= Km.e(t)
Trong ®ã: u(t) lµ tÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn.
e(t) tÝn hiÖu vµo.
Km lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé ®iÒu khiÓn.
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 5 - Người đăng: Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giáo trình Điện Tử Công Suất - Chương 5 9 10 734