Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện tử công suất

Được đăng lên bởi duantran72
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 23 lần
n bài đin tng sut 1
Trang 1/ Chương 1_M đầu © Hunh Văn Kim
Moân hoïc ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT
( Maïch ñieän töû coâng suaát, ñieàu khieån vaø öùng duïng )
Taøi lieäu tham khaœo:
- tieáng Anh
: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid
Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004.
- tieáng Vieät
: - Baøi giaûng Ñieän tuû coâng suaát 1 & Baøi taäp, PTS. Nguyeãn vaên Nhôø, Khoa
Ñieän & Ñieän töû, ÑHBK TP HCM
- Ñieän tuû coâng suaát, NGUYEÃN BÍNH, Haønoäi, nhaø xuaát baûn KHKT
- Ñieän töû coâng suaát vaø ñieàu khieån ñoäng cô ñieän, ( dòch töø tieáng Anh )
Chöông 1 :
MÔÛ ÑAÀU
I.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM:
- Caùc teân goïi cuûa moân hoïc:
Ñieän töû coâng suaát (Power Electronics)
Ñieän töû coâng suaát lôùn.
Kyõ thuaät bieán ñoåi ñieän naêng.
- ÑTCS laø moät boä phaän cuûa Ñieän töû öùng
duïng hay Ñieän töû coâng nghieäp.
Hình 1.0 : Sô ñoà khoái thieát bò ÑTCS
- Phaân loaïi caùc boä Bieán Ñoåi (BBÑ - Converter) theo muïc ñích:
AC --> DC: chænh löu
AC --> AC: BBÑ aùp AC, Bieán taàn.
DC --> DC: BBÑ aùp DC
DC --> AC: Nghòch löu
- Boä Bieán Ñoåi = Maïch ÑTCS + boä ÑIEÀU KHIEÅN
Maïch ÑTCS giôùi haïn ôû caùc sô ñoà söû duïng linh kieän ñieän töû laøm vieäc ôû cheá ñoä ñoùng ngaét,
goïi laø Ngaét Ñieän Ñieän Töû (NÑBD) hay Baùn Daãn duøng cho bieán ñi naêng löôïng ñieän.
Boä ÑIEÀU KHIEÅN = Maïch ñieàu khieån voøng kín (neáu coù) + Maïch phaùt xung.
Maïch phaùt xung cung caáp doøng, aùp ñieàu khieån caùc NÑBD ñeå chuùng coù theå ñoùng ngaét theo
trình töï mong muoán.
Ví duï Ngaét Ñieän Baùn Daãn: Diod, Transistor, SCR ...
- BBÑ coøn coù theå phaân loaïi theo phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa NÑBD.
I.2 NGAÉT ÑIEÄN BAÙN DAÃN:
Coøn goïi laø ngaét ñieän ñieän töû ( NÑÑT ), laø caùc linh kieän ñieän töû duøng trong maïch ÑTCS
ñöôïc lyù töôûng hoùa ñ caùc khaûo saùt cuûa maïch ÑTCS coù giaù trò toång quaùt bao goàm ( hình 1.1 ):
- DIODE ( chænh löu ): Phaàn töû daãn ñieän moät chieàu coù hai traïng thaùi:
BBÑ
http://www.ebook.edu.vn
Giáo trình điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện tử công suất - Người đăng: duantran72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Giáo trình điện tử công suất 9 10 390