Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện tử môn vi mạch

Được đăng lên bởi nguyentrung2a-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LaI NOIBAU
& w s&
Ngay nay voi nhtrng tien bo khoa h9C ky thuat, cac thiet bi Dien tit da
trd nen ra't gfrn gui vdi cuoc s6ng con nguoi, chiing ta va no co khanang giai
quyet nhtrng van trong xa hoi. Tu' do no da thoi thiic sinh vien cua cac tnrcng
Dai h9C, nhat la sinh vien nganh Dien-Dien tit tim toi nghien cau (M giai quy'et
va'n d~ ky thuat, phuc vu cho nhu cfru ngay cang cao cua xa b.Qi.
Mon "vi mach so' " la ra't cfrn thiet cua chuang trmh dao tao a cac tnrong
Dai h9C. Nharn cung cap cho sinh vien nhtrng kien tlurc can ban . Nha't la
trong thoi Ji~m hien nay, nganh Ky thuat so' dang phat tricn ra't manh me . Do
do va'n d~ d~t ra la sinh nganh dien noi chung phai tiep can vdi linh vue nay
khong chi tren ly thuyet . Noi each khac , sinh vien phai thirc hanh tren mach
thuc t€ hoac khao sat qua cac chuang trlnh mo phong tren may tinh .Gitip cho
sinh vien ky nang Hip mach, do dat, v~n hanh, sita chtra,
Xua't phat tir y nghia tren, d6ng thoi vdi muc dich gop phan nho be va
da dang hoa d6 dung day hoc cho giao vien, chiing em da thuc hien d~ tai bien
soan "giao trinh dien tit mon vi mach s6".
NQi dung d~ tai du<,1choan thanh tren co sa kien thuc da duoc h9C trong
nha tnrong , cung vdi viec tham khao mot so' sach , tai lieu ;va dac biet la cac
Th~y co cac bQ mon nhfit la bQ mon vi mach va su pharn.
D~ hoan thanh t~p "Luan van to"tnghiep", cluing da lam viec ra't can IVc
va vdi ta't ~a niern say me cua minh .Day la mot cong viec h€t sue kho khan va
phiic tap, do nang IVc va thoi gian co han chung em khong tranh khoi sai xot,
chung em mong nhan diroc su chi d~n cua Thfry co huang d~n, giao vien duyet
va hoi d6ng cham Luan van. Chung em xin chan thanh earn on quy Th~y co
da chi d~n .

Truong fJ{li hoc Su Ph{l11lKy Thuijt Thanh Ph{/ HiJ Chi Millh .
!I'

Sinh v Len t.huc hi~n

.

'"

?

TAl LIEU
THAM KHAO
•

~ •. (3;4.0I
I

Ta.c

"'"l

ViIM

uw.

.

T de

h4nh

-.

bO.

~d:

no, n~.
"'"

N,"UYEN \Hlu l'\-HJdN (i-

\'oo'~ ke:.

~ -,,!KB:
''A

,I

~

ltlAN -rnANH MAl.

AI

Ma.c:h

bO.I

M~

·1
-rt,
~I(I, ~ \ n..b

NX'B :
'2...

Vi

,J

I

3· Th\et ke l~k m~ bO .
I
""
f"
Tac
~ "1 ~ NG-U'f'EN
Tl-\UY VAN.
t(roa.. ~

NX"'&:

4- ' t>l(ti:tal.
,-:1
I

S'.

a.c

.

S~.biJltT\b.

, ..,

~Q,

v'a k~ -th~

!

Jl.ON AlJ)

-r.TOCCI• .

ccic 1W, ~~ ~.

, I

;'

MUCLUC
•
•
~ W .2$

Nhiern vu

d6 an

:

Nh an
~ xet
, cua can
in
Nh an
~ xet
, cua
? can
in
Loi earn ta :
PHAN A :.PHAN
?

T.,rl

.

b Quang
~ hiro
d"'an:
b Qp
~ h?an biien
~ :

.
.
.

GIGI THltU :
"'

.\

~

•

CHuv...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện tử môn vi mạch - Người đăng: nguyentrung2a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình điện tử môn vi mạch 9 10 729