Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện tử

Được đăng lên bởi Đức Nguyễn
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng

 

✁

✂

✄

☎

✆

✝

✞

✟

✠

✡

✠

☛

✂

☞

✌

✍

✌

✎

✄

✝

✏

THIEÁT BÒ CHÍNH CHO CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP
I.Thieát bò chính bao goàm caùc phaàn chöùc naêng :
Phaàn nguoàn nuoâi moät chieàu oån ñònh cung caáp caùc ñieän theá chuaån cho cho caùc
thöïc taäp.
Nguoàn xoay chieàu.
Maùy phaùt tín hieäu
II.Ñaëc tröng vaø chöùc naêng cuûa thieát bò chính nhö sau :
✑

✑

✑

NGUOÀN NUOÂI DC
1. NGUOÀN DC KEÙP (DC POWER SUPPLY)
A. Nguoàn DC coá ñònh : 5V/3A, 12V/3A, coù baûo veä quaù taûi.
2. NGUOÀN DC ÑIEÀU CHÆNH (DC ADJUST POWER SUPPLY)
Nguoàn DC thay ñoåi lieân tuïc ñöôïc : 0V… 30V/1A, coù baûo veä quaù taûi.
MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU
Taát caû caùc maùy phaùt laø ñoäc laäp töï ñoäng ñieàu chænh theo cheá ñoä nguoàn DC
ñieàu chænh.
3. NGUOÀN XOAY CHIEÀU:
− Taàn soá : 50Hz. Theá ra : 6Vms, 9Vms, 12Vms, 18Vms, 24Vms . Coù choáng quaù
taûi.
4. BOARD THÖÛ (BREADBOARD) :
5. PHUÏ TUØNG :
− Daây noái coù ñaàu caém – Caàu chì – daây nguoàn AC .

III.CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP VEÀ ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN
ST
T
1

2

DANH MUÏC

VAÄT TÖ

− Noäi quy chöông trình, thieát bò thöïc taäp
vaø duïng cuï ño.

- Boä thöïc taäp
- Ñoàng hoà VOM

− Kyõ thuaät xi haøn

Daây ñoàng: Ø20
0,5m/1hs
Chì haøn, nhöïa thoâng
Giaáy nhaùm, dao

Giaùo trình thöïc haønh linh kieän ñieän töû

1

Tröôøng

 

✁

✂

✄

☎

✆

✝

✞

✟

✠

✡

✠

☛

✂

☞

✌

✍

✌

✎

✄

✝

✏

Linh kieän thuï ñoäng

Ñieän trôû, tuï ñieän, cuoän
daây caùc loaïi.
Relay, loa

4

Linh kieän tích cöïc

5

Linh kieän tích cöïc khaùc

6

Kyõ thuaät maïch in

7

Maïch chænh löu vaø ñieàu khieån ñieän aùp.

8

Phaân cöïc vaø khueách ñaïi transistor

9

Nguoàn caáp ñieän oån ñònh

Caùc loaïi
Diode,Transistor
UJT, SCR, DIAC,TRAC
Quang trôû, opto, led 7
ñoaïn.
Maïch in 3x4cm/1hs
Thuoác ngaâm, vieát loâng
daàu
Giaáy nhaùm, xaêng thôm,
boâng goøn.
Ñieän trôû vaø tuï ñieän caùc
loaïi
Diode, Scr, diac, triac,
ñeøn
Ñieän trôû vaø tuï ñieän caùc
loaïi
BJT, JFET, MOSFET
Ñieän trôû vaø tuï ñieän caùc
loaïi
C1815, D468,
A1015,C1061
7812,7912,LM337,
LM317

10
11
12

Caùc maïch öùng duïng
Caùc maïch öùng duïng(tt)
Oân taäp – Kieåm tra.

3

Baøi 1: NOÄI QUY CHÖÔNG TRÌNH, THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP VAØ
DUÏNG CUÏ ÑO
I.
1.
2.
3.
4.

Noäi dung:
Noäi quy phoøng thöïc taäp
Giôùi thieäu chöông trình thöïc haønh.
Giôùi thieäu caùc ñoà duøng thöïc haønh
Phöông phaùp ño giaù trò ñieän trôû

Giaùo trình thöïc haønh linh kieän ñieän töû

2

Tröôøng

5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.

 

✁

✂

✄

☎

✆

✝

✞

✟

✠

✡

✠

☛

✂

☞

✌

✍

✌

✎

✄

✝

✏

Phöông phaùp ño ñieän aùp, doøng ñieän
...
Tröôøng
Giaùo trình thöïc haønh linh kieän ñieän töû
1
THIEÁT BÒ CHÍNH CHO CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP
I.Thieát bò chính bao goàm caùc phaàn chöùc naêng :
Phaàn nguoàn nuoâi moät chieàu oån ñònh cung caáp caùc ñieän theá chuaån cho cho caùc
thöïc taäp.
Nguoàn xoay chieàu.
Maùy phaùt tín hieäu
II.Ñaëc tröng vaø chöùc naêng cuûa thieát bò chính nhö sau :
NGUOÀN NUOÂI DC
1. NGUOÀN DC KEÙP (DC POWER SUPPLY)
A. Nguoàn DC coá ñònh : 5V/3A,12V/3A, coù baûo veä quaù taûi.
2. NGUOÀN DC ÑIEÀU CHÆNH (DC ADJUST POWER SUPPLY)
Nguoàn DC thay ñoåi lieân tuïc ñöôïc : 0V…30V/1A, coù baûo veä quaù taûi.
MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU
Taát caû caùc maùy phaùt laø ñoäc laäp töï ñoäng ñieàu chænh theo cheá ñoä nguoàn DC
ñieàu chænh.
3. NGUOÀN XOAY CHIEÀU:
Taàn soá : 50Hz. Theá ra : 6Vms, 9Vms, 12Vms, 18Vms, 24Vms . Coù choáng quaù
taûi.
4. BOARD THÖÛ (BREADBOARD) :
5. PHUÏ TUØNG :
Daây noái coù ñaàu caém – Caàu chì – daây nguoàn AC .
III.CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP VEÀ ÑIEÄN TÖÛ CÔ BAÛN
ST
T
DANH MUÏC VAÄT TÖ
1 Noäi quy chöông trình, thieát bò thöïc taäp
vaø duïng cuï ño.
- Boä thöïc taäp
- Ñoàng hoà VOM
2 Kyõ thuaät xi haøn
Daây ñoàng: Ø20
0,5m/1hs
Chì haøn, nhöïa thoâng
Giaáy nhaùm, dao
Giáo trình điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện tử - Người đăng: Đức Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Giáo trình điện tử 9 10 130