Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Điều khiển logic và PLC

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 14452 lần   |   Lượt tải: 117 lần
TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG

ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC
Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học
ngành Điều khiển & Tự động hoá

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
HÀ NỘI - 2007

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ
§1.1 Những khái niệm cơ bản......................................................................................... 3
§1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic .................................................................. 8
§1.3. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic ........................................................... 11
§1.4. Các hệ mạch logic ............................................................................................... 15
§1.5. Grafcet - để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp ........................................... 17

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN
§2.l. Các thiết bị điều khiển.......................................................................................... 27
§2.2. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc ........................................................ 28
§2.3. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn.............................. 32
§2.4. Khống chế động cơ điện một chiều ..................................................................... 34

CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC
§3.1. Mở đầu................................................................................................................. 36
§3.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC.............................................................. 37
§3.3. Các vấn đề về lập trình ........................................................................................ 41
§3.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC ...................................................................... 47

CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A
§4.l. Cấu hình cứng....................................................................................................... 49
§4.2. Ghép nối .............................................................................................................. 53
§4.3. Ngôn ngữ lập trình............................................................................................... 54
CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S5
§5.l. Cấu tạo của họ PLC Step5.................................................................................... 58
§5.2. Địa chỉ và gán địa chỉ ....................................................
TS. NGUYN NHƯ HIN, TS. NGUYN MNH TÙNG
ĐIU KHIN LOGIC VÀ PLC
Sách chuyên kho dùng cho đào to Đại hc và Sau đại hc
ngành Điu khin & T động hoá
NHÀ XUT BN KHOA HC T NHIÊN VÀ CÔNG NGH
HÀ NI - 2007
Giáo trình Điều khiển logic và PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Điều khiển logic và PLC - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Giáo trình Điều khiển logic và PLC 9 10 511