Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trinh điều khiển logic

Được đăng lên bởi Hữu Cường
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 7063 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện
Bộ môn Tự Động - Đo Lường

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU
KHIỂN LOGIC
MÔN HỌC DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN KHOA ĐIỆN
KHOÁ CHÍNH QUY
Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết)

Người biên soạn:
Lâm Tăng Đức
Nguyễn Kim Ánh

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2005

Chương 0: Lý thuyết cơ sở

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

CHƯƠNG 0: LÝ THUYẾT CƠ SỞ (3T)
0.1. Khái niệm về logic trạng thái:
+ Trong cuộc sống hàng ngày những sự vật hiện tượng đập vào mắt chúng ta như:
có/không; thiếu/đủ; còn/hết; trong/đục; nhanh/chậm...hai trạng thái này đối lập
nhau hoàn toàn.
+ Trong kỹ thuật (đặc biệt kỹ thuật điện - điều khiển)
khái niệm về logic hai
trạng thái: đóng /cắt; bật /tắt; start /stop…
+ Trong toán học để lượng hoá hai trạng thái đối lập của sự vật hay hiện tượng
người ta dùng hai giá trị 0 &1 gọi là hai giá trị logic.
Các nhà khoa học chỉ xây dựng các “hàm“ & “biến“ trên hai giá trị 0 &1 này.
Hàm và biến đó được gọi là hàm & biến logic.
Cơ sở để tính toán các hàm & số đó gọi là đại số logic.
Đại số này có tên là Boole (theo tên nhà bác học Boole).
0.2. Các hàm cơ bản của đại số logic và các tính chất cơ bản của chúng:
B0.1_ hàm logic một biến:
Tên hàm

Bảng chân lý
x

Thuật toán
logic

0

1

Hàm không Y0

0

0

Y0 = 0
Y0 = x x

Hàm lặp

Y1

0

1

Y2

1

0

Ghi chú

Y1 =

Hàm đảo

Kí hiệu sơ đồ
kiểu khối điện
kiểu rơle
tử

Y2 = x

Hàm luôn
bằng 0

Hàm luôn
Y3 = 1
bằng 1
Y3 = x + x
B 0.2_ Hàm logic hai biến y = f(x1 ,x2 )
Hàm hai biến, mỗi biến nhận hai giá trị 0 &1, nên có 16 giá trị của hàm từ y0 → y15.

Hàm đơn vị Y3

Tên hàm
Hàm
không
Hàm và

1

1

Bảng chân lý
x1 0 0 1 1
x2 0 1 0 1
Y0

0 0 0 0

Y1

0 0 0 1

Hàm cấm Y2
x1

Thuật toán
logic
Y0 = x1. x 2+
x 1 .x2
Y1 = x1.x2

Kí hiệu sơ đồ
Kiểu khối điện
Kiểu rơle
tử

Ghi chú
Hàm luôn
bằng 0

0 0 1 0 Y2 = x 1 . x 2

Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

1

Chương 0: Lý thuyết cơ sở

Hàm lặp
Y3
x1
Hàm cấm
Y4
x2
Hàm lặp
Y5
x2

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

0 0 1 1 Y3 = x 1
0 1 0 0 Y4 = x 1. x2
0 0 1 1 Y5 = x 2

Hàm hoặc
Y6
loại trừ

Y6 = x 1. x2+
0 1 1 0 x1 . x 2
Y6 =x1 ⊕ x2

Hàm hoặc Y7

0 1 1 1 Y7 = x1 + x2

Hàm piec

Y8

1 0 0 0 Y8 = x 1 . x 2

Y9

0 1 1 1 Y9= x 1 ⊕ x 2

Hàm cùng
dấu
Hàm đảo
x1
Hàm kéo
theo x1
Hàm đảo
x2
Hàm kéo
theo x2
Hàm
cheffer
Hàm đơn
vị

x1

x2
0
1

0

1

1

1

1
1
Y15 = 1

Cộng
module

Y10 1 1 0 0 Y10 = x 1
Y11 1 0 1 1 Y11 = x 2 + x1
Y12 1 0 1 0 Y12 = x 2
Y13 1 1 0 1 Y13 = x 1 + x2
Y14 1 1 1 0 Y14 = x 1 + x 2
Y15 1 1 1 1 Y15 = x 1 +x1

x1

x2
0
1

x1

0

1
...
Đại Hc Đà Nng
Trường Đại Hc Bách Khoa
Khoa Đin
B môn T Động - Đo Lường
GIÁO TRÌNH MÔN HC ĐIU
KHIN LOGIC
MÔN HC DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN KHOA ĐIN
KHOÁ CHÍNH QUY
S đơn v hc trình: 4 (60 tiết)
Người biên son:
Lâm Tăng Đức
Nguyn Kim Ánh
Đà Nng, tháng 11 năm 2005
Giáo trinh điều khiển logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trinh điều khiển logic - Người đăng: Hữu Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Giáo trinh điều khiển logic 9 10 281