Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điều khiển số

Được đăng lên bởi Van Quang
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 5463 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LẠI KHẮC LÃI, NGUYỄN NHƯ HIỂN

GIÁO TRÌNH
ĐIỀU KHIỂN SỐ

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸTHUẬT
HÀ NỘI – 2007

2

Giáo trình điều khiển số

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn giáo trình Điều khiển số được viết dựa trên đề cương chi tiết
môn học Điều khiển số hiện đang dùng cho sinh viên ngành Điều khiển
tự động - Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, đồng thời các tác giả có
tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với chương trình đào tạo phần kiến
thức cơ sở bắt buộc đối với khối các trường kỹ thuật ngành Điện đã được
Hội đồng ngành thông qua tháng 2/2004.
Sách có thể được dùng làm tài liệu chính cho sinh viên ngành Điều
khiển tự động, ngoài ra sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho
sinh viên các ngành khác và cho học viên cao học Điện.
Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi còn nhiều sai sót, các tác
giả mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc.
Các tác giả

3

Giáo trình điều khiển số

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ
1.1. KHÁI NIỆM
Tuỳ theo tính chất của tín hiệu mà hệ thống điều khiển tự động được
phân thành hệ liên tục và hệ gián đoạn.
Nếu tất cả các phần tử trong hệ thống có tín hiệu truyền đi là liên tục
gọi là hệ thống liên tục.
Nếu trong mắt xích điều khiển có một khâu tín hiệu truyền đi là gián
đoạn gọi là hệ thống gián đoạn.
Trong bất kỳ hệ gián đoạn nào cũng có một phần tử làm nhiệm vụ
chuyển tín hiệu liên tục thành gián đoạn, quá trình đó gọi là quá trình
lượng tử hoá.
Hệ điều khiển số bao gồm hệ thu nhập xử lý tín hiệu vi xử lý, vi điều
khiển, các hệ thống lớn có máy tính số... Sơ đồ khối của một hệ điều
khiển số được chỉ ra trên hình 1.1.

Hệ thống điều khiển số bao gồm hai loại khâu cơ bản:
- Khâu có bản chất gián đoạn: Các tín hiệu vào và ra trạng thái đều
gián đoạn về thời gian và mức. Khâu này mô tả các thiết bị điều khiển
digital.
- Khâu có bản chất liên tục: Mô tả đối tượng điều khiển. Việc gián
đoạn hoá xuất phát từ mô hình trạng thái liên tục của đối tượng.

Giáo trình điều khiển số

4

- Bộ biến đổi A/D: làm nhiệm vụ biến đổi tín hiệu từ tín hiệu tương
tự sang tín hiệu số.
- Bộ biến đổi D/A: làm nhiệm vụ biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu
tương tự.
- Bộ điều chỉnh có thể là vi xử lý (µP), có thể là vi điều khiển (µC).
1.1.1. Bộ biến đổi A/D
Mô hình quá trình biến đổi tín hiệu liên tục thành tín hiệu gián đoạn
như hình 1.2

Việc biến đổi tử tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc gọi là quá
trình cắt mẫu, thông thường khoảng thời gian cắt mẫu là không đổi. Giữa
hai lần lấy mẫu liên tiếp nhau, bộ cắt mẫu không nhậ...
LI KHC LÃI, NGUYN NHƯ HIN
GIÁO TRÌNH
ĐIU KHIN S
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ KTHUT
HÀ NI – 2007
Giáo trình điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điều khiển số - Người đăng: Van Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Giáo trình điều khiển số 9 10 81