Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điều khiển số

Được đăng lên bởi Ngãi Đậu Ngọc
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 3810 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐAI HỌC HÀNG HẢI
KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN
BỘ MÔN: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG
ĐIỀU KHIỂN SỐ
TÊN HỌC PHẦN
: ĐIỀU KHIỂN SỐ
MÃ HỌC PHẦN
:13310
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

HẢI PHÒNG - 2010

YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Tên học phần: Điều khiển số

Loại học phần: 4

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Điện tự động công nghiệp

Khoa phụ trách: Điện - ĐTTB

Mã học phần: 13310

Tổng số TC: 03

TS tiết

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Bài tập lớn

Đồ án môn học

60

45

15

0

X

0

Điều kiện tiên quuyết:
Sinh viên phải học và thi đạt các học phần sau mới được đăng ký học phần này:
Lý thuyết điều khiển tự động, Kỹ thuật vi xử lý, Tổng hợp hệ điện cơ.
Mục tiêu của học phần:
Môn học truyền đạt các kiến thức phục vụ phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển tự động sử dụng
vi xử lý (µP, µC, DSP).
Nội dung chủ yếu.
-

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống điều khiển số, mô hình tín hiệu và mô hình hệ thống trên miền
thời gian gián đoạn.

-

Khảo sát ổn định của hệ thống điều khiển số.

-

Các phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển số trên miền thời gian xấp xỉ liên tục và miền thời
gian gián đoạn

-

Thực hiện kỹ thuật hệ thống điều khiển số trên vi xử lý, vi điều khiển, DSP.

Nội dung chi tiết của học phần.
TÊN CHƯƠNG MỤC
Chương 1: Mô hình tín hiệu và hệ thống
1. Cấu trúc cơ sở của hệ thống ĐK số
2. Mô hình tín hiệu trên miền ảnh z
3. Mô hình hệ thống trên miền ảnh z
Chương 2: Điều khiển có phản hồi đầu ra
1. Xét ổn định của hệ thống số
2. Thiết kế trên miền thời gian xấp xỉ liên tục
3. Thiết kế trên miền thời gian gián đoạn
4. Một số dạng mở rộng
Chương 3: Điều khiển có phản hồi trạng thái
1. Ôn lại các kiến thức cơ sở
2. Mô hình trạng thái gián đoạn

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TS

LT

BT

TH

KT

12
3
1
8
38
11
8
18
1
13
2
1

7
3
1
3
23
6
4
12
1
7
2
1

1
0
0
1
8
2
2
4
0
2
0
0

3
0
0
3
6
2
2
2
0
3
0
0

1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0

3. Tính điều khiển được và tính quan sát được
4. Cấu trúc cơ bản của hệ thống ĐK số trên
không gian trạng thái
5. Một số dạng mở rộng
Chương 4: Thực hiện kỹ thuật hệ thống ĐK số
1. Ảnh hưởng của số hóa (lượng tử hóa) biên độ
2. Thiết kế hệ thống bằng máy tính (MATLAB)
3. Thiết kế hệ thống vi điều khiển
Ôn tập.

6

2

2

1

1

3
1
12
1
5
5
1

1
1
7
1
3
2
1

0
0
2
0
1
1
0

2
0
3
0
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0

Nhiệm vụ của sinh viên:
Lên lớp đầy đủ và chấp hành mọi quy định của Nhà trường. Thí nghiệm đầy đủ, nộp báo cáo đúng
hạn và hoàn thành bài tập lớn.
Giáo trình và tài liệ...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐAI HỌC HÀNG HẢI
KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN
BỘ MÔN: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
BÀI GIẢNG
ĐIỀU KHIỂN SỐ
TÊN HỌC PHẦN : ĐIỀU KHIỂN SỐ
MÃ HỌC PHẦN :13310
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
HẢI PHÒNG - 2010
Giáo trình điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điều khiển số - Người đăng: Ngãi Đậu Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Giáo trình điều khiển số 9 10 697