Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Dương Thảo
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY

ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG

Bieân soaïn : Nguyeãn Theá Huøng
TP. HCM , 2006

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY

ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG

Bieân soaïn : Nguyeãn Theá Huøng
TP. HCM , 2006

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Giaùo trình naøy ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû ñeà cöông moân hoïc Ñieàu
Khieån Töï Đoäng daønh cho sinh vieân caùc ngaønh thuoäc Khoa Cô khí Cheá taïo
maùy vaø sinh vieân ngaønh May coâng nghieäp cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ
thuaät TPHCM. Noäi dung giaùo trình bao g ồm caùc kieán thöùc cô baûn veà lyù
thuyeát ñieàu khieån töï ñoäng heä tuyeán tính vaø ñöôïc trình baøy trong 7 chöông:
Chöông 1 : Toång quan veà ñieàu khieån töï ñoäng
Chöông 2 : Moâ taû toaùn hoïc phaàn töû vaø heä thoáng lieân tuïc
Chöông 3 : Ñaëc tính ñoäng hoïc
Chöông 4 : Khaûo saùt tính oån ñònh cuûa heä thoáng
Chöông 5 : Ñaùnh giaù chaát löôïng heä thoáng ñieàu khieån
Chöông 6 : Thieát keá vaø hieäu chænh heä thoáng
Chöông 7 : Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc.
ÖÙng duïng caùc phaàn meàm maùy tính trong hoïc taäp, nghieân cöùu laø ñieàu
höõu ích vaø laø xu höôùng phoå bieán hieän nay trong ñaøo taïo, ñaëc bieät laø caùc moân
hoïc kyõ thuaät vôùi khoái löôïng kieán thöùc lôùn vaø thôøi löôïng leân lôùp giôùi haïn.
Trong phaàn phuï luïc cuoái taøi lieäu, taùc giaû giôùi thieäu boä coâng cuï Control
System Toolbox cuûa phaàn meàm MATLAB, bao goàm caùc haøm chuyeân duøng
trong moâ phoûng vaø phaân tích heä thoáng ñieàu khieån. Noäi dung phuï luïc nhaèm
hoã trôï sinh vieân tìm hieåu theâm moät coâng cuï maïnh ñeå coù theå töï kieåm chöùng
lyù thuyeát cuûa moân hoïc vaø nhanh choùng tieáp caän vôùi caùc baøi toaùn phöùc taïp,
ñoøi hoûi khoái löôïng tính toaùn lôùn trong thöïc teá.
Do khaû naêng vaø kinh nghieäm bieân soaïn coøn haïn cheá neân taøi lieäu chaéc
chaén khoâng traùnh khoûi sai soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa
quyù thaày coâ, caùc baïn sinh vieân vaø ñoäc giaû ñeå taøi lieäu ngaøy caøng ñöôïc hoaøn
thieän hôn. Caùc yù kieán ñoùng goùp xin gôûi veà: Khoa Cô khí Cheá taïo maùy,
Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät TPHCM -Soá 01 Voõ Vaên Ngaân, Thuû Ñöùc.
ÑT: 8.960986.
Taùc giaû

MUÏC LUÏC
Chöông 1
TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Caùc khaùi nieäm cô baûn
Heä thoáng ñieàu khieån
Caùc nguyeân taéc ñieàu khieån
Phaân loaïi heä thoáng ñieàu khieån
Caùc baøi toaùn cô baûn
Ví duï öùng ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC PHM KYÕ THUAÄT
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
TP. HCM , 200
6
Bieân soaïn : Nguyeãn Theá Huøng
Giáo trình điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điều khiển tự động - Người đăng: Dương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
Giáo trình điều khiển tự động 9 10 346