Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đo lường kỹ thuật

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!

"#
%&

()

()

'

%*

$
!

'

+#

,

-

.

/

!
" #
$%
&
'
(
*+, - .
/
0 1
2
3 3
4 '
5 + 67 08 9
&%
: ;
<= > ?3
@1 "
@
@ 6* @
A B
C - A C= D /
0 1
2
%
E
0
FG
0H
#
5 /I
!F+
G / 0 1
2 F 46*
F J
K
I
& 4
40
@ 6* @
A B
C - + C= E
2
67 /
0 1
0L 5
#
= E
L
6*
5 7 )
%)
M% &
' 467
1 "
2
:%
N 6
67
4 %O
P

%)

@

2

4;
5 %
67 KQ K5 R %= 2
84
"
5
/S 67
+@
%= 0T = E
67
2 / U %U M% J
0
5 5 :
%
5 %
:
T
47
+ V %W = E
4;
5 (
/
X% R
&
!
8
%
+
YZ E[
S D
( T Q
/
0 1 "0
\
]
#
5 0 + ^' %
67 08
;
=
S
#
2
67 /
0 1 5
R
Z
/S 0
+

! !

"

01!

2

Y
#

3& ! *

E

0

46*
4 %
0L M%
'
/S ( - !
48
E
0 4Q
`
0S
a% 0
S% /S !
'
[ 7 )
a
6) , - C % D /
+ :
\
/I
0
48
0H E3 E3
3
%
5 T 2
0S
a%+

5
T 2

5
467
* %
! 7
415

/

A

'

3& ! *

#
-%
/S ( E
0
46* "
2
4Q
`
- T E
0 4Q
` /( %Z
R
a , - C % b@B , Cc+ VH E3
1
/S E
0 4Q
` /( %Z
R @B , C
5 5" 5 1
0H
# 0S
a%+
VH E3
1
E3
3
./5
!+
61

0
E3

S

'

+!

Q% #

7 " ) 2! *

C -% 3
%
5 5" 5 1
5 %=
6*
& \
' 67 0S
a%
81(

+

Y
S
91#

0
/S

$

'

E

0 4Q
`
46*
J
J
0H
# 0S
a% 1 67
$ 4 %
7 4; ' + & 4 %
5 T )
6
2
J
9 S 4; 67
a
9
2 0S K ' +

&!

E
0 4Q
2 ?
0
E1
2
+
#

#

& 4 %
S 8
E
0 "

`
4Q
(

'

46*
`

67 E1
46*
$% OddO+ ?

6*
E ,3
0

E8
%

#

(
5

( 4;
Q% #
J

_

5

6
$

T %
!
0T 2

0S

a%+

%

fB
67

'

+!

#

5
/S

$

/S
g

:

(E
5

0 4Q
T 4;

,&

;#

`
5

1

fA
Q% # /S
'
!
. 4h
E3
! 8
T ) 0S K '
0H E3 +
fA
=
-% ( !
6) " 0 4)
f CQ% #
Z !
% 4Q
` " \
6
% 4Q
`
+
f<5
/ E i /M 0 : 08 & /T % ( E
0
010=

+!

: ,& ,>

?

@ ,& ,>

<#

(
% +
!

1
E
E3
4Q

0 +

` +
?

!

5

G
"
S% /S
4 1
5 67
5 1
0T 2
b!
6) " 2 E " I ! /( %Z "
% /( %Z +++c
0T
b=
" = /( +++c ! K %=
- T+
(
67
S ! 4
(
& &
0 40T
K ' 9
2
"
4 0 0T
+B
& 0 0T
0 0T 5 1
0 0T
46*
5 % +
! "#$
j 0 0T K ' 9
2
4 %
5
4 1
5 67
5 1
T
+
B
& &
0 0T 5 1 P
Y E[
5
! K +, ! E3P 3
! %
/I S
2
67
0g
k " 0T
67
/$ %
6*
%k
T /$ % E
S
5 &% 3
!
%
.
0 T
( E /$ % Eh 5
5 /I
- +
?3
3 Q
! K + , ! E3 E E
I /I %k
2 6*
!
k
! K Eh 5 4W 67
! K +
j8 Q P 4 % / 5 E1
- T % fE f :
&
0 0T
B ( 0& Q P 08
.
( 0& 4) Q % 4 1 4 %
48 Q
. % 48 Q
. 41
= 4
- T % fE f :
4 %
5
/I0 4R +
^
=
% P 08
=
% E
a = /
Z
/
\
&
0 0T
9
2
+

e

d
() &

j*
H

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
!

/ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

' (
i @5
5
Z
` S
C7 "
x+x} G
-% ( 0 0T 5 1 f 0 0T 46*
5 % +++
x+O} G
-% ( !
. 4h
5 1 % +++++++
+_
x+ } t
I E
0
a
+l
x+_} G
-% ( !
6) " 0 4) 1
E
0
N
x+e} jQ
`
4 1 4Q
` +
xd
x+l} < E i /M 0 : 08 & /T %...


  

    
Giáo trình đo lường kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đo lường kỹ thuật - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình đo lường kỹ thuật 9 10 806