Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Đo lường nhiệt

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 3616 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GIAÏO TRÇNH ÂO LÆÅÌNG NHIÃÛT

-1-

§O L¦êNG NHIÖT
Më §ÇU
CH¦¥NG 1 : NH÷NG KH¸I NIÖM VÒ §O L¦êNG
CH¦¥NG 2 : §O NHIÖT §é
CH¦¥NG 3 : §O ¸P SUÊT Vµ CH¢N KH¤NG
CH¦¥NG 4 : §O L¦U L¦îNG M¤I CHÊT
CH¦¥NG 5 : §O MøC CAO M¤I CHÊT
CH¦¥NG 6 : PH¢N TÝCH CHÊT THµNH PHÇN TRONG HçN HîP

GIAÏO TRÇNH ÂO LÆÅÌNG NHIÃÛT

-2-

Më §ÇU

Trong quaï trçnh âáúu tranh våïi thiãn nhiãn, con ngæåìi cáön phaíi
nghiãn cæïu caïc qui luáût cuía sæû váût khaïch quan, vç váûy phaíi tçm hiãøu
quan hãû giæîa læåüng vaì cháút cuía sæû váût cho nãn khäng thãø taïch råìi
khoíi âo læåìng.
Khoa hoüc kyî thuáût bàõt nguäön tæì âo læåìng. Sæû phaït triãøn cuía khoa
hoüc, kyî thuáût liãn quan chàût cheî våïi sæû khäng ngæìng hoaìn thiãûn cuía
kyî thuáût âo læåìng. Khäng coï âo læåìng thç khäng thãø coï báút kyì mäüt
khoa hoüc tinh vi naìo, mäüt khoa hoüc æïng duûng naìo, mäüt thê nghiãûm
naìo ...
Kyî thuáût âo læåìng nhiãût coï liãn quan âãún nhiãöu ngaình kinh tãú
quäúc dán, vç caïc tham säú cuía quaï trçnh nhiãût cuîng laì nhæîng tham
säú quan troüng trong ráút nhiãöu quaï trçnh saín xuáút cäng nghiãûp,
näng nghiãûp... Âo læåìng nhiãût laì quaï trçnh âo caïc thäng säú traûng
thaïi cuía mäi cháút cuía caïc quaï trçnh xaíy ra trong thiãút bë nhiãût . Vê
duû nhæ âo nhiãût âäü t, âo aïp suáút p, âo læu læåüng Q, ...
Thiãút bë nhiãût ngaìy caìng phaït triãøn våïi caïc tham säú cao, dung
læåüng låïn, do âoï cáön phaíi coï caïc duûng cuû vaì phæång phaïp âo læåìng
thêch håüp. Màût khaïc muäún tæû âäüng hoïa quaï trçnh saín xuáút nhiãût thç
træåïc hãút phaíi âaím baío täút kháu âo læåìng nhiãût .Do âoï laì caïn bäü kyî
thuáût nhiãût khäng nhæîng chè nàõm roí quïa trçnh saín xuáút cuía caïc
thiãút bë nhiãût maì coìn phaíi thaình thaûo caí viãûc læûa choün vaì sæí duûng
caïc loaûi duûng cuû cuìng våïi caïc phæång phaïp âo khaïc nhau, coï khaí
nàng xaïc âënh caïc sai säú âo læåìng, biãút âoaïn nháûn caïc nguyãn
nhán gáy sai säú vaì biãút caïch khæí máút caïc nguyãn nhán gáy sai säú
âoï ./.

-7-

§O L¦êNG NHIÖT – CH¦¥NG 1

CH¦¥NG 1 : NH÷NG KH¸I NIÖM C¥ B¶N VÒ §O L¦êNG
1.1. §O L¦êNG Vµ DôNG Cô §O L¦êNG
1.1.1. §Þnh nghÜa
§o l−êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh l−îng mét ®¹i l−îng cÇn ®o ®Ó cã kÕt
qu¶ b»ng sè so víi ®¬n vÞ ®o. HoÆc cã thÓ ®Þnh nghÜa r»ng ®o l−êng lµ hµnh
®éng cô thÓ thùc hiÖn b»ng c«ng cô ®o l−êng ®Ó t×m trÞ sè cña mét ®¹i l−îng
ch−a biÕt biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ ®o l−êng. Trong mét sè tr−êng hîp ®o l−êng
nh− lµ qu¸ tr×nh so s¸nh ®¹i l−îng cÇn ®o víi ®¹i l−îng chuÈn vµ sè ta nhËn
®−îc gäi lµ kÕt qu¶...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Đo lường nhiệt - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Giáo trình Đo lường nhiệt 9 10 15