Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình dung sai kỹ thuật đo

Được đăng lên bởi xí xấu Vịt con
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 31 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo Trình: Dung sai Kỹ thuật đo

– TTCN Cô Khí

– Tröôøng ÑH Coâng Nghieäp Tp. Hoà Chí Minh

BAØI 1: SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ ÑO
CẦM TAY
I. Muïc tieâu:
- Hieåu roû caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa thöôùc caëp, panme; caùch söû duïng chuùng trong
quaù trình ño kieåm kích thöôùc.
- Luyeän taäp thao taùc ño kieåm baèng caùc loïai duïng cuï ño ñuùng kyõ thuaät, ñaït ñoä
chính xaùc.
- Söû duïng ñöôïc caùc loïai döôõng, calíp, thöôùc laù.
II. Höôùng daãn söû duïng duïng cuï ño:
A. Thöôùc laù:
Ñaây laø moät loaïi duïng cuï do khaéc vaïch khoâng chæ baùo ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå ño
kieåm caùc kích thöôùc khoâng caàn chính xaùc hoaëc coù ñoä chính xaùc khoâng cao.
Thöôùc laù thöôøng ñöôïc chia ra caùc côõ vôùi caùc phaïm vi ño nhö sau:
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 150mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 200mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 300mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 500mm.

Ño kích thöôùc phoâi baèng thöôùc laù.
B. Thöôùc caëp:
a) Coâng duïng:
- Thöôùc caëp duøng ñeå ño caùc kích thöôùc ngoaøi nhö chieàu daøi, chieàu roäng, ñöôøng
kính truï ngoaøi… caùc kích thöôùc trong nhö ñöôøng kính loã, chieàu roäng raõnh… vaø chieàu
saâu.
- Tuyø vaøo khaû naêng ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa thöôùc, ngöôøi ta chia ra laøm 3 loaïi
thöôùc caëp 1/10, 1/20, 1/50.
b) Caáu taïo:
Goàm coù 2 phaàn chính sau:
- Thaân thöôùc chính: mang moû ño coá ñònh vaø treân thaân coù thang chia ñoä theo
milimet.

Löu haønh noäi boä

Trang 1

Giaùo Trình: Dung sai Kỹ thuật đo

– TTCN Cô Khí

– Tröôøng ÑH Coâng Nghieäp Tp. Hoà Chí Minh

- Khung tröôït: mang moû ño di ñoäng vaø treân thaân coù caùc thang chia phuï, ñöôïc goïi
laø phaàn du xích cuûa thöôùc. Coâng duïng cuûa phaàn naøy duøng ñeå laøm taêng ñoä chính xaùc
cuûa thöôùc.
- Ngoaøi ra coøn coù caùc boä phaän phuï nhö vít haõm, thanh ño saâu…
Moû ño trong
Khung tröôït

0

1

2

3

0

4

1

2

5

3

4

Vít haõm

7

6

5

6

7

8

9

8

Thaân thöôùc chính

9

10

11

12

13

14

15

16cm

0

Vaïch thöôùc chính

Vaïch du xích

Thanh ño saâu

Moû ño ñoäng

Moû ño coá ñònh
Moû ño ngoaøi

c) Caùch ñoïc keát quaû ño:
Ñeå ñoïc trò soá ño moät caùch chính xaùc thì höôùng quan saùt ñeå ñoïc trò soá phaûi vuoâng goùc
vôùi duïng cuï ño.
Kích thöôùc ño ñöôïc xaùc ñònh tuyø thuoäc vaøo vò trí vaïch “0” cuûa du xích treân thang chia
thöôùc chính, vò trí ñoù laø “phaàn nguyeân” cuûa thöôùc. Tieáp theo xem vaïch thöù maáy treân du
xích truøng vôùi vaïch baát kyø treân thöôùc chính, laáy soá thöù töï vaïch ñoù nhaân giaù trò thöôùc (hay
ñoä chính xaùc...
Giaùo Trình: Dung sai K thut đo – TTCN Cô Khí – Tröôøng ÑH Coâng Nghieäp Tp. Hoà Chí Minh
Löu haønh noäi boä Trang 1
BAØI 1: SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ ÑO
CM TAY
I. Muïc tieâu:
- Hieåu roû caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa thöôùc caëp, panme; caùch söû duïng chuùng trong
quaù trình ño kieåm kích thöôùc.
- Luyeän taäp thao taùc ño kieåm baèng caùc loïai duïng cuï ño ñuùng kyõ thuaät, ñaït ñoä
chính xaùc.
- Söû duïng ñöôïc caùc loïai döôõng, calíp, thöôùc laù.
II. Höôùng daãn söû duïng duïng cuï ño:
A. Thöôùc laù:
Ñaây laø moät loaïi duïng cuï do khaéc vaïch khoâng chæ baùo ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå ño
kieåm caùc kích thöôùc khoâng caàn chính xaùc hoaëc coù ñoä chính xaùc khoâng cao.
Thöôùc laù thöôøng ñöôïc chia ra caùc côõ vôùi caùc phaïm vi ño nhö sau:
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 150mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 200mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 300mm.
¾ Thöôùc coù phaïm vi ño tôùi 500mm.
Ño kích thöôùc phoâi baèng thöôùc laù.
B. Thöôùc caëp:
a) Coâng duïng:
- Thöôùc caëp duøng ñeå ño caùc kích thöôùc ngoaøi nhö chieàu daøi, chieàu roäng, ñöôøng
kính truï ngoaøi… caùc kích thöôùc trong nhö ñöôøng kính loã, chieàu roäng raõnh… vaø chieàu
saâu.
- Tuyø vaøo khaû naêng ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa thöôùc, ngöôøi ta chia ra laøm 3 loaïi
thöôùc caëp 1/10, 1/20, 1/50.
b) Caáu taïo:
Goàm coù 2 phaàn chính sau:
- Thaân thöôùc chính: mang moû ño coá ñònh vaø treân thaân coù thang chia ñoä theo
milimet.
Giáo trình dung sai kỹ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình dung sai kỹ thuật đo - Người đăng: xí xấu Vịt con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình dung sai kỹ thuật đo 9 10 766