Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch

Được đăng lên bởi bachhuutai
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 2 lần
10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngu Page 1

C

L

E

Computer
Aided
Design
10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 2

C

L

E

Néi dung chÝnh
1. Kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh

5. ThiÕt kÕ m¹ch in (Board)

2. Cµi ®Æt ch¬ng tr×nh

6. T¹o th viÖn linh kiÖn

3. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh

7. In

4. VÏ s¬ ®å nguyªn lý
(Schematic)

8. Bµi tËp øng dông

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 3

C

L

E

PhÇn thø nhÊt

Kh¸i qu¸t ch
¬ng tr×nh

Bá qua

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 4

C

L

E

Kh¸i qu¸t ch ¬ng tr×nh
Chóc mõng c¸c b¹n ®Õn víi ch¬ng tr×nh Eagle for Windows
phiªn b¶n 4.0
§©y lµ ch¬ng tr×nh quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng ngêi
theo häc chuyªn nghµnh §iÖn-§iÖn Tö, Tù ®éng ho¸ vµ C¬ ®iÖn tö v.v.
EAGLE cã nghÜa lµ:

Easily
Applicable
Graphical
Layout
Editor

Ch¬ng tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn bëi c«ng ty CadSoft Computer
(Germany)

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 5

C

L

E

Kh¸i qu¸t ch ¬ng tr×nh
Víi phiªn b¶n Eagle 4.01 ngêi sö dông cã thÓ thÊy ®îc h×nh
d¸ng vµ c¸c th«ng sè kÝch thíc cña linh kiªn rÊt cã lîi trong viÖc lùa
chän khi vÏ m¹ch
Ch¬ng tr×nh Eagle cho phÐp ngêi sö dông vÏ s¬ ®å nguyªn lý
m¹ch ®iÖn trong cöa sæ so¹n th¶o Schematic.
Sau khi ®· h×nh thµnh ®îc s¬ ®å nguyªn lý b¹n cã thÓ chuyÓn s¬
®å nguyªn lý ®ã sang s¬ ®å m¹ch in mét c¸ch tù ®éng.
Yªu cÇu cña hÖ thèng: Windows 98 / WinNT / XP
§é ph©n gi¶i mµn h×nh 800 x 600
ThiÕt bÞ ngo¹i vi:

M¸y in kim hoÆc Laser
M¸y khoan lç

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 6

C

L

E

PhÇn thø 2
CµI ®Æt
ch¬ng tr×nh
(Install)

Bá qua

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 7

C

L

E

CµI ®Æt ch¬ng tr×nh
Bíc1: §a ®Üa cµi ®Æt ch¬ng tr×nh vµo m¸y
(Thêng sö dông ®Üa CD-ROM)
Bíc 2: Chän file setup.exe cã chøa trong ®Üa cµi ®Æt vµ kÝch ®óp
chuét vµo ®ã
NÕu ch¬ng tr×nh cµi ®Æt cã thÓ tù ®éng khëi ®éng víi file
Autorun th× b¹n kh«ng ph¶i t×m file setup ®ã n÷a
Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ ®Ó cho b¹n lùa chän sö dông
ng«n ng÷ nµo trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt Englisch hoÆc Deutsch
( Ng«n ng÷ nµy chØ cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt, cßn
sau khi cµi ®Æt xong th× ch¬ng tr×nh ®îc sö dông víi ng«n
ng÷ Englisch)

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 8

C

L

E

CµI ®Æt ch¬ng tr×nh
Cöa sæ lùa chän ng«n ng÷ giao tiÕp trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt

KÝch chuét
vµo ®©y

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 9

C

L

E

CµI ®Æt ch¬ng tr×nh

KÝch
chuét
vµo ®©y

Bíc3: Chän môc Install Program

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 10

C

L

E

CµI ®Æt ch¬ng tr×nh

KÝch chuét
vµo ®©y

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 11

C

L

E

CµI ®Æt ch¬ng tr×nh

KÝch chuét
vµo ®©y

10/05/15 ĐHSPKT-HY / Ngọ Page 12

C

L
...
Page 1
10/05/15
ĐHSPKT-HY / Ngu
yễn vụ ĐTK3
C L E
Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch - Người đăng: bachhuutai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch 9 10 456